GDPR Riktlinjer

Allmän dataskyddsförordning (GDPR)

KAPITEL I
Allmänna bestämmelser
KAPITEL II
Principer
KAPITEL III
Den registrerades rättigheter
Avsnitt 1
Insyn och villkor
Avsnitt 2
Information och tillgång till personuppgifter
Avsnitt 3
Rättelse och radering
Avsnitt 4
Rätt att göra invändningar och automatiserat individuellt beslutsfattande
Avsnitt 5
Begränsningar
KAPITEL IV
Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde
Avsnitt 1
Allmänna skyldigheter
Avsnitt 2
Säkerhet för personuppgifter
Avsnitt 3
Konsekvensbedömning avseende dataskydd samt föregående samråd
Avsnitt 4
Dataskyddsombud
Avsnitt 5
Uppförandekod och certifiering
KAPITEL V
Överföring av personuppgifter till tredjeländer eller internationella organisationer
KAPITEL VI
Oberoende tillsynsmyndigheter
Avsnitt 1
Oberoende ställning
Avsnitt 2
Behörighet, uppgifter och befogenheter
KAPITEL VII
Samarbete och enhetlighet
Avsnitt 1
Samarbete
Avsnitt 2
Enhetlighet
Avsnitt 3
Europeiska dataskyddsstyrelsen
KAPITEL VIII
Rättsmedel, ansvar och sanktioner
KAPITEL IX
Bestämmelser om särskilda behandlingssituationer
KAPITEL X
Delegerade akter och genomförandeakter
KAPITEL XI
Slutbestämmelser