Nawigacja
RODO > Artyku艂 62. Wsp贸lne operacje organ贸w nadzorczych
Pobierz jako plik PDF

Artyku艂 62 RODO. Wsp贸lne operacje organ贸w nadzorczych

Article 62 GDPR. Joint operations of supervisory authorities

1. Organy nadzorcze prowadz膮 w stosownych przypadkach wsp贸lne operacje, w tym wsp贸lne post臋powania i wsp贸lne dzia艂ania egzekucyjne, w kt贸rych uczestnicz膮 cz艂onkowie lub personel organ贸w nadzorczych innych pa艅stw cz艂onkowskich.

1. The supervisory authorities shall, where appropriate, conduct joint operations including joint investigations and joint enforcement measures in which members or staff of the supervisory authorities of other Member States are involved.

2. Je偶eli administrator lub podmiot przetwarzaj膮cy posiadaj膮 jednostki organizacyjne w kilku pa艅stwach cz艂onkowskich lub je偶eli operacje przetwarzania mog膮 istotnie wp艂yn膮膰 na znaczn膮 liczb臋 os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, w wi臋cej ni偶 jednym pa艅stwie cz艂onkowskim, organ nadzorczy ka偶dego z tych pa艅stw cz艂onkowskich ma prawo uczestniczy膰 we wsp贸lnych operacjach. Organ nadzorczy, kt贸ry jest w艂a艣ciwy zgodnie z art. 56 ust. 1 lub 4 zaprasza organ nadzorczy ka偶dego z tych pa艅stw cz艂onkowskich do uczestnictwa w danych wsp贸lnych operacjach i niezw艂ocznie odpowiada na wniosek organu nadzorczego dotycz膮cy uczestnictwa.

2. Where the controller or processor has establishments in several Member聽States or where a significant number of data subjects in more than one Member State are likely to be substantially affected by processing operations, a supervisory authority of each of those Member States shall have the right to participate in joint operations. The supervisory authority which is competent pursuant to Article聽56(1) or (4) shall invite the supervisory authority of each of those Member States to take part in the joint operations and shall respond without delay to the request of a supervisory authority to participate.

Powi膮zane teksty

3. Organ nadzorczy mo偶e zgodnie z prawem pa艅stwa cz艂onkowskiego i za zgod膮 organu nadzorczego oddelegowuj膮cego pracownika przyzna膰 uprawnienia, w tym uprawnienia do prowadzenia post臋powa艅 wyja艣niaj膮cych, cz艂onkom lub personelowi organu nadzorczego oddelegowuj膮cego pracownika uczestnicz膮cym we wsp贸lnych operacjach lub 鈥 je偶eli zezwala na to prawo pa艅stwa cz艂onkowskiego przyjmuj膮cego organu nadzorczego 鈥 zezwoli膰 cz艂onkom lub personelowi organu nadzorczego oddelegowuj膮cego pracownika na wykonywanie ich w艂asnych uprawnie艅 w zakresie prowadzenia post臋powa艅 wyja艣niaj膮cych zgodnie z prawem pa艅stwa cz艂onkowskiego organu nadzorczego oddelegowuj膮cego pracownika. Uprawnienia takie mog膮 by膰 wykonywane wy艂膮cznie pod kierownictwem i w obecno艣ci cz艂onk贸w lub personelu przyjmuj膮cego organu nadzorczego. Cz艂onkowie lub personel organu nadzorczego oddelegowuj膮cego pracownika podlegaj膮 prawu pa艅stwa cz艂onkowskiego przyjmuj膮cego organu nadzorczego.

3. A supervisory authority may, in accordance with Member聽State law, and with the seconding supervisory authority’s authorisation, confer powers, including investigative powers on the seconding supervisory authority’s members or staff involved in joint operations or, in so far as the law of the Member聽State of the host supervisory authority permits, allow the seconding supervisory authority’s members or staff to exercise their investigative powers in accordance with the law of the Member聽State of the seconding supervisory authority. Such investigative powers may be exercised only under the guidance and in the presence of members or staff of the host supervisory authority. The seconding supervisory authority’s members or staff shall be subject to the Member聽State law of the host supervisory authority.

4. Je偶eli zgodnie z ust. 1 personel organu nadzorczego oddelegowuj膮cego pracownika dzia艂a w innym pa艅stwie cz艂onkowskim, pa艅stwo cz艂onkowskie przyjmuj膮cego organu nadzorczego ponosi odpowiedzialno艣膰 za czynno艣ci tego personelu, w tym odpowiedzialno艣膰 prawn膮 za wszelkie szkody wyrz膮dzone przez ten personel w trakcie operacji, zgodnie z prawem pa艅stwa cz艂onkowskiego, na kt贸rego terytorium ten personel dzia艂a.

4. Where, in accordance with paragraph 1, staff of a seconding supervisory authority operate in another Member State, the Member聽State of the host supervisory authority shall assume responsibility for their actions, including liability, for any damage caused by them during their operations, in accordance with the law of the Member聽State in whose territory they are operating.

5. Pa艅stwo cz艂onkowskie, na kt贸rego terytorium zosta艂a wyrz膮dzona szkoda, naprawia tak膮 szkod臋 na warunkach maj膮cych zastosowanie do szk贸d wyrz膮dzonych przez jego w艂asny personel. Pa艅stwo cz艂onkowskie organu nadzorczego oddelegowuj膮cego pracownika, kt贸rego personel wyrz膮dzi艂 szkod臋 wobec osoby na terytorium innego pa艅stwa cz艂onkowskiego, zwraca temu innemu pa艅stwu cz艂onkowskiemu ca艂膮 kwot臋, kt贸r膮 zap艂aci艂o ono osobom uprawnionym w jego imieniu.

5. The Member State in whose territory the damage was caused shall make good such damage under the conditions applicable to damage caused by its own staff. The Member聽State of the seconding supervisory authority whose staff has caused damage to any person in the territory of another Member聽State shall reimburse that other Member聽State in full any sums it has paid to the persons entitled on their behalf.

6. Bez uszczerbku dla mo偶liwo艣ci dochodzenia swoich praw wobec os贸b trzecich i z wyj膮tkiem ust. 5, ka偶de pa艅stwo cz艂onkowskie powstrzymuje si臋 w przypadku okre艣lonym w ust. 1 od 偶膮dania odszkodowania od innego pa艅stwa cz艂onkowskiego za szkody, o kt贸rych mowa w ust. 4.

6. Without prejudice to the exercise of its rights聽vis-脿-vis聽third parties and with the exception of paragraph聽5, each Member聽State shall refrain, in the case provided for in paragraph聽1, from requesting reimbursement from another Member聽State in relation to damage referred to in paragraph 4.

7. Je偶eli planowana jest wsp贸lna operacja, a organ nadzorczy nie wywi膮偶e si臋 w terminie miesi膮ca z obowi膮zku okre艣lonego w ust. 2 zdanie drugie niniejszego artyku艂u, pozosta艂e organy nadzorcze mog膮 przyj膮膰 艣rodek tymczasowy na terytorium swojego pa艅stwa cz艂onkowskiego zgodnie z art. 55. W takiej sytuacji uznaje si臋, 偶e zgodnie z art. 66 ust. 1 zachodzi pilna potrzeba dzia艂ania i 偶e zgodnie z art. 66 ust. 2 wymagana jest pilna opinia lub pilna wi膮偶膮ca decyzja Europejskiej Rady Ochrony Danych.

7. Where a joint operation is intended and a supervisory authority does not, within one month, comply with the obligation laid down in the second sentence of paragraph聽2 of this Article, the other supervisory authorities may adopt a provisional measure on the territory of its Member State in accordance with Article 55. In that case, the urgent need to act under Article 66(1) shall be presumed to be met and require an opinion or an urgent binding decision from the Board pursuant to Article 66(2).

Powi膮zane teksty
Motywy zostaw komentarz
Motywy

(134) Ka偶dy organ nadzorczy powinien w stosownych przypadkach uczestniczy膰 we wsp贸lnych operacjach organ贸w nadzorczych. Wezwany organ nadzorczy powinien mie膰 obowi膮zek udzielenia odpowiedzi w okre艣lonym terminie.

(134) Each supervisory authority should, where appropriate, participate in joint operations with other supervisory authorities. The requested supervisory authority should be obliged to respond to the request within a specified time period.

zostaw komentarz
[js-disqus]