Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
Γενικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Αρχές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
Δικαιώματά του υποκειμένου των δεδομένων
Τμήμα 1
Διαφάνεια και ρυθμίσεις
Τμήμα 2
Ενημέρωση και πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
Τμήμα 3
Διόρθωση και διαγραφή
Τμήμα 4
Δικαίωμα εναντίωσης και αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων
Τμήμα 5
Περιορισμοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Υπεύθυνος επεξεργασίας και εκτελών την επεξεργασία
Τμήμα 1
Γενικές υποχρεώσεις
Τμήμα 2
Ασφάλεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Τμήμα 3
Εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων και προηγούμενη διαβούλευση
Τμήμα 4
Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων
Τμήμα 5
Κώδικες δεοντολογίας και πιστοποίηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Ανεξάρτητες εποπτικές αρχές
Τμήμα 1
Ανεξάρτητο καθεστώς
Τμήμα 2
Αρμοδιότητα, καθήκοντα και εξουσίες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
Συνεργασία και συνεκτικότητα
Τμήμα 1
Συνεργασία
Τμήμα 2
Συνεκτικότητα
Τμήμα 3
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
Προσφυγές, ευθύνη και κυρώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX
Διατάξεις που αφορούν ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ X
Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικές πράξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI
Τελικές διατάξεις