Nawigacja
RODO > Motyw 53
Pobierz jako plik PDF

Motyw 53

Recital 53

(53) Szczeg贸lne kategorie danych osobowych zas艂uguj膮ce na wi臋ksz膮 ochron臋 powinny by膰 przetwarzane do cel贸w zdrowotnych wy艂膮cznie w przypadkach, gdy jest to niezb臋dne do realizacji tych cel贸w z korzy艣ci膮 dla os贸b fizycznych i og贸艂u spo艂ecze艅stwa, w szczeg贸lno艣ci w kontek艣cie zarz膮dzania us艂ugami i systemami opieki zdrowotnej i zabezpieczenia spo艂ecznego, w tym przetwarzania takich danych przez organy zarz膮dcze i centralne krajowe organy ds.

zdrowia do cel贸w kontroli jako艣ci, pozyskiwania informacji zarz膮dczych oraz og贸lnego krajowego i lokalnego nadzoru nad systemem opieki zdrowotnej i zabezpieczenia spo艂ecznego oraz zapewniania ci膮g艂o艣ci opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia spo艂ecznego oraz transgranicznej opieki zdrowotnej lub do cel贸w bezpiecze艅stwa, monitorowania i ostrzegania zdrowotnego lub do cel贸w archiwalnych w interesie publicznym, do cel贸w bada艅 naukowych lub historycznych lub do cel贸w statystycznych, kt贸re maj膮 podstaw臋 w prawie Unii lub prawie pa艅stwa cz艂onkowskiego i s艂u偶膮 interesowi publicznemu, a tak偶e na potrzeby analiz prowadzonych w interesie publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego.

Niniejsze rozporz膮dzenie powinno zatem przewidywa膰 zharmonizowane warunki przetwarzania szczeg贸lnych kategorii danych osobowych dotycz膮cych zdrowia, ze wzgl臋du na szczeg贸lne potrzeby, w szczeg贸lno艣ci gdy dane takie s膮 przetwarzane w okre艣lonych celach zdrowotnych przez osoby podlegaj膮ce prawnemu obowi膮zkowi zachowania tajemnicy zawodowej.

Prawo Unii lub prawo pa艅stwa cz艂onkowskiego powinny przewidywa膰 konkretne, odpowiednie 艣rodki chroni膮ce prawa podstawowe i dane osobowe os贸b fizycznych.

Pa艅stwa cz艂onkowskie powinny m贸c zachowa膰 lub wprowadzi膰 dalsze warunki, w tym ograniczenia, przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych lub danych dotycz膮cych zdrowia.

Warunki te nie powinny jednak utrudnia膰 swobodnego przep艂ywu danych osobowych w Unii, je偶eli odnosz膮 si臋 do transgranicznego przetwarzania takich danych.

(53) Special categories of personal data which merit higher protection should be processed for health-related purposes only where necessary to achieve those purposes for the benefit of natural persons and society as a whole, in particular in the context of the management of health or social care services and systems, including processing by the management and central national health authorities of such data for the purpose of quality control, management information and the general national and local supervision of the health or social care system, and ensuring continuity of health or social care and cross-border healthcare or health security, monitoring and alert purposes, or for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes, based on Union or Member State law which has to meet an objective of public interest, as well as for studies conducted in the public interest in the area of public health.

Therefore, this Regulation should provide for harmonised conditions for the processing of special categories of personal data concerning health, in respect of specific needs, in particular where the processing of such data is carried out for certain health-related purposes by persons subject to a legal obligation of professional secrecy.

Union or Member State law should provide for specific and suitable measures so as to protect the fundamental rights and the personal data of natural persons.

Member States should be allowed to maintain or introduce further conditions, including limitations, with regard to the processing of genetic data, biometric data or data concerning health.

However, this should not hamper the free flow of personal data within the Union when those conditions apply to cross-border processing of such data.