Nawigacja
RODO > Artyku艂 50. Mi臋dzynarodowa wsp贸艂praca na rzecz ochrony danych osobowych
Pobierz jako plik PDF

Artyku艂 50 RODO. Mi臋dzynarodowa wsp贸艂praca na rzecz ochrony danych osobowych

Article 50 GDPR. International cooperation for the protection of personal data

Komisja i organy nadzorcze podejmuj膮 wobec pa艅stw trzecich i organizacji mi臋dzynarodowych odpowiednie dzia艂ania na rzecz:

In relation to third countries and international organisations, the Commission and supervisory authorities shall take appropriate steps to:

a) wypracowania mechanizm贸w wsp贸艂pracy mi臋dzynarodowej u艂atwiaj膮cych skuteczne egzekwowanie przepis贸w o ochronie danych osobowych;

(a)聽develop international cooperation mechanisms to facilitate the effective enforcement of legislation for the protection of personal data;

b) zapewnienia wzajemnej pomocy mi臋dzynarodowej w egzekwowaniu przepis贸w o ochronie danych osobowych, w tym poprzez powiadomienia, przekazywanie skarg, pomoc w post臋powaniu wyja艣niaj膮cym oraz wymian臋 informacji 鈥 z zastrze偶eniem odpowiednich zabezpiecze艅 ochrony danych osobowych i innych podstawowych praw i wolno艣ci;

(b)聽provide international mutual assistance in the enforcement of legislation for the protection of personal data, including through notification, complaint referral, investigative assistance and information exchange, subject to appropriate safeguards for the protection of personal data and other fundamental rights and freedoms;

c) w艂膮czenia stosownych podmiot贸w, kt贸rych sprawa dotyczy, w dyskusj臋 i dzia艂alno艣膰 maj膮ce na celu upowszechnianie mi臋dzynarodowej wsp贸艂pracy w dziedzinie egzekwowania przepis贸w o ochronie danych osobowych;

(c)聽engage relevant stakeholders in discussion and activities aimed at furthering international cooperation in the enforcement of legislation for the protection of personal data;

d) upowszechniania wymiany i dokumentowania przepis贸w i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym konflikt贸w jurysdykcyjnych z pa艅stwami trzecimi.

(d)聽promote the exchange and documentation of personal data protection legislation and practice, including on jurisdictional conflicts with third countries.

Motywy Wytyczne & Case Law zostaw komentarz
Motywy

(116) Transgraniczne przekazywanie danych osobowych poza Uni膮 mo偶e spowodowa膰 wzrost ryzyka, 偶e osoby fizyczne nie b臋d膮 mog艂y wykonywa膰 prawa do ochrony danych osobowych, w szczeg贸lno艣ci w celu ochrony przed niezgodnym z prawem wykorzystaniem lub ujawnieniem tych informacji. Jednocze艣nie organy nadzorcze mog膮 uzna膰, 偶e nie s膮 w stanie rozpatrzy膰 skargi lub przeprowadzi膰 post臋powania w sprawie dzia艂alno艣ci, kt贸ra ma miejsce poza granicami ich pa艅stwa. Ich starania na rzecz wsp贸艂pracy w kontek艣cie transgranicznym mog膮 tak偶e zosta膰 zak艂贸cone przez niewystarczaj膮ce uprawnienia prewencyjne lub zaradcze, niesp贸jne systemy prawne oraz przeszkody praktyczne, takie jak ograniczone 艣rodki. Nale偶y wi臋c upowszechnia膰 艣ci艣lejsz膮 wsp贸艂prac臋 mi臋dzy organami nadzoruj膮cymi ochron臋 danych, by pom贸c im wymienia膰 informacje i prowadzi膰 post臋powania z ich mi臋dzynarodowymi odpowiednikami. Aby stworzy膰 mechanizmy wsp贸艂pracy mi臋dzynarodowej, u艂atwiaj膮ce i przewiduj膮ce wzajemn膮 mi臋dzynarodow膮 pomoc w egzekwowaniu ustawodawstwa z zakresu ochrony danych osobowych, Komisja i organy nadzorcze powinny w ramach dzia艂a艅 zwi膮zanych z wykonywaniem swoich uprawnie艅 wymienia膰 si臋 informacjami i wsp贸艂pracowa膰 z w艂a艣ciwymi organami pa艅stw trzecich na zasadzie wzajemno艣ci i zgodnie z niniejszym rozporz膮dzeniem.

(116) When personal data moves across borders outside the Union it may put at increased risk the ability of natural persons to exercise data protection rights in particular to protect themselves from the unlawful use or disclosure of that information. At the same time, supervisory authorities may find that they are unable to pursue complaints or conduct investigations relating to the activities outside their borders. Their efforts to work together in the cross-border context may also be hampered by insufficient preventative or remedial powers, inconsistent legal regimes, and practical obstacles like resource constraints. Therefore, there is a need to promote closer cooperation among data protection supervisory authorities to help them exchange information and carry out investigations with their international counterparts. For the purposes of developing international cooperation mechanisms to facilitate and provide international mutual assistance for the enforcement of legislation for the protection of personal data, the Commission and the supervisory authorities should exchange information and cooperate in activities related to the exercise of their powers with competent authorities in third countries, based on reciprocity and in accordance with this Regulation.

Wytyczne & Case Law zostaw komentarz
[js-disqus]