Навігація
GDPR > Стаття 64. Висновок Ради
Завантажити в PDF

Стаття 64 GDPR. Висновок Ради

Article 64 GDPR. Opinion of the Board

1. Рада ухвалює висновок, за яким компетентний наглядовий орган має намір ухвалити будь-який з інструментів, зазначених нижче. З цією метою компетентний наглядовий орган повідомляє проект рішення Ради, якщо воно:

1. The Board shall issue an opinion where a competent supervisory authority intends to adopt any of the measures below. To that end, the competent supervisory authority shall communicate the draft decision to the Board, when it:

(a) спрямоване на ухвалення списку операцій опрацювання, з урахуванням вимог для оцінювання впливу на захист даних згідно зі статтею 35(4);

(a) aims to adopt a list of the processing operations subject to the requirement for a data protection impact assessment pursuant to Article 35(4);

Пов'язані норми

(b) стосується питання відповідно до статті 40(7) про те, чи відповідає проект кодексу поведінки чи зміни або розширення кодексу поведінки цьому Регламенту;

(b) concerns a matter pursuant to Article 40(7) whether a draft code of conduct or an amendment or extension to a code of conduct complies with this Regulation;

Пов'язані норми

(c) спрямоване на затвердження критеріїв для акредитації органу згідно зі статтею 41(3) чи органу сертифікації згідно зі статтею 43(3);

(c) aims to approve the requirements for accreditation of a body pursuant to Article 41(3), of a certification body pursuant to Article 43(3) or the criteria for certification referred to in Article 42(5);

Пов'язані норми

(d) спрямоване на визначення стандартних положень щодо захисту даних, вказаних у пункті (d) статті 46(2) та в статті 28(8);

(d) aims to determine standard data protection clauses referred to in point (d) of Article 46(2) and in Article 28(8);

Пов'язані норми

(e) спрямоване на надання дозволу на договірні положення, вказані в пункті (a) статті 46(3); чи

(e) aims to authorise contractual clauses referred to in point (a) of Article 46(3); or

Пов'язані норми

(f) спрямоване на ухвалення зобов’язальних корпоративних правил у значенні статті 47;

(f) aims to approve binding corporate rules within the meaning of Article 47.

Пов'язані норми

2. Будь-який наглядовий орган, Голова Ради чи Комісія можуть направити запит про те, щоб будь-яке питання загального застосування або таке, що породжує наслідки у декількох державах-членах, було розглянуто Радою, з метою отримання висновку, зокрема, якщо компетентний наглядовий орган не дотримується обов’язків щодо взаємної допомоги згідно зі статтею 61 або щодо об’єднаних операцій згідно зі статтею 62.

2. Any supervisory authority, the Chair of the Board or the Commission may request that any matter of general application or producing effects in more than one Member State be examined by the Board with a view to obtaining an opinion, in particular where a competent supervisory authority does not comply with the obligations for mutual assistance in accordance with Article 61 or for joint operations in accordance with Article 62.

Пов'язані норми

3. У випадках, вказаних у параграфах 1 і 2, Рада ухвалює висновок з питання, поданого до неї, за умови, що вона не ухвалила раніше висновок з того самого питання. Такий висновок ухвалюють протягом восьми тижнів простою більшістю голосів членів Ради. Цей період може бути подовжено на наступні шість тижнів, беручи до уваги складність предмету. Стосовно проекту рішення, вказаного в параграфі 1, що розіслано членам Ради відповідно до параграфа 5, члена, який не заперечує протягом розумного строку, визначеного Головою, можна вважати таким, що погодився з проектом рішення.

3. In the cases referred to in paragraphs 1 and 2, the Board shall issue an opinion on the matter submitted to it provided that it has not already issued an opinion on the same matter. That opinion shall be adopted within eight weeks by simple majority of the members of the Board. That period may be extended by a further six weeks, taking into account the complexity of the subject matter. Regarding the draft decision referred to in paragraph 1 circulated to the members of the Board in accordance with paragraph 5, a member which has not objected within a reasonable period indicated by the Chair, shall be deemed to be in agreement with the draft decision.

4. Наглядові органи і Комісія, без необґрунтованої затримки, повідомляють Раді за допомогою електронних засобів, з використанням стандартного формату, будь-яку належну інформацію, в тому числі, залежно від обставин короткий виклад фактів, проект рішення, підстави, що викликають необхідність вжиття такого заходу, та погляди інших відповідних наглядових органів.

4. Supervisory authorities and the Commission shall, without undue delay, communicate by electronic means to the Board, using a standardised format any relevant information, including as the case may be a summary of the facts, the draft decision, the grounds which make the enactment of such measure necessary, and the views of other supervisory authorities concerned.

5. Голова Ради, без необґрунтованої затримки, інформує за допомогою електронних засобів:

5. The Chair of the Board shall, without undue, delay inform by electronic means:

(a) членів Ради і Комісію про будь-яку належну інформацію, повідомлену йому з використанням стандартного формату. Секретаріат Ради, в разі необхідності, надає переклади належної інформації; та

(a) the members of the Board and the Commission of any relevant information which has been communicated to it using a standardised format. The secretariat of the Board shall, where necessary, provide translations of relevant information; and

(b) наглядовий орган, як вказано, залежно від ситуації, в параграфах 1 і 2, та Комісію про висновок і оприлюднює його.

(b) the supervisory authority referred to, as the case may be, in paragraphs 1 and 2, and the Commission of the opinion and make it public.

6. Компетентний наглядовий орган не ухвалює свій проект рішення, вказаний в параграфі 1, протягом періоду, вказаного в параграфі 3.

6. The competent supervisory authority referred to in paragraph 1 shall not adopt its draft decision referred to in paragraph 1 within the period referred to in paragraph 3.

7. Наглядовий орган, вказаний у параграфі 1, повинен належним чином враховувати висновок Ради та, протягом двох тижнів з дати отримання висновку, повідомляти Голову Ради за допомогою електронних засобів про те, чи залишає він або чи вносить зміни та доповнення до її проекту рішення та, якщо такі будуть, проект рішення зі внесеними змінами та доповненнями, з використанням стандартного формату.

7. The competent supervisory authority referred to in paragraph 1 shall take utmost account of the opinion of the Board and shall, within two weeks after receiving the opinion, communicate to the Chair of the Board by electronic means whether it will maintain or amend its draft decision and, if any, the amended draft decision, using a standardised format.

8. Якщо відповідний наглядовий орган інформує Голову Ради протягом періоду, вказаного в параграфі 7 цієї статті, що він не має наміру враховувати висновок Ради, в цілому чи частково, надаючи відповідні підстави, у такому разі застосовують статтю 65(1).

8. Where the competent supervisory authority referred to in paragraph 1 informs the Chair of the Board within the period referred to in paragraph 7 of this Article that it does not intend to follow the opinion of the Board, in whole or in part, providing the relevant grounds, Article 65(1) shall apply.

Пов'язані норми
Преамбули Залишити коментар
Преамбули

(136) Застосовуючи механізм послідовності, рада повинна, протягом визначеного періоду часу, ухвалити висновок, якщо так вирішить більшість її членів або якщо існує запит відповідного наглядового органу чи Комісії. Рада повинна також мати повноваження ухвалювати юридично зобов'язальні рішення в разі суперечок між наглядовими органами. З цією метою вона повинна ухвалювати, як правило, більшістю в дві третини голосів її членів, юридично зобов'язальні рішення в чітко визначених ситуаціях, якщо є суперечливі думки наглядових органів, зокрема, в механізмі послідовності між керівним наглядовим органом і відповідними наглядовими органами по суті справи, зокрема щодо наявності порушення цього Регламенту.

(136) In applying the consistency mechanism, the Board should, within a determined period of time, issue an opinion, if a majority of its members so decides or if so requested by any supervisory authority concerned or the Commission. The Board should also be empowered to adopt legally binding decisions where there are disputes between supervisory authorities. For that purpose, it should issue, in principle by a two-thirds majority of its members, legally binding decisions in clearly specified cases where there are conflicting views among supervisory authorities, in particular in the cooperation mechanism between the lead supervisory authority and supervisory authorities concerned on the merits of the case, in particular whether there is an infringement of this Regulation.

Залишити коментар
[js-disqus]