Навігація
GDPR > Стаття 49. Відступи для спеціальних ситуацій
Завантажити в PDF

Стаття 49 GDPR. Відступи для спеціальних ситуацій

Article 49 GDPR. Derogations for specific situations

1. За відсутності рішення про відповідність згідно зі статтею 45(3) або належних гарантій відповідно до статті 46, в тому числі зобов’язальних корпоративних правил, передавання чи низка актів передавання персональних даних до третьої країни чи міжнародної організації відбувається лише за однієї з таких умов:

1. In the absence of an adequacy decision pursuant to Article 45(3), or of appropriate safeguards pursuant to Article 46, including binding corporate rules, a transfer or a set of transfers of personal data to a third country or an international organisation shall take place only on one of the following conditions:

Пов'язані норми

(a) суб’єкт даних надав чітку згоду на запропоноване передавання після того, як його було повідомлено про можливі ризики такого передавання для суб’єкта даних, зважаючи на відсутність рішення про відповідність та належних гарантій;

(a) the data subject has explicitly consented to the proposed transfer, after having been informed of the possible risks of such transfers for the data subject due to the absence of an adequacy decision and appropriate safeguards;

(b) передавання є необхідним для виконання контракту між суб’єктом даних і контролером або реалізації переддоговірних заходів, вжитих на запит суб’єкта даних;

(b) the transfer is necessary for the performance of a contract between the data subject and the controller or the implementation of pre-contractual measures taken at the data subject’s request;

Пов'язані норми

(c) передавання є необхідним для укладення чи виконання договору, укладеного в інтересах суб’єкта даних між контролером та іншою фізичною чи юридичною особою;

(c) the transfer is necessary for the conclusion or performance of a contract concluded in the interest of the data subject between the controller and another natural or legal person;

(d) передавання є необхідним на важливих підставах суспільного інтересу;

(d) the transfer is necessary for important reasons of public interest;

(e) передавання є необхідним для формування, здійснення або захисту правових претензій;

(e) the transfer is necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims;

(f) передавання є необхідним для захисту життєво важливих інтересів суб’єкта даних або інших осіб, якщо суб’єкт даних фізично чи юридично неспроможний надати згоду;

(f) the transfer is necessary in order to protect the vital interests of the data subject or of other persons, where the data subject is physically or legally incapable of giving consent;

(g) передавання здійснюють з реєстру, що, відповідно до законодавства Союзу або держави-члена, призначений для надання інформації громадськості та є відкритим для доступу як громадськості загалом, так і будь-якої іншої особи, яка може довести законний інтерес, але лише тією мірою, якою в конкретному випадку доступу виконано умови, встановлені законодавством Союзу або держави-члена.

(g) the transfer is made from a register which according to Union or Member State law is intended to provide information to the public and which is open to consultation either by the public in general or by any person who can demonstrate a legitimate interest, but only to the extent that the conditions laid down by Union or Member State law for consultation are fulfilled in the particular case.

Якщо передавання не можна обґрунтувати на підставі положення статті 45 чи 46, в тому числі положень про зобов’язальні корпоративні правила, та жодний з відступів, застосовних до спеціальної ситуації, вказаної в першому підпараграфі цього параграфа, не є застосовним, передавання до третьої країни чи до міжнародної організації може мати місце лише у разі, якщо передавання не є повторюваним, стосується лише обмеженої кількості суб’єктів даних, є необхідним для цілей істотних законних інтересів контролера, над якими не переважають інтереси чи права і свободи суб’єкта даних, і контролер оцінив усі обставини, що супроводжують передавання даних, і на підставі такої оцінки надав належні гарантії щодо захисту персональних даних. Контролер повинен поінформувати наглядовий орган про передавання. Окрім надання інформації, вказаної в статтях 13 і 14, контролер інформує суб’єкта даних про передавання та свої істотні законні інтереси, що їх він переслідує.

Where a transfer could not be based on a provision in Article 45 or 46, including the provisions on binding corporate rules, and none of the derogations for a specific situation referred to in the first subparagraph of this paragraph is applicable, a transfer to a third country or an international organisation may take place only if the transfer is not repetitive, concerns only a limited number of data subjects, is necessary for the purposes of compelling legitimate interests pursued by the controller which are not overridden by the interests or rights and freedoms of the data subject, and the controller has assessed all the circumstances surrounding the data transfer and has on the basis of that assessment provided suitable safeguards with regard to the protection of personal data. The controller shall inform the supervisory authority of the transfer. The controller shall, in addition to providing the information referred to in Articles 13 and 14, inform the data subject of the transfer and on the compelling legitimate interests pursued.

Пов'язані норми

2. Передавання відповідно до пункту (g) першого підпараграфа параграфа 1 не включає всі персональні дані чи всі категорії персональних даних, що містяться в реєстрі. Якщо реєстр призначений для доступу осіб, які мають законний інтерес, передавання здійснюють лише на запит таких осіб, або якщо вони мають бути одержувачами.

2. A transfer pursuant to point (g) of the first subparagraph of paragraph 1 shall not involve the entirety of the personal data or entire categories of the personal data contained in the register. Where the register is intended for consultation by persons having a legitimate interest, the transfer shall be made only at the request of those persons or if they are to be the recipients.

3. Пункти (a), (b) і (c) першого підпараграфа параграфа 1 та його другого підпараграфа не застосовують до видів діяльності, які здійснюють органи публічної влади під час виконання своїх публічних повноважень.

3. Points (a), (b) and (c) of the first subparagraph of paragraph 1 and the second subparagraph thereof shall not apply to activities carried out by public authorities in the exercise of their public powers.

4. Суспільний інтерес, вказаний в пункті (d) першого підпараграфа параграфа 1, визнається в законодавстві Союзу чи законодавстві держави-члена, яке поширюється на контролера.

4. The public interest referred to in point (d) of the first subparagraph of paragraph 1 shall be recognised in Union law or in the law of the Member State to which the controller is subject.

5. За відсутності рішення про відповідність, законодавство Союзу або держави-члена можуть, на важливих підставах суспільного інтересу, чітко встановлювати обмеження на передавання спеціальних категорій даних до третьої країни чи міжнародної організації. Держави-члени повідомляють Комісію про такі положення.

5. In the absence of an adequacy decision, Union or Member State law may, for important reasons of public interest, expressly set limits to the transfer of specific categories of personal data to a third country or an international organisation. Member States shall notify such provisions to the Commission.

6. Контролер або оператор повинні задокументувати оцінку, а також належні гарантії, вказані в другому підпараграфі параграфа 1 цієї статті, у формі записів, вказаних у статті 30.

6. The controller or processor shall document the assessment as well as the suitable safeguards referred to in the second subparagraph of paragraph 1 of this Article in the records referred to in Article 30.

Пов'язані норми
ISO 27701 Преамбули Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
ISO 27701

(EN) ISO/IEC 27701, adopted in 2019, added additional ISO/IEC 27002 guidance for PII controllers.

Here is the relevant paragraph to article 49 GDPR:

7.5.1 Identify basis for PII transfer between jurisdictions

Control

The organization should identify and document the relevant basis for transfers of PII between jurisdictions.

Implementation guidance

PII transfer can be subject to legislation and/or regulation depending on the jurisdiction or international organization to which data is to be transferred (and from where it originates).

(EN) […]


to read the full text

Преамбули

(111) Необхідно передбачити можливість передавання за певних обставин, коли суб'єкт даних надав свою чітку згоду, коли передавання призначене для окремого випадку та є необхідною у зв'язку з договором або судовим позовом, незалежно від того, чи здійснюють його у порядку судової процедури, або в адміністративному чи будь-якому позасудовому порядку, в тому числі в рамках процедур регуляторних органів. Необхідно також передбачити можливість передавання у випадку, коли цього вимагають важливі підстави суспільного інтересу, встановлені законодавством Союзу чи держави-члена, чи коли передавання здійснюють з реєстру, запровадженого законом та призначеного для доступу громадськості чи осіб, що мають законний інтерес. В останньому випадку таке передавання не повинне поширюватися на всі персональні дані чи всі категорії даних, що містяться в реєстрі, та, якщо реєстр призначений для доступу осіб, які мають законний інтерес, передавання необхідно здійснювати лише на запит таких осіб або, якщо вони повинні бути одержувачами, повністю враховуючи інтереси та фундаментальні права суб'єкта даних.

(111) Provisions should be made for the possibility for transfers in certain circumstances where the data subject has given his or her explicit consent, where the transfer is occasional and necessary in relation to a contract or a legal claim, regardless of whether in a judicial procedure or whether in an administrative or any out-of-court procedure, including procedures before regulatory bodies. Provision should also be made for the possibility for transfers where important grounds of public interest laid down by Union or Member State law so require or where the transfer is made from a register established by law and intended for consultation by the public or persons having a legitimate interest. In the latter case, such a transfer should not involve the entirety of the personal data or entire categories of the data contained in the register and, when the register is intended for consultation by persons having a legitimate interest, the transfer should be made only at the request of those persons or, if they are to be the recipients, taking into full account the interests and fundamental rights of the data subject.

(112) Такі відступи необхідно, зокрема, застосовувати до передавання даних, що є необхідним для важливих цілей суспільного інтересу, наприклад у випадках міжнародного обміну даними між компетентними органами, податковими чи митними відомствами, між органами фінансового нагляду, між службами, що займаються питаннями соціального забезпечення або охорони суспільного здоров'я, наприклад у випадку відстеження контактів осіб з інфекційними захворюваннями чи для того, щоб зменшити та/або викорінити допінг у спорті. Опрацювання персональних даних необхідно також розглядати як законне у випадку, коли необхідно захистити інтерес, що є істотним для життєво важливих інтересів суб'єкта даних або іншої особи, в тому числі, фізичну недоторканність або життя, якщо суб'єкт даних не спроможний надати згоду. За відсутності рішення про відповідність, нормативно-правовий акт Союзу чи держави-члена може, для важливих цілей суспільного інтересу, чітко встановлювати обмеження на передавання спеціальних категорій даних до третьої країни чи міжнародної організації. Держави-члени повинні повідомляти Комісію про такі положення. Будь-яке передавання персональних даних суб'єкта даних, який є фізично чи юридично неспроможним надати згоду, до міжнародної гуманітарної організації з метою виконання завдання, покладеного Женевськими конвенціями, чи забезпечення відповідності нормам міжнародного гуманітарного права, застосовного в збройних конфліктах, можна вважати необхідним для важливих цілей суспільного інтересу або через те, що це відповідає життєво важливим інтересам суб'єкта даних.

(112) Those derogations should in particular apply to data transfers required and necessary for important reasons of public interest, for example in cases of international data exchange between competition authorities, tax or customs administrations, between financial supervisory authorities, between services competent for social security matters, or for public health, for example in the case of contact tracing for contagious diseases or in order to reduce and/or eliminate doping in sport. A transfer of personal data should also be regarded as lawful where it is necessary to protect an interest which is essential for the data subject's or another person's vital interests, including physical integrity or life, if the data subject is incapable of giving consent. In the absence of an adequacy decision, Union or Member State law may, for important reasons of public interest, expressly set limits to the transfer of specific categories of data to a third country or an international organisation. Member States should notify such provisions to the Commission. Any transfer to an international humanitarian organisation of personal data of a data subject who is physically or legally incapable of giving consent, with a view to accomplishing a task incumbent under the Geneva Conventions or to complying with international humanitarian law applicable in armed conflicts, could be considered to be necessary for an important reason of public interest or because it is in the vital interest of the data subject.

(113) Передавання, яке можна кваліфікувати таким, що не повторюється і стосується лише обмеженої кількості суб'єктів даних, є також призначеним для цілей суттєвих законних інтересів контролера, якщо інтереси чи права та свободи суб'єкта даних не переважають над такими інтересами, та якщо контролер оцінив усі обставини, пов'язані з передаванням даних. Контролер повинен приділити особливу увагу специфіці персональних даних, цілі та тривалості запропонованої операції чи операцій опрацювання, а також ситуації в країні походження, третій країні та країні кінцевого призначення та надавати відповідні гарантії для захисту фундаментальних прав і свобод фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням їхніх персональних даних. Таке передавання повинно бути можливим лише в залишкових випадках, коли жодна з інших підстав для передавання не є застосовною. Для цілей наукового, історичного дослідження або статистичних цілей необхідно брати до уваги правомірні очікування суспільства щодо підвищення рівня знань. Контролер повинен повідомити наглядовий орган та суб'єкта даних про факт передавання.

(113) Transfers which can be qualified as not repetitive and that only concern a limited number of data subjects, could also be possible for the purposes of the compelling legitimate interests pursued by the controller, when those interests are not overridden by the interests or rights and freedoms of the data subject and when the controller has assessed all the circumstances surrounding the data transfer. The controller should give particular consideration to the nature of the personal data, the purpose and duration of the proposed processing operation or operations, as well as the situation in the country of origin, the third country and the country of final destination, and should provide suitable safeguards to protect fundamental rights and freedoms of natural persons with regard to the processing of their personal data. Such transfers should be possible only in residual cases where none of the other grounds for transfer are applicable. For scientific or historical research purposes or statistical purposes, the legitimate expectations of society for an increase of knowledge should be taken into consideration. The controller should inform the supervisory authority and the data subject about the transfer.

(114) У будь-якому разі, якщо Комісія не ухвалює рішення щодо належного рівня захисту даних у третій країні, контролер або оператор повинні застосувати рішення, які забезпечують суб'єктів даних правами, які можна реалізувати, та дієвими правами щодо опрацювання їхніх даних у Союзі, одразу після передавання таких даних для надання можливості подальшого отримання переваг від їхніх фундаментальних прав і гарантій.

(114) In any case, where the Commission has taken no decision on the adequate level of data protection in a third country, the controller or processor should make use of solutions that provide data subjects with enforceable and effective rights as regards the processing of their data in the Union once those data have been transferred so that that they will continue to benefit from fundamental rights and safeguards.

(115) Деякі треті країни ухвалюють закони, регламенти та інші нормативно-правові акти, призначені безпосередньо для врегулювання питання щодо опрацювання персональних даних фізичних і юридичних осіб, що перебувають під юрисдикцією держав-членів. Це може включати рішення судів або трибуналів, рішення адміністративних органів у третіх країнах, що вимагають від контролера або оператора передати чи розкрити персональні дані, які ґрунтуються на міжнародній угоді, такій як договір про взаємну правову допомогу, що є чинною для третьої країни, яка подає запит, і Союзом або державою-членом. Екстериторіальна сфера застосування таких законів, регламентів та інших нормативно-правових актів може порушувати міжнародне право та може ускладнювати досягнення цілей захисту фізичних осіб, який гарантовано в Союзі цим Регламентом. Дозволено здійснювати лише передавання, під час якого дотримуються умови цього Регламенту щодо передавання до третіх країн. Це може мати місце, між іншим, коли розкриття є необхідним для важливих цілей суспільного інтересу, визнаних законодавством Союзу чи держави-члена, сфера застосування якого поширюється на контролера.

(115) Some third countries adopt laws, regulations and other legal acts which purport to directly regulate the processing activities of natural and legal persons under the jurisdiction of the Member States. This may include judgments of courts or tribunals or decisions of administrative authorities in third countries requiring a controller or processor to transfer or disclose personal data, and which are not based on an international agreement, such as a mutual legal assistance treaty, in force between the requesting third country and the Union or a Member State. The extraterritorial application of those laws, regulations and other legal acts may be in breach of international law and may impede the attainment of the protection of natural persons ensured in the Union by this Regulation. Transfers should only be allowed where the conditions of this Regulation for a transfer to third countries are met. This may be the case, inter alia, where disclosure is necessary for an important ground of public interest recognised in Union or Member State law to which the controller is subject.

Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
[js-disqus]