Навігація
GDPR > Стаття 63. Механізм послідовності
Завантажити в PDF

Стаття 63 GDPR. Механізм послідовності

Article 63 GDPR. Consistency mechanism

Для того, щоб сприяти послідовному застосуванню цього Регламенту в межах Союзу, наглядові органи повинні співпрацювати один з одним і, в належних випадках, з Комісією, через механізм послідовності, як встановлено в цій секції.

In order to contribute to the consistent application of this Regulation throughout the Union, the supervisory authorities shall cooperate with each other and, where relevant, with the Commission, through the consistency mechanism as set out in this Section.

Преамбули Залишити коментар
Преамбули

(135) Для забезпечення послідовного застосування цього Регламенту в межах Союзу, необхідно запровадити механізм послідовності для співпраці між наглядовими органами. Такий механізм необхідно, зокрема, застосовувати, якщо наглядовий орган має намір ухвалити інструмент, спрямований на створення правових наслідків щодо операцій опрацювання, які істотно впливають на значну кількість суб'єктів даних у декількох державах-членах. Його необхідно також застосувати, якщо будь-який відповідний наглядовий орган або Комісія надсилає запит про те, що таку справу необхідно розглядати згідно з механізмом послідовності. Такий механізм не повинен обмежувати будь-які заходи, які Комісія може вживати під час реалізації своїх повноважень за Угодами.

(135) In order to ensure the consistent application of this Regulation throughout the Union, a consistency mechanism for cooperation between the supervisory authorities should be established. That mechanism should in particular apply where a supervisory authority intends to adopt a measure intended to produce legal effects as regards processing operations which substantially affect a significant number of data subjects in several Member States. It should also apply where any supervisory authority concerned or the Commission requests that such matter should be handled in the consistency mechanism. That mechanism should be without prejudice to any measures that the Commission may take in the exercise of its powers under the Treaties.

(138) Застосування такого механізму повинно бути умовою законності інструменту, спрямованого на породження наглядовим органом правових наслідків у тих випадках, коли його застосування є обов'язковим. В інших випадках транскордонного значення, необхідно застосовувати механізм співпраці між керівним наглядовим органом і відповідними наглядовими органами, а надання взаємної допомоги і здійснення спільних операцій може відбуватися між відповідними наглядовими органами на двосторонній чи багатосторонній основі без застосування механізму послідовності.

(138) The application of such mechanism should be a condition for the lawfulness of a measure intended to produce legal effects by a supervisory authority in those cases where its application is mandatory. In other cases of cross-border relevance, the cooperation mechanism between the lead supervisory authority and supervisory authorities concerned should be applied and mutual assistance and joint operations might be carried out between the supervisory authorities concerned on a bilateral or multilateral basis without triggering the consistency mechanism.

Залишити коментар
[js-disqus]