Suunnistus
GDPR > 64 artikla. Tietosuojaneuvoston lausunto
Lataa PDF

64 artikla GDPR. Tietosuojaneuvoston lausunto

Article 64 GDPR. Opinion of the Board

1. Tietosuojaneuvosto antaa lausunnon aina kun toimivaltainen valvontaviranomainen aikoo toteuttaa jonkin jäljempänä esitetyistä toimenpiteistä. Tätä varten toimivaltaisen valvontaviranomaisen on annettava tietosuojaneuvostolle tiedoksi päätösehdotus

1. The Board shall issue an opinion where a competent supervisory authority intends to adopt any of the measures below. To that end, the competent supervisory authority shall communicate the draft decision to the Board, when it:

a) kun toimivaltaisen valvontaviranomaisen tarkoituksena on hyväksyä luettelo käsittelytoimista, joihin sovelletaan 35 artiklan 4 kohdan mukaista tietosuojaa koskevaa vaikutustenarviointivaatimusta;

(a) aims to adopt a list of the processing operations subject to the requirement for a data protection impact assessment pursuant to Article 35(4);

Liittyvä artikkeli

b) joka koskee 40 artiklan 7 kohdan mukaista kysymystä siitä, onko käytännesääntöjen luonnos tai muutos tai laajennus tämän asetuksen mukainen;

(b) concerns a matter pursuant to Article 40(7) whether a draft code of conduct or an amendment or extension to a code of conduct complies with this Regulation;

Liittyvä artikkeli

c) jonka tarkoituksena on hyväksyä kriteerit 41 artiklan 3 kohdan mukaisen elimen tai 43 artiklan 3 kohdan mukaisen sertifiointielimen akkreditoimiseksi;

(c) aims to approve the requirements for accreditation of a body pursuant to Article 41(3), of a certification body pursuant to Article 43(3) or the criteria for certification referred to in Article 42(5);

Liittyvä artikkeli

d) jonka tarkoituksena on 46 artiklan 2 kohdan d alakohdassa ja 28 artiklan 8 kohdassa tarkoitettujen tietosuojaa koskevien vakiolausekkeiden määrittäminen;

(d) aims to determine standard data protection clauses referred to in point (d) of Article 46(2) and in Article 28(8);

Liittyvä artikkeli

e) jonka tarkoituksena on 46 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen sopimuslausekkeiden hyväksyminen; tai

(e) aims to authorise contractual clauses referred to in point (a) of Article 46(3); or

Liittyvä artikkeli

f) jonka tarkoituksena on 47 artiklassa tarkoitettujen yritystä koskevien sitovien sääntöjen hyväksyminen.

(f) aims to approve binding corporate rules within the meaning of Article 47.

Liittyvä artikkeli

2. Jokainen valvontaviranomainen, tietosuojaneuvoston puheenjohtaja tai komissio voi pyytää minkä tahansa yleisluonteisen tai useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa vaikutuksia tuottavan asian käsittelyä tietosuojaneuvostossa lausunnon saamiseksi, etenkin jos toimivaltainen valvontaviranomainen ei noudata keskinäistä avunantoa koskevia velvollisuuksia 61 artiklan mukaisesti tai yhteisiä operaatioita koskevia velvollisuuksia 62 artiklan mukaisesti.

2. Any supervisory authority, the Chair of the Board or the Commission may request that any matter of general application or producing effects in more than one Member State be examined by the Board with a view to obtaining an opinion, in particular where a competent supervisory authority does not comply with the obligations for mutual assistance in accordance with Article 61 or for joint operations in accordance with Article 62.

Liittyvä artikkeli

3. Tietosuojaneuvosto antaa 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa lausunnon sille toimitetusta asiasta, jollei se ole jo antanut lausuntoa samasta asiasta. Kyseinen lausunto on vahvistettava kahdeksan viikon kuluessa tietosuojaneuvoston jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä. Määräaikaa voidaan jatkaa kuudella viikolla ottaen huomioon asian monimutkaisuus. Jäsenen, joka ei ole puheenjohtajan ilmoittaman kohtuullisen määräajan kuluessa vastustanut neuvoston jäsenille 5 kohdan mukaisesti toimitettua 1 kohdan mukaista päätösehdotusta, katsotaan hyväksyvän sen.

3. In the cases referred to in paragraphs 1 and 2, the Board shall issue an opinion on the matter submitted to it provided that it has not already issued an opinion on the same matter. That opinion shall be adopted within eight weeks by simple majority of the members of the Board. That period may be extended by a further six weeks, taking into account the complexity of the subject matter. Regarding the draft decision referred to in paragraph 1 circulated to the members of the Board in accordance with paragraph 5, a member which has not objected within a reasonable period indicated by the Chair, shall be deemed to be in agreement with the draft decision.

4. Valvontaviranomaisten ja komission on ilman aiheetonta viivytystä toimitettava tietosuojaneuvostolle sähköisesti vakiolomaketta käyttäen kaikki olennaiset tiedot, tarpeen vaatiessa esimerkiksi yhteenveto tosiseikoista, päätösehdotus, perustelut, joiden vuoksi kyseisen toimenpiteen toteuttaminen on tarpeen, sekä muiden osallistuvien valvontaviranomaisten näkemykset.

4. Supervisory authorities and the Commission shall, without undue delay, communicate by electronic means to the Board, using a standardised format any relevant information, including as the case may be a summary of the facts, the draft decision, the grounds which make the enactment of such measure necessary, and the views of other supervisory authorities concerned.

5. Tietosuojaneuvoston puheenjohtajan on ilmoitettava sähköisesti ja ilman aiheetonta viivytystä

5. The Chair of the Board shall, without undue, delay inform by electronic means:

a) tietosuojaneuvoston jäsenille ja komissiolle kaikista sille toimitetuista asiaa koskevista olennaisista tiedoista vakiolomaketta käyttäen. Tietosuojaneuvoston sihteeristö toimittaa tarvittaessa myös käännöksen asiaankuuluvista tiedoista; ja

(a) the members of the Board and the Commission of any relevant information which has been communicated to it using a standardised format. The secretariat of the Board shall, where necessary, provide translations of relevant information; and

b) tapauksen mukaan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulle valvontaviranomaiselle sekä komissiolle annetusta lausunnosta ja julkaistava se.

(b) the supervisory authority referred to, as the case may be, in paragraphs 1 and 2, and the Commission of the opinion and make it public.

6. Toimivaltainen valvontaviranomainen ei saa hyväksyä 1 kohdassa tarkoitettua päätösehdotusta 3 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa.

6. The competent supervisory authority referred to in paragraph 1 shall not adopt its draft decision referred to in paragraph 1 within the period referred to in paragraph 3.

7. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu valvontaviranomainen ottaa tietosuojaneuvoston lausunnon huomioon mahdollisimman kattavasti ja ilmoittaa tietosuojaneuvoston puheenjohtajalle sähköisesti kahden viikon kuluessa lausunnon saamisesta, pitäytyykö se päätösehdotuksessaan vai muuttaako se sitä, ja toimittaa puheenjohtajalle mahdollisesti muutetun päätösehdotuksen vakiolomaketta käyttäen.

7. The competent supervisory authority referred to in paragraph 1 shall take utmost account of the opinion of the Board and shall, within two weeks after receiving the opinion, communicate to the Chair of the Board by electronic means whether it will maintain or amend its draft decision and, if any, the amended draft decision, using a standardised format.

8. Jos osallistuva valvontaviranomainen ilmoittaa tietosuojaneuvoston puheenjohtajalle tämän artiklan 8 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa, ettei se aio noudattaa neuvoston lausuntoa kokonaisuudessaan tai osittain ja esittää asianmukaiset perusteet, sovelletaan 65 artiklan 1 kohtaa.

8. Where the competent supervisory authority referred to in paragraph 1 informs the Chair of the Board within the period referred to in paragraph 7 of this Article that it does not intend to follow the opinion of the Board, in whole or in part, providing the relevant grounds, Article 65(1) shall apply.

Liittyvä artikkeli
Perustelukappaleet Jätä kommentti
Perustelukappaleet

(136) Yhdenmukaisuusmekanismin soveltamiseksi tietosuojaneuvoston olisi annettava lausunto tietyssä määräajassa, jos sen jäsenten enemmistö niin päättää tai jos joku asianomainen valvontaviranomainen tai komissio sitä pyytää. Tietosuojaneuvostolla olisi myös oltava valtuudet antaa oikeudellisesti sitovia päätöksiä, kun valvontaviranomaisten välillä on kiistoja. Tätä tarkoitusta varten sen olisi lähtökohtaisesti annettava jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä oikeudellisesti sitovia päätöksiä selkeästi määritellyissä tapauksissa, joissa valvontaviranomaisten näkemykset poikkeavat toisistaan erityisesti johtavan valvontaviranomaisen ja asianomaisen valvontaviranomaisen välisessä yhteistyömenettelyssä tapauksen asiaratkaisun suhteen ja erityisesti sen suhteen, onko tätä asetusta rikottu.

(136) In applying the consistency mechanism, the Board should, within a determined period of time, issue an opinion, if a majority of its members so decides or if so requested by any supervisory authority concerned or the Commission. The Board should also be empowered to adopt legally binding decisions where there are disputes between supervisory authorities. For that purpose, it should issue, in principle by a two-thirds majority of its members, legally binding decisions in clearly specified cases where there are conflicting views among supervisory authorities, in particular in the cooperation mechanism between the lead supervisory authority and supervisory authorities concerned on the merits of the case, in particular whether there is an infringement of this Regulation.

Jätä kommentti
[js-disqus]