Навігація
GDPR > Стаття 24. Предмет і цілі
Завантажити в PDF

Стаття 24 GDPR. Предмет і цілі

Article 24 GDPR. Subject-matter and objectives

1. Зважаючи на специфіку, обсяг, контекст і цілі опрацювання, а також ризики різної ймовірності та тяжкості для прав і свобод фізичних осіб, контролер повинен вжити необхідних технічних і організаційних заходів для того, щоб гарантувати та бути здатним довести, що опрацювання здійснюють згідно з цим Регламентом. За необхідності, такі заходи необхідно переглядати та оновлювати.

1. Taking into account the nature, scope, context and purposes of processing as well as the risks of varying likelihood and severity for the rights and freedoms of natural persons, the controller shall implement appropriate technical and organisational measures to ensure and to be able to demonstrate that processing is performed in accordance with this Regulation. Those measures shall be reviewed and updated where necessary.

ISO 27701

(EN) ISO/IEC 27701, adopted in 2019, added additional ISO/IEC 27002 guidance for PII controllers.

Here is the relevant paragraph to article 24(1) GDPR:

7.2.8 Records related to processing PII

Control

The organization should determine and securely maintain the necessary records in support of its obligations for the processing of PII.

Implementation guidance

A way to maintain records of the processing of PII is to have an inventory or list of the PII processing activities that the organization performs.

(EN) […]


to read the full text

Пов'язані норми

2. У разі їхньої пропорційності щодо опрацювання даних, вказані в параграфі 1 заходи повинні передбачати реалізацію відповідних політик щодо захисту даних контролером.

2. Where proportionate in relation to processing activities, the measures referred to in paragraph 1 shall include the implementation of appropriate data protection policies by the controller.

ISO 27701

(EN) ISO/IEC 27701, adopted in 2019, added a requirement additional to ISO/IEC 27002, section 5.1.1.

Here is the relevant paragraph to article 24(2) GDPR:

6.2.1.1 Policies for information security

Implementation guidance

Either by the development of separate privacy policies, or by the augmentation of information security policies, the organization should produce a statement concerning support for and commitment to achieving compliance with applicable PII protection legislation and/or regulation and with the contractual terms agreed between the organization and its partners, its subcontractors and its applicable third parties (customers, suppliers etc.), which should clearly allocate responsibilities between them.

(EN) […]


to read the full text

3. Дотримання затверджених кодексів поведінки, як вказано в статті 40, чи затверджених механізмів сертифікації, як вказано в статті 42, можна використовувати як елемент підтвердження відповідності обов’язкам контролера.

3. Adherence to approved codes of conduct as referred to in Article 40 or approved certification mechanisms as referred to in Article 42 may be used as an element by which to demonstrate compliance with the obligations of the controller.

ISO 27701

(EN) ISO/IEC 27701, adopted in 2019, added a requirement additional to ISO/IEC 27001, section 4.1.

Here is the relevant paragraph to article 24(3) GDPR:

5.2.1 Understanding the organization and its context

The organization shall include among its interested parties (see ISO/IEC 27001:2013, 4.2), those parties having interests or responsibilities associated with the processing of PII, including the PII principals.

(EN) […]


to read the full text

Пов'язані норми
Коментар експерта Преамбули Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
Коментар експерта

(EN) A controller is a person or an organization that determines the personal data to process and the purposes and means of the processing (Article 4(7)). The definition rightly points to the decision-making capacity of the entity that “decides why and how data will be processed” (ULD Schleswig-Holstein/Wirtschaftsakademie, Opinion of Advocate General).

(EN) […]


to read the full text

(EN) Author
Louis-Philippe Gratton
(EN) Louis-Philippe Gratton PhD, LLM
(EN) Privacy Expert
Преамбули

(74) Необхідно визначити обов'язки та відповідальність контролера щодо будь-якого опрацювання персональних даних, яке здійснює контролер або яке здійснюють від імені контролера. Зокрема, контролер повинен бути зобов'язаним забезпечити вжиття необхідних та результативних заходів і бути спроможним довести відповідність діяльності з опрацювання даних цьому Регламенту, в тому числі дієвість заходів. Такі заходи повинні враховувати специфіку, масштаби, контекст і цілі опрацювання та ризик для прав і свобод фізичних осіб.

(74) The responsibility and liability of the controller for any processing of personal data carried out by the controller or on the controller's behalf should be established. In particular, the controller should be obliged to implement appropriate and effective measures and be able to demonstrate the compliance of processing activities with this Regulation, including the effectiveness of the measures. Those measures should take into account the nature, scope, context and purposes of the processing and the risk to the rights and freedoms of natural persons.

(75) Ризик для прав і свобод фізичних осіб, різної ймовірності та тяжкості, може стати результатом опрацювання персональних даних, що може призвести до фізичної, матеріальної та нематеріальної шкоди, зокрема: коли опрацювання може спричинити дискримінацію, крадіжку персональних даних або шахрайство, фінансові втрати, шкоду репутації, втрату конфіденційності персональних даних, що захищають як особисту таємницю, несанкціоноване скасування використання псевдонімів або будь-яку іншу істотну економічну або соціальну шкоду; коли суб’єкти даних можуть бути позбавлені своїх прав та свобод або можливості здійснювати контроль над своїми персональними даними; коли опрацьовують персональні дані, що розкривають расову або етнічну приналежність, політичні переконання, релігію або філософські переконання, членство в професійних союзах, і опрацьовують генетичні дані, дані стосовно стану здоров’я або дані щодо сексуального життя або судимостей та кримінальних злочинів або пов’язаних заходів безпеки; коли оцінюють персональні аспекти, особливо із аналізом або передбаченням аспектів, що стосуються продуктивності на роботі, економічної ситуації, здоров’я, особистих переваг або інтересів, надійності або поведінки, місцезнаходження або пересування, для створення або використання особистих профілів; коли опрацьовують персональні дані вразливих категорій фізичних осіб, зокрема дітей; або коли опрацювання передбачає використання великих обсягів персональних даних та впливає на велику кількість суб’єктів даних.

(75) The risk to the rights and freedoms of natural persons, of varying likelihood and severity, may result from personal data processing which could lead to physical, material or non-material damage, in particular: where the processing may give rise to discrimination, identity theft or fraud, financial loss, damage to the reputation, loss of confidentiality of personal data protected by professional secrecy, unauthorised reversal of pseudonymisation, or any other significant economic or social disadvantage; where data subjects might be deprived of their rights and freedoms or prevented from exercising control over their personal data; where personal data are processed which reveal racial or ethnic origin, political opinions, religion or philosophical beliefs, trade union membership, and the processing of genetic data, data concerning health or data concerning sex life or criminal convictions and offences or related security measures; where personal aspects are evaluated, in particular analysing or predicting aspects concerning performance at work, economic situation, health, personal preferences or interests, reliability or behaviour, location or movements, in order to create or use personal profiles; where personal data of vulnerable natural persons, in particular of children, are processed; or where processing involves a large amount of personal data and affects a large number of data subjects.

(76) Потрібно визначати ймовірність та тяжкість ризику для прав і свобод суб'єкта даних, спираючись на специфіку, масштаб, контекст та цілі опрацювання. Ризик необхідно визначати на основі об'єктивної оцінки, на підставі якої встановлюють, чи містять операції опрацювання даних ризик або високий ризик.

(76) The likelihood and severity of the risk to the rights and freedoms of the data subject should be determined by reference to the nature, scope, context and purposes of the processing. Risk should be evaluated on the basis of an objective assessment, by which it is established whether data processing operations involve a risk or a high risk.

(77) Рекомендації щодо реалізації відповідних заходів та доведення відповідності контролером або оператором, особливо в тому, що стосується визначення ризику, пов'язаного з опрацюванням, його оцінюванням у контексті походження, специфіки, ймовірності та тяжкості, визначенням прикладів кращої практики для зниження ризику, можна надати, зокрема, за допомогою узгоджених кодексів поведінки, затвердженими сертифікатами, настановами, наданими Радою, або вказівками, наданими співробітником з питань захисту даних. Рада може також видавати настанови щодо операцій опрацювання, які розглядають як операції, що малоймовірно пов'язані з високим ризиком для прав і свобод фізичних осіб, і зазначати заходи, які можуть бути достатніми в таких ситуаціях для зниження такого ризику.

(77) Guidance on the implementation of appropriate measures and on the demonstration of compliance by the controller or the processor, especially as regards the identification of the risk related to the processing, their assessment in terms of origin, nature, likelihood and severity, and the identification of best practices to mitigate the risk, could be provided in particular by means of approved codes of conduct, approved certifications, guidelines provided by the Board or indications provided by a data protection officer. The Board may also issue guidelines on processing operations that are considered to be unlikely to result in a high risk to the rights and freedoms of natural persons and indicate what measures may be sufficient in such cases to address such risk.

(83) Для гарантування безпеки та запобігання опрацюванню, що порушує цей Регламент, контролер або оператор повинні оцінювати ризики, властиві опрацюванню, та вживати заходів для зниження таких ризиків, наприклад, шифрування. Такі заходи повинні гарантувати належний рівень безпеки, в тому числі конфіденційність, у тому числі, сучасний рівень розвитку та витрати на їхню реалізацію відносно ризиків і специфіки персональних даних, що підлягають захисту. Під час оцінювання ризику для захисту даних, необхідно розглянути ризики, спричинені опрацюванням персональних даних, таким як випадкове чи незаконне знищення, втрата, зміна, несанкціоноване розкриття або доступ до персональних даних, які передають, зберігають або іншим чином опрацьовують, що, зокрема, можуть призвести до фізичної, матеріальної та нематеріальної шкоди.

(83) In order to maintain security and to prevent processing in infringement of this Regulation, the controller or processor should evaluate the risks inherent in the processing and implement measures to mitigate those risks, such as encryption. Those measures should ensure an appropriate level of security, including confidentiality, taking into account the state of the art and the costs of implementation in relation to the risks and the nature of the personal data to be protected. In assessing data security risk, consideration should be given to the risks that are presented by personal data processing, such as accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure of, or access to, personal data transmitted, stored or otherwise processed which may in particular lead to physical, material or non-material damage.

Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
[js-disqus]