Навігація
GDPR > Стаття 43. Органи сертифікації
Завантажити в PDF

Стаття 43 GDPR. Органи сертифікації

Article 43 GDPR. Certification bodies

1. Без обмеження завдань і повноважень компетентного наглядового органу за статтями 57 і 58, органи сертифікації, що володіють необхідним рівнем експертних знань в сфері захисту даних, після повідомлення наглядового органу для надання йому можливості здійснювати свої повноваження згідно з пунктом (h) статті 58(2) у разі необхідності, видають і оновлюють сертифікацію. Держави-члени забезпечують, щоб такі органи сертифікації були акредитовані одним або обома з наведених нижче органом:

1. Without prejudice to the tasks and powers of the competent supervisory authority under Articles 57 and 58, certification bodies which have an appropriate level of expertise in relation to data protection shall, after informing the supervisory authority in order to allow it to exercise its powers pursuant to point (h) of Article 58(2) where necessary, issue and renew certification. Member States shall ensure that those certification bodies are accredited by one or both of the following:

Преамбули

(100) Для посилення прозорості та відповідності цьому Регламенту необхідно заохочувати запровадження механізмів сертифікації та штампів і знаків захисту даних, що дозволятимуть суб'єктам даних швидко оцінювати рівень захисту даних відповідних продуктів і сервісів.

(100) In order to enhance transparency and compliance with this Regulation, the establishment of certification mechanisms and data protection seals and marks should be encouraged, allowing data subjects to quickly assess the level of data protection of relevant products and services.

Пов'язані норми

(a) наглядовим органом, що є компетентним згідно зі статтею 55 чи 56;

(a) the supervisory authority which is competent pursuant to Article 55 or 56;

Пов'язані норми

(b) національним органом з акредитації, названим відповідно до Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) N 765/2008 [20] згідно з EN-ISO/IEC 17065/2012 та додатковими вимогами, встановленими наглядовим органом, що є компетентним згідно зі статтею 55 чи 56.

(b) the national accreditation body named in accordance with Regulation (EC) No 765/2008 of the European Parliament and of the Council [20] in accordance with EN-ISO/IEC 17065/2012 and with the additional requirements established by the supervisory authority which is competent pursuant to Article 55 or 56.

Пов'язані норми

[20] Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) N 765/2008 від 9 липня 2008 року про вимоги до акредитації та ринкового нагляду стосовно реалізації продуктів, та про скасування Регламенту (ЄЕС) N 339/93 (OB L 218, 13.08.2008, с. 30). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2015:241:TOC

[20] Regulation (EC) No 765/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 setting out the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products and repealing Regulation (EEC) No 339/93 (OJ L 218, 13.8.2008, p. 30). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2015:241:TOC

2. Органи сертифікації, вказані в параграфі 1, необхідно акредитувати згідно з цим параграфом, лише якщо вони:

2. Certification bodies referred to in paragraph 1 shall be accredited in accordance with that paragraph only where they have:

(a) довели свою незалежність та експертні знання в сфері предмету сертифікації за повного виконання вимог компетентного наглядового органу;

(a) demonstrated their independence and expertise in relation to the subject-matter of the certification to the satisfaction of the competent supervisory authority;

(b) зобов’язались поважати критерії, вказані в статті 42(5) і затверджені наглядовим органом, що є компетентним згідно зі статтею 55 чи 56 або Радою відповідно до статті 63;

(b) undertaken to respect the criteria referred to in Article 42(5) and approved by the supervisory authority which is competent pursuant to Article 55 or 56 or by the Board pursuant to Article 63;

Пов'язані норми

(c) розробили процедури для видачі, періодичної перевірки та відкликання сертифікації захисту даних, штампів і знаків;

(c) established procedures for the issuing, periodic review and withdrawal of data protection certification, seals and marks;

(d) запровадили процедури та структури для розгляду скарг щодо порушень сертифікації чи способу, в який сертифікацію було здійснено чи здійснює контролер або оператор, та для забезпечення прозорості таких процедур і структур для суб’єктів даних і громадськості; та

(d) established procedures and structures to handle complaints about infringements of the certification or the manner in which the certification has been, or is being, implemented by the controller or processor, and to make those procedures and structures transparent to data subjects and the public; and

(e) довели, за повного виконання вимог компетентного наглядового органу, що їхні завдання та обов’язки не призводять до конфлікту інтересів.

(e) demonstrated, to the satisfaction of the competent supervisory authority, that their tasks and duties do not result in a conflict of interests.

3. Акредитацію органів сертифікації, як вказано в параграфах 1 і 2 цієї статті, здійснюють на підставі критеріїв, затверджених наглядовим органом, що є компетентним згідно зі статтею 55 чи 56 або Радою відповідно до статті 63. У випадку акредитації відповідно до пункту (b) параграфа 1 цієї статті, ці вимоги доповнюють ті, що передбачені в Регламенті (ЄС) N 765/2008, і технічні норми, що описують методи та процедури органів сертифікації.

3. The accreditation of certification bodies as referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article shall take place on the basis of requirements approved by the supervisory authority which is competent pursuant to Article 55 or 56 or by the Board pursuant to Article 63. In the case of accreditation pursuant to point (b) of paragraph 1 of this Article, those requirements shall complement those envisaged in Regulation (EC) No 765/2008 and the technical rules that describe the methods and procedures of the certification bodies.

Пов'язані норми

4. Органи сертифікації, вказані в параграфі 1, несуть відповідальність за належне оцінювання, в результаті якого можна видати або відкликати сертифікацію без обмеження відповідальності контролера або оператора за дотримання цього Регламенту. Акредитацію видають на строк до п’яти років, її можна поновлювати на тих самих умовах, якщо орган сертифікації відповідає вимогам, встановленим в цій статті.

4. The certification bodies referred to in paragraph 1 shall be responsible for the proper assessment leading to the certification or the withdrawal of such certification without prejudice to the responsibility of the controller or processor for compliance with this Regulation. The accreditation shall be issued for a maximum period of five years and may be renewed on the same conditions provided that the certification body meets the requirements set out in this Article.

5. Органи сертифікації, вказані в параграфі 1, повинні надати компетентним наглядовим органам інформацію про причини надання або відкликання сертифікації, про яку запитують.

5. The certification bodies referred to in paragraph 1 shall provide the competent supervisory authorities with the reasons for granting or withdrawing the requested certification.

6. Наглядовий орган повинен у доступній формі оприлюднити вимоги, вказані в параграфі З цієї статті, та критерії, вказані в статті 42(5). Наглядові органи також передають ці вимоги та критерії Раді. Рада впорядковує усі механізми сертифікації та штампи захисту даних у формі реєстру і оприлюднює їх належними засобами.

6. The requirements referred to in paragraph 3 of this Article and the criteria referred to in Article 42(5) shall be made public by the supervisory authority in an easily accessible form. The supervisory authorities shall also transmit those requirements and criteria to the Board.

Пов'язані норми

7. Дотримуючись положень глави VIII, компетентний наглядовий орган або національний орган з акредитації анулює акредитацію органу сертифікації відповідно до параграфа 1 цієї статті, якщо умови для акредитації виконано або їх більше не виконують, або якщо дії, яких вживає орган сертифікації, порушують положення цього Регламенту.

7. Without prejudice to Chapter VIII, the competent supervisory authority or the national accreditation body shall revoke an accreditation of a certification body pursuant to paragraph 1 of this Article where the conditions for the accreditation are not, or are no longer, met or where actions taken by a certification body infringe this Regulation.

8. Комісія повинна мати повноваження ухвалювати делеговані акти згідно зі статтею 92 з метою уточнення вимог, які необхідно врахувати щодо механізмів сертифікації захисту даних, вказаних у статті 42(1).

8. The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 92 for the purpose of specifying the requirements to be taken into account for the data protection certification mechanisms referred to in Article 42(1).

Пов'язані норми

9. Комісія може ухвалювати імплементаційні акти про технічні стандарти для механізмів сертифікації та штампів і знаків захисту даних, та механізмів сприяння та визнання таких механізмів сертифікації, штампів і знаків. Такі імплементаційні акти ухвалюють відповідно до експертної процедури, вказаної в статті 93(2).

9. The Commission may adopt implementing acts laying down technical standards for certification mechanisms and data protection seals and marks, and mechanisms to promote and recognise those certification mechanisms, seals and marks. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 93(2).

Пов'язані норми