Навігація
GDPR > Стаття 85. Опрацювання і свобода вияву поглядів та свобода інформації
Завантажити в PDF

Стаття 85 GDPR. Опрацювання і свобода вияву поглядів та свобода інформації

Article 85 GDPR. Processing and freedom of expression and information

1. Держави-члени повинні на законодавчому рівні узгодити право на захист персональних даних відповідно до цього Регламенту з правом на свободу вияву поглядів та свободу інформації, в тому числі, опрацювання для цілей журналістики та цілей наукової, художньої чи літературної діяльності.

1. Member States shall by law reconcile the right to the protection of personal data pursuant to this Regulation with the right to freedom of expression and information, including processing for journalistic purposes and the purposes of academic, artistic or literary expression.

2. Для опрацювання, що здійснюють для цілей журналістики чи цілей наукової, художньої чи літературної діяльності, держави-члени повинні передбачити винятки або відступи від глави II (принципи), глави III (права суб’єкта даних), глави IV (контролер і оператор), глави V (передавання персональних даних до третіх країн або міжнародних організацій), глави VI (незалежні наглядові органи), глави VII (співпраця та послідовність) і глави IX (особливі ситуації опрацювання даних), якщо вони необхідні для узгодження права на захист персональних даних зі свободою вияву поглядів та свободою інформації.

2. For processing carried out for journalistic purposes or the purpose of academic artistic or literary expression, Member States shall provide for exemptions or derogations from Chapter II (principles), Chapter III (rights of the data subject), Chapter IV (controller and processor), Chapter V (transfer of personal data to third countries or international organisations), Chapter VI (independent supervisory authorities), Chapter VII (cooperation and consistency) and Chapter IX (specific data processing situations) if they are necessary to reconcile the right to the protection of personal data with the freedom of expression and information.

3. Кожна держава-член повідомляє Комісію про положення її законодавства, ухваленого нею відповідно до параграфа 2, і, без затримки, про будь-який подальший закон про поправки або зміни і доповнення, що на них впливають.

3. Each Member State shall notify to the Commission the provisions of its law which it has adopted pursuant to paragraph 2 and, without delay, any subsequent amendment law or amendment affecting them.

Преамбули Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
Преамбули

(153) Держави-члени повинні узгоджувати норми, що регулюють свободу вияву поглядів та свободу інформації, в тому числі журналістику, наукову, художню чи літературну діяльність із правом на захист персональних даних відповідно до цього Регламенту. На опрацювання персональних даних винятково для цілей журналістики чи цілей наукової, художньої чи літературної діяльності повинна поширюватися дія відступів чи винятків від деяких положень цього Регламенту, якщо це необхідно для узгодження права на захист персональних даних із правом на свободу вияву поглядів та свободу інформації, як закріплено в статті 11 Хартії. Це необхідно застосовувати, зокрема, до опрацювання персональних даних у сфері аудіовізуальних послуг, архівах новин і бібліотеках. Тому держави-члени повинні ухвалити законодавчі інструменти, що встановлюють винятки та відступи, необхідні для узгодження цих фундаментальних прав. Держави-члени повинні ухвалити такі винятки і відступи щодо загальних принципів, прав суб'єкта даних, контролера і оператора, передавання персональних даних до третіх країн чи міжнародних організацій, незалежних наглядових органів, співпраці і послідовності, та спеціальних ситуацій з опрацювання даних. Якщо такі винятки чи відступи відрізняються в декількох державах-членах, необхідно застосовувати законодавство держави-члена, яке поширюється на контролера. Щоб врахувати важливість права на свободу вияву поглядів у кожному демократичному суспільстві, поняття такої свободи, наприклад в журналістиці, необхідно тлумачити у широкому сенсі.

(153) Member States law should reconcile the rules governing freedom of expression and information, including journalistic, academic, artistic and or literary expression with the right to the protection of personal data pursuant to this Regulation. The processing of personal data solely for journalistic purposes, or for the purposes of academic, artistic or literary expression should be subject to derogations or exemptions from certain provisions of this Regulation if necessary to reconcile the right to the protection of personal data with the right to freedom of expression and information, as enshrined in Article 11 of the Charter. This should apply in particular to the processing of personal data in the audiovisual field and in news archives and press libraries. Therefore, Member States should adopt legislative measures which lay down the exemptions and derogations necessary for the purpose of balancing those fundamental rights. Member States should adopt such exemptions and derogations on general principles, the rights of the data subject, the controller and the processor, the transfer of personal data to third countries or international organisations, the independent supervisory authorities, cooperation and consistency, and specific data-processing situations. Where such exemptions or derogations differ from one Member State to another, the law of the Member State to which the controller is subject should apply. In order to take account of the importance of the right to freedom of expression in every democratic society, it is necessary to interpret notions relating to that freedom, such as journalism, broadly.

Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
[js-disqus]