Навігація
GDPR > Стаття 58. Повноваження
Завантажити в PDF

Стаття 58 GDPR. Повноваження

Article 58 GDPR. Powers

1. Кожний наглядовий орган має всі слідчі повноваження, а саме:

1. Each supervisory authority shall have all of the following investigative powers:

(a) видавати розпорядження контролеру або оператору і, за необхідності, представнику контролера або оператора надати будь-яку інформацію, яку він вимагає для виконання своїх завдань;

(a) to order the controller and the processor, and, where applicable, the controller’s or the processor’s representative to provide any information it requires for the performance of its tasks;

(b) проводити розслідування в формі перевірок захисту даних;

(b) to carry out investigations in the form of data protection audits;

(c) здійснювати перегляд сертифікацій, виданих згідно зі статтею 42(7);

(c) to carry out a review on certifications issued pursuant to Article 42(7);

Пов'язані норми

(d) повідомляти контролера або оператора про передбачуване порушення цього Регламенту;

(d) to notify the controller or the processor of an alleged infringement of this Regulation;

(e) отримувати, від контролера або оператора, доступ до всіх персональних даних і до всієї інформації, необхідної для виконання його завдань;

(e) to obtain, from the controller and the processor, access to all personal data and to all information necessary for the performance of its tasks;

(f) отримувати доступ до будь-яких приміщень контролера або оператора, в тому числі до будь-якого обладнання і засобів опрацювання даних згідно з процесуальним законодавством Союзу чи держави-члена.

(f) to obtain access to any premises of the controller and the processor, including to any data processing equipment and means, in accordance with Union or Member State procedural law.

2. Кожний наглядовий орган має всі виправні повноваження, а саме:

2. Each supervisory authority shall have all of the following corrective powers:

(a) надсилати попередження контролеру або оператору про те, що призначені операції опрацювання ймовірно порушать положення цього Регламенту;

(a) to issue warnings to a controller or processor that intended processing operations are likely to infringe provisions of this Regulation;

(b) виносити догану контролеру або оператору, якщо операції опрацювання порушують положення цього Регламенту;

(b) to issue reprimands to a controller or a processor where processing operations have infringed provisions of this Regulation;

(c) наказувати контролеру або оператору дотримуватися запитів суб’єкта даних для реалізації його прав відповідно до цього Регламенту;

(c) to order the controller or the processor to comply with the data subject’s requests to exercise his or her rights pursuant to this Regulation;

(d) наказувати контролеру або оператору привести операції опрацювання у відповідність з положеннями цього Регламенту, за необхідності, у встановленому порядку та протягом встановленого періоду;

(d) to order the controller or processor to bring processing operations into compliance with the provisions of this Regulation, where appropriate, in a specified manner and within a specified period;

(e) наказувати контролеру повідомити суб’єкта даних про порушення захисту персональних даних;

(e) to order the controller to communicate a personal data breach to the data subject;

(f) накладати тимчасове чи остаточне обмеження, в тому числі, заборону, на опрацювання.

(f) to impose a temporary or definitive limitation including a ban on processing;

(g) наказувати здійснити виправлення чи стирання персональних даних або обмеження опрацювання згідно зі статтями 16, 17 і 18, і нотифікацію про такі дії кожного одержувача, якому було розкрито персональні дані відповідно до статті 17(2) і статті 19;

(g) to order the rectification or erasure of personal data or restriction of processing pursuant to Articles 16, 17 and 18 and the notification of such actions to recipients to whom the personal data have been disclosed pursuant to Article 17(2) and Article 19;

Пов'язані норми

(h) відкликати сертифікацію чи наказати органу сертифікації відкликати сертифікацію, видану відповідно до статей 42 і 43, або наказати органу сертифікації не видавати сертифікацію, якщо вимоги для сертифікації не виконано або більше не виконуються;

(h) to withdraw a certification or to order the certification body to withdraw a certification issued pursuant to Articles 42 and 43, or to order the certification body not to issue certification if the requirements for the certification are not or are no longer met;

Пов'язані норми

(i) накладати адміністративні штрафи відповідно до статті 83, як доповнення до, чи замість, заходів, вказаних у цьому параграфі, залежно від обставин кожної індивідуальної справи;

(i) to impose an administrative fine pursuant to Article 83, in addition to, or instead of measures referred to in this paragraph, depending on the circumstances of each individual case;

(j) наказувати призупинення потоків даних до одержувача в третій країні чи до міжнародної організації.

(j) to order the suspension of data flows to a recipient in a third country or to an international organisation.

3. Кожний наглядовий орган має всі дозвільні і консультативні повноваження, а саме:

3. Each supervisory authority shall have all of the following authorisation and advisory powers:

(a) консультувати контролера відповідно до процедури попередніх консультацій, вказаної в статті 36;

(a) to advise the controller in accordance with the prior consultation procedure referred to in Article 36;

Пов'язані норми

(b) видавати, за власною ініціативою чи на запит, висновки для національного парламенту, уряду держави-члена чи, відповідно до законодавства держави-члена, інших установ і органів, а також громадськості щодо будь-якого питання, пов’язаного з захистом персональних даних;

(b) to issue, on its own initiative or on request, opinions to the national parliament, the Member State government or, in accordance with Member State law, to other institutions and bodies as well as to the public on any issue related to the protection of personal data;

(c) надавати дозвіл на опрацювання, вказане в статті 36(5), якщо законодавство держави-члена вимагає надання такого попереднього дозволу;

(c) to authorise processing referred to in Article 36(5), if the law of the Member State requires such prior authorisation;

Пов'язані норми

(d) надавати висновок і затверджувати проекти кодексів поведінки відповідно до статті 40(5);

(d) to issue an opinion and approve draft codes of conduct pursuant to Article 40(5);

Пов'язані норми

(e) надавати акредитацію органам сертифікації відповідно до статті 43;

(e) to accredit certification bodies pursuant to Article 43;

(f) видавати сертифікації та затверджувати критерії сертифікації відповідно до статті 42(5);

(f) to issue certifications and approve criteria of certification in accordance with Article 42(5);

Пов'язані норми

(g) ухвалювати стандартні положення щодо захисту даних, вказані в статті 28(8) та пункті (d) статті 46(2);

(g) to adopt standard data protection clauses referred to in Article 28(8) and in point (d) of Article 46(2);

Пов'язані норми

(h) надавати дозвіл на договірні положення, вказані в пункті (a) статті 46(3);

(h) to authorise contractual clauses referred to in point (a) of Article 46(3);

Пов'язані норми

(i) надавати дозвіл на адміністративні домовленості, вказані в пункті (b) статті 46(3);

(i) to authorise administrative arrangements referred to in point (b) of Article 46(3);

Пов'язані норми

(j) затверджувати зобов’язальні корпоративні правила відповідно до статті 47.

(j) to approve binding corporate rules pursuant to Article 47.

Пов'язані норми

4. На реалізацію повноважень, покладених на наглядовий орган відповідно до цієї статті, поширюються належні гарантії, у тому числі, дієвий судовий засіб правового захисту та належний процес, передбачений в законодавстві Союзу або держави-члена згідно з Хартією.

4. The exercise of the powers conferred on the supervisory authority pursuant to this Article shall be subject to appropriate safeguards, including effective judicial remedy and due process, set out in Union and Member State law in accordance with the Charter.

5. Кожна держава-член забезпечує на законодавчому рівні, щоб її наглядовий орган було наділено повноваженням виносити порушення цього Регламенту до уваги судових органів і, в разі необхідності, розпочинати процесуальні дії чи іншим чином залучати до них для того, щоб забезпечити виконання положень цього Регламенту.

5. Each Member State shall provide by law that its supervisory authority shall have the power to bring infringements of this Regulation to the attention of the judicial authorities and where appropriate, to commence or engage otherwise in legal proceedings, in order to enforce the provisions of this Regulation.

6. Кожна держава-член може передбачити на законодавчому рівні, щоб її наглядовий орган було наділено додатковими повноваженнями, крім тих, що вказано в параграфах 1, 2 і 3. Реалізація таких повноважень не повинна перешкоджати результативному застосуванню глави VII.

6. Each Member State may provide by law that its supervisory authority shall have additional powers to those referred to in paragraphs 1, 2 and 3. The exercise of those powers shall not impair the effective operation of Chapter VII.

Преамбули Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
Преамбули

(129) Для забезпечення послідовного моніторингу і виконання цього Регламенту в межах Союзу, наглядові органи повинні мати в кожній державі-члені однакові завдання та дієві повноваження, в тому числі повноваження на розслідування, виправні повноваження та санкції, дозвільні та консультативні повноваження, зокрема, у випадках подання скарг фізичними особами, і без обмеження повноважень органів прокуратори за законодавством держави-члена, доводити інформацію про порушення цього Регламенту до відома судових органів та брати участь у судовому процесі. Такі повноваження повинні також включати повноваження накладати тимчасове або остаточне обмеження, в тому числі заборону, на опрацювання. Держави-члени мають право визначати інші завдання, пов'язані з захистом персональних даних за цим Регламентом. Повноваження наглядових органів необхідно реалізовувати відповідно до належних процедурних гарантій, встановлених законодавством Союзу та держави-члена, неупереджено, правомірно та в розумний строк. Зокрема, кожний захід має бути доцільним, необхідним і пропорційним в аспекті забезпечення відповідності цьому Регламенту, з огляду на обставини кожної індивідуальної справи, поважати право кожної особи бути вислуханою до вжиття будь-якого індивідуального заходу, що негативно вплине на неї, та уникати зайвих витрат і надмірних незручностей для відповідних осіб. Слідчі повноваження щодо доступу до приміщень необхідно реалізовувати відповідно до спеціальних вимог процесуального права держави-члена, зокрема, вимоги щодо отримання попереднього судового дозволу. Кожний юридично зобов'язальний інструмент наглядового органу необхідно оформлювати у письмовій формі, чітко й однозначно, із зазначенням наглядового органу, який ухвалив інструмент, дати ухвалення інструменту, він повинен містити підпис голови чи члена наглядового органу, уповноваженого ним, обґрунтування інструменту, а також повинен вказувати на право щодо дієвого засобу правового захисту. Це не виключає можливість додаткових вимог згідно з процесуальним правом держави-члена. Ухвалення юридично зобов'язального рішення передбачає, що воно може призвести до судового перегляду в державі-члені наглядового органу, який ухвалив рішення.

(129) In order to ensure consistent monitoring and enforcement of this Regulation throughout the Union, the supervisory authorities should have in each Member State the same tasks and effective powers, including powers of investigation, corrective powers and sanctions, and authorisation and advisory powers, in particular in cases of complaints from natural persons, and without prejudice to the powers of prosecutorial authorities under Member State law, to bring infringements of this Regulation to the attention of the judicial authorities and engage in legal proceedings. Such powers should also include the power to impose a temporary or definitive limitation, including a ban, on processing. Member States may specify other tasks related to the protection of personal data under this Regulation. The powers of supervisory authorities should be exercised in accordance with appropriate procedural safeguards set out in Union and Member State law, impartially, fairly and within a reasonable time. In particular each measure should be appropriate, necessary and proportionate in view of ensuring compliance with this Regulation, taking into account the circumstances of each individual case, respect the right of every person to be heard before any individual measure which would affect him or her adversely is taken and avoid superfluous costs and excessive inconveniences for the persons concerned. Investigatory powers as regards access to premises should be exercised in accordance with specific requirements in Member State procedural law, such as the requirement to obtain a prior judicial authorisation. Each legally binding measure of the supervisory authority should be in writing, be clear and unambiguous, indicate the supervisory authority which has issued the measure, the date of issue of the measure, bear the signature of the head, or a member of the supervisory authority authorised by him or her, give the reasons for the measure, and refer to the right of an effective remedy. This should not preclude additional requirements pursuant to Member State procedural law. The adoption of a legally binding decision implies that it may give rise to judicial review in the Member State of the supervisory authority that adopted the decision.

Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
[js-disqus]