Навігація
GDPR > Стаття 33. Нотифікація наглядового органу про порушення захисту персональних даних
Завантажити в PDF

Стаття 33 GDPR. Нотифікація наглядового органу про порушення захисту персональних даних

Article 33 GDPR. Notification of a personal data breach to the supervisory authority

1. У випадку порушення захисту персональних даних, контролер повинен без необґрунтованої затримки та, за можливості, не пізніше, ніж протягом 72 години після того, як йому стало відомо про це, повідомити про порушення захисту персональних даних наглядовий орган, який є компетентним згідно зі статтею 55, якщо таке порушення навряд чи призведе до виникнення ризику для прав і свобод фізичних осіб. Якщо нотифікацію наглядового органу не здійснюють протягом 72 годин, необхідно надати супровідну інформацію про причини затримки.

1. In the case of a personal data breach, the controller shall without undue delay and, where feasible, not later than 72 hours after having become aware of it, notify the personal data breach to the supervisory authority competent in accordance with Article 55, unless the personal data breach is unlikely to result in a risk to the rights and freedoms of natural persons. Where the notification to the supervisory authority is not made within 72 hours, it shall be accompanied by reasons for the delay.

Пов'язані норми

2. Оператор повинен повідомити контролера без необґрунтованої затримки після того, як йому стало відомо про порушення захисту персональних даних.

2. The processor shall notify the controller without undue delay after becoming aware of a personal data breach.

3. Нотифікація, вказана в параграфі 1, повинна принаймні:

3. The notification referred to in paragraph 1 shall at least:

(a) описувати специфіку порушення захисту персональних даних, у тому числі, за можливості, категорії та приблизну кількість зацікавлених суб’єктів даних і категорії та приблизну кількість записів персональних даних, яких це стосується;

(a) describe the nature of the personal data breach including where possible, the categories and approximate number of data subjects concerned and the categories and approximate number of personal data records concerned;

(b) повідомляти особу та контактні дані співробітника з питань захисту даних або іншого координаційного органу, де можна отримати більше інформації;

(b) communicate the name and contact details of the data protection officer or other contact point where more information can be obtained;

(c) описувати ймовірні наслідки порушення захисту персональних даних;

(c) describe the likely consequences of the personal data breach;

(d) описувати заходи, яких було вжито чи яких запропоновано вжити контролером для реагування на порушення захисту персональних даних, у тому числі, в разі необхідності, заходи для зниження його потенційних негативних наслідків.

(d) describe the measures taken or proposed to be taken by the controller to address the personal data breach, including, where appropriate, measures to mitigate its possible adverse effects.

4. Якщо і оскільки є неможливим надати інформацію одночасно, інформацію можна надавати поетапно без подальшої необґрунтованої затримки.

4. Where, and in so far as, it is not possible to provide the information at the same time, the information may be provided in phases without undue further delay.

5. Контролер повинен зафіксувати будь-які порушення захисту персональних даних, збираючи факти, що стосуються порушення захисту персональних даних, його наслідків та вжитих заходів щодо виправлення ситуації. Документація надає можливість наглядовому органу перевірити відповідність цій статті.

5. The controller shall document any personal data breaches, comprising the facts relating to the personal data breach, its effects and the remedial action taken. That documentation shall enable the supervisory authority to verify compliance with this Article.

ISO 27701 Преамбули Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
ISO 27701

(EN) ISO/IEC 27701, adopted in 2019, added a requirement additional to ISO/IEC 27002, section 16.1.1.

Here is the relevant paragraph to article 33 GDPR:

6.13.1.1 Responsibilities and procedures

Implementation guidance

As part of the overall information security incident management process, the organization should establish responsibilities and procedures for the identification and recording of breaches of PII. Additionally, the organization should establish responsibilities and procedures related to notification to required parties of PII breaches (including the timing of such notifications) and the disclosure to authorities, taking into account the applicable legislation and/or regulation.

(EN) […]


to read the full text

Преамбули

(75) Ризик для прав і свобод фізичних осіб, різної ймовірності та тяжкості, може стати результатом опрацювання персональних даних, що може призвести до фізичної, матеріальної та нематеріальної шкоди, зокрема: коли опрацювання може спричинити дискримінацію, крадіжку персональних даних або шахрайство, фінансові втрати, шкоду репутації, втрату конфіденційності персональних даних, що захищають як особисту таємницю, несанкціоноване скасування використання псевдонімів або будь-яку іншу істотну економічну або соціальну шкоду; коли суб’єкти даних можуть бути позбавлені своїх прав та свобод або можливості здійснювати контроль над своїми персональними даними; коли опрацьовують персональні дані, що розкривають расову або етнічну приналежність, політичні переконання, релігію або філософські переконання, членство в професійних союзах, і опрацьовують генетичні дані, дані стосовно стану здоров’я або дані щодо сексуального життя або судимостей та кримінальних злочинів або пов’язаних заходів безпеки; коли оцінюють персональні аспекти, особливо із аналізом або передбаченням аспектів, що стосуються продуктивності на роботі, економічної ситуації, здоров’я, особистих переваг або інтересів, надійності або поведінки, місцезнаходження або пересування, для створення або використання особистих профілів; коли опрацьовують персональні дані вразливих категорій фізичних осіб, зокрема дітей; або коли опрацювання передбачає використання великих обсягів персональних даних та впливає на велику кількість суб’єктів даних.

(85) Нарушение безопасности персональных данных, если оно не было надлежащим образом и вовремя устранено, может повлечь физический, материальный или моральный вред физическим лицам, как, например, потеря контроля над их персональными данными или ограничение их прав, дискриминация, кража личности или ее мошенническое использование, финансовые потери, несанкционированная повторная идентификация псевдонимизированных данных, ущерб репутации, нарушение конфиденциальности персональных данных, защищенных профессиональной тайной, или любой другой значительный экономический или социальный вред, нанесенный физическому лицу. Поэтому, как только контролёру становится известно о нарушении безопасности персональных данных, он обязан уведомить о таком нарушении надзорный орган без неоправданной задержки и, по возможности, не позднее 72 часов, за исключением случаев, когда контролёр может подтвердить, в соответствии с принципом подотчетности, что нарушение безопасности персональных данных с малой вероятностью может представлять риск нарушения прав и свобод физических лиц. В случаях, когда подобное уведомление не может быть сделано в течение 72 часов, причины такой задержки должны сопровождать уведомление и информация может предоставляться поэтапно без дополнительной задержки.

(85) Порушення захисту персональних даних може, якщо його не розглянути своєчасно та належним чином, призвести до нанесення фізичним особам фізичної, матеріальної та нематеріальної шкоди, такої як втрата контролю над їхніми персональними даними або обмеження їхніх прав, дискримінація, крадіжка персональних даних або шахрайство, фінансові втрати, несанкціоноване скасування використання псевдонімів, шкода репутації, втрата конфіденційності персональних даних, захищених як особисту таємницю, або будь-яка інша істотна економічна або соціальна шкода відповідній фізичній особі. Таким чином, як тільки контролеру стає відомо про порушення захисту персональних даних, він повинен повідомити наглядовий орган про порушення захисту персональних даних без неналежної затримки та, за можливості, не пізніше ніж за 72 години після того, як йому стало про це відомо, за винятком якщо контролер може довести, згідно з принципом підзвітності, що порушення захисту персональних даних малоймовірно створить ризик для прав і свобод фізичних осіб. Якщо неможливо здійснити таке повідомлення протягом 72 годин, у такому разі разом із повідомленням необхідно надати відомості про причини затримки; інформацію можна надати поетапно без неналежної подальшої затримки.

(85) A personal data breach may, if not addressed in an appropriate and timely manner, result in physical, material or non-material damage to natural persons such as loss of control over their personal data or limitation of their rights, discrimination, identity theft or fraud, financial loss, unauthorised reversal of pseudonymisation, damage to reputation, loss of confidentiality of personal data protected by professional secrecy or any other significant economic or social disadvantage to the natural person concerned. Therefore, as soon as the controller becomes aware that a personal data breach has occurred, the controller should notify the personal data breach to the supervisory authority without undue delay and, where feasible, not later than 72 hours after having become aware of it, unless the controller is able to demonstrate, in accordance with the accountability principle, that the personal data breach is unlikely to result in a risk to the rights and freedoms of natural persons. Where such notification cannot be achieved within 72 hours, the reasons for the delay should accompany the notification and information may be provided in phases without undue further delay.

(87) Необхідно переконатися, чи було реалізовано всі належні заходи технологічного захисту та організаційні заходи для того, щоб негайно встановити, чи відбулося порушення захисту персональних даних, а також повідомити наглядовий орган і суб'єкта даних належним чином. Необхідно встановити факт відсутності затримки в наданні повідомлення із врахуванням, зокрема, специфіки і тяжкості порушення захисту персональних даних, його наслідки та негативний вплив для суб'єкта даних. Таке надання повідомлення може спричинити втручання наглядового органу відповідно до його завдань та повноважень, встановлених у цьому Регламенті.

(87) It should be ascertained whether all appropriate technological protection and organisational measures have been implemented to establish immediately whether a personal data breach has taken place and to inform promptly the supervisory authority and the data subject. The fact that the notification was made without undue delay should be established taking into account in particular the nature and gravity of the personal data breach and its consequences and adverse effects for the data subject. Such notification may result in an intervention of the supervisory authority in accordance with its tasks and powers laid down in this Regulation.

(88) Під час встановлення детальних правил щодо формату і процедур, застосовних до надання повідомлення про порушення захисту персональних даних, необхідно належним чином розглянути наслідки такого порушення, в тому числі, чи перебували персональні дані під захистом відповідних заходів технічного захисту, що у дієвий спосіб обмежують ймовірність крадіжки персональних даних або інші форми неправомірного використання. Більш того, у таких правилах і процедурах необхідно враховувати законні інтереси правоохоронних органів, якщо дострокове розкриття може невиправдано ускладнити розслідування обставин порушення захисту персональних даних.

(88) In setting detailed rules concerning the format and procedures applicable to the notification of personal data breaches, due consideration should be given to the circumstances of that breach, including whether or not personal data had been protected by appropriate technical protection measures, effectively limiting the likelihood of identity fraud or other forms of misuse. Moreover, such rules and procedures should take into account the legitimate interests of law-enforcement authorities where early disclosure could unnecessarily hamper the investigation of the circumstances of a personal data breach.

Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
[js-disqus]