Навігація
GDPR > Стаття 47. Зобов'язальні корпоративні правила
Завантажити в PDF

Стаття 47 GDPR. Зобов'язальні корпоративні правила

Article 47 GDPR. Binding corporate rules

1. Компетентний наглядовий орган затверджує зобов’язальні корпоративні правила відповідно до механізму послідовності, встановленого в статті 63, за умови, що вони:

1. The competent supervisory authority shall approve binding corporate rules in accordance with the consistency mechanism set out in Article 63, provided that they:

Пов'язані норми

(a) мають обов’язкову юридичну силу, їх застосовує і забезпечує їх виконання кожний зацікавлений член групи підприємств або групи підприємств, що здійснюють спільну господарську діяльність, в тому числі, їхні працівники;

(a) are legally binding and apply to and are enforced by every member concerned of the group of undertakings, or group of enterprises engaged in a joint economic activity, including their employees;

(b) прямо надають суб’єктам даних права, як можна реалізувати, у зв’язку з опрацюванням їхніх персональних даних; і

(b) expressly confer enforceable rights on data subjects with regard to the processing of their personal data; and

(c) відповідають вимогам, встановленим у параграфі 2.

(c) fulfil the requirements laid down in paragraph 2.

2. Зобов’язальні корпоративні правила, вказані в параграфі 1, повинні чітко визначати принаймні:

2. The binding corporate rules referred to in paragraph 1 shall specify at least:

(a) структуру та контактні дані групи підприємств або групи підприємств, що здійснюють спільну господарську діяльність, та кожного з їхніх членів;

(a) the structure and contact details of the group of undertakings, or group of enterprises engaged in a joint economic activity and of each of its members;

(b) передавання даних чи низку актів передавання, у тому числі категорії персональних даних, тип опрацювання і його цілі, тип суб’єктів даних, що зазнали впливу, та визначення відповідної третьої країни чи країн;

(b) the data transfers or set of transfers, including the categories of personal data, the type of processing and its purposes, the type of data subjects affected and the identification of the third country or countries in question;

(c) їхню обов’язкову юридичну природу, як внутрішню, так і зовнішню;

(c) their legally binding nature, both internally and externally;

(d) застосування загальних принципів захисту даних, зокрема, цільове обмеження, мінімізацію даних, обмежені періоди зберігання, якість даних, захист даних за призначенням і за замовчуванням, законодавчу базу опрацювання, опрацювання спеціальних категорій персональних даних, заходи для гарантування безпеки даних і вимоги щодо наступних актів передавання до органів, що не пов’язані зобов’язальними корпоративними правилами;

(d) the application of the general data protection principles, in particular purpose limitation, data minimisation, limited storage periods, data quality, data protection by design and by default, legal basis for processing, processing of special categories of personal data, measures to ensure data security, and the requirements in respect of onward transfers to bodies not bound by the binding corporate rules;

Пов'язані норми

(e) права суб’єктів даних у сфері опрацювання і засоби реалізації таких прав, у тому числі, права не підлягати рішенням, що ґрунтуються винятково на автоматизованому опрацюванні, в тому числі, профайлінгу відповідно до статті 22, права подавати скаргу до компетентного наглядового органу та компетентних судів держав-членів згідно зі статтею 79, та отримувати правовий захист і, за необхідності, відшкодування за порушення зобов’язальних корпоративних правил;

(e) the rights of data subjects in regard to processing and the means to exercise those rights, including the right not to be subject to decisions based solely on automated processing, including profiling in accordance with Article 22, the right to lodge a complaint with the competent supervisory authority and before the competent courts of the Member States in accordance with Article 79, and to obtain redress and, where appropriate, compensation for a breach of the binding corporate rules;

Пов'язані норми

(f) визнання контролером або оператором, що має осідок на території держави-члена, відповідальності за будь-які порушення зобов’язальних корпоративних правил будь-яким залученим членом, що перебуває поза межами Союзу; контролер або оператор звільняються від такої відповідальності, частково або повністю лише за умов доведення, що такий член не несе відповідальності за подію, внаслідок якої заподіяно шкоду;

(f) the acceptance by the controller or processor established on the territory of a Member State of liability for any breaches of the binding corporate rules by any member concerned not established in the Union; the controller or the processor shall be exempt from that liability, in whole or in part, only if it proves that that member is not responsible for the event giving rise to the damage;

(g) як інформацію про зобов’язальні корпоративні правила, зокрема про положення, вказані в пунктах (d), (e) і (f) цього параграфа, надають суб’єктам даних, в доповнення до статей 13 і 14;

(g) how the information on the binding corporate rules, in particular on the provisions referred to in points (d), (e) and (f) of this paragraph is provided to the data subjects in addition to Articles 13 and 14;

Пов'язані норми

(h) завдання будь-якого співробітника з питань захисту даних, призначеного відповідно до статті 37, або будь-якої іншої особи чи установи, відповідальної за моніторинг дотримання зобов’язальних корпоративних правил в межах групи підприємств або групи підприємств, що здійснюють спільну господарську діяльність, а також моніторинг підготування та розгляду скарг;

(h) the tasks of any data protection officer designated in accordance with Article 37 or any other person or entity in charge of the monitoring compliance with the binding corporate rules within the group of undertakings, or group of enterprises engaged in a joint economic activity, as well as monitoring training and complaint-handling;

Пов'язані норми

(i) процедури подання і розгляду скарг;

(i) the complaint procedures;

(j) механізми в межах групи підприємств або групи підприємств, що здійснюють спільну господарську діяльність, для забезпечення перевірки відповідності зобов’язальним корпоративним правилам. Такі механізми передбачають перевірки захисту даних і методи забезпечення вжиття виправних дій для захисту прав суб’єкта даних. Результати такої перевірки необхідно повідомляти особі чи установі, вказаній в пункті (h), і раді контролюючого підприємства групи підприємств чи групи підприємств, що здійснюють спільну господарську діяльність, та надавати на запит компетентного наглядового органу;

(j) the mechanisms within the group of undertakings, or group of enterprises engaged in a joint economic activity for ensuring the verification of compliance with the binding corporate rules. Such mechanisms shall include data protection audits and methods for ensuring corrective actions to protect the rights of the data subject. Results of such verification should be communicated to the person or entity referred to in point (h) and to the board of the controlling undertaking of a group of undertakings, or of the group of enterprises engaged in a joint economic activity, and should be available upon request to the competent supervisory authority;

(k) механізми для звітування та запису змін до правил і звітування про такі зміни до наглядового органу;

(k) the mechanisms for reporting and recording changes to the rules and reporting those changes to the supervisory authority;

(l) механізм співпраці з наглядовим органом для забезпечення дотримання будь-яким членом групи підприємств або групи підприємств, що здійснюють спільну господарську діяльність, зокрема шляхом надання наглядовому органу результатів перевірок заходів, вказаних у пункті (j);

(l) the cooperation mechanism with the supervisory authority to ensure compliance by any member of the group of undertakings, or group of enterprises engaged in a joint economic activity, in particular by making available to the supervisory authority the results of verifications of the measures referred to in point (j);

(m) механізми для звітування до компетентного наглядового органу про будь-які законні вимоги, які поширюються на члена групи підприємств або групи підприємств, що здійснюють спільну господарську діяльність в третій країні, що ймовірно матимуть суттєві негативні наслідки для гарантій, передбачених зобов’язальними корпоративними правилами; та

(m) the mechanisms for reporting to the competent supervisory authority any legal requirements to which a member of the group of undertakings, or group of enterprises engaged in a joint economic activity is subject in a third country which are likely to have a substantial adverse effect on the guarantees provided by the binding corporate rules; and

(n) відповідне навчання з питань захисту даних для персоналу, що має постійний або регулярний доступ до персональних даних.

(n) the appropriate data protection training to personnel having permanent or regular access to personal data.

3. Комісія має право визначити формат і процедури для обміну інформацією між контролерами, операторами і наглядовими органами для виконання зобов’язальних корпоративних правил у значенні цієї статті. Такі імплементаційні акти ухвалюють відповідно до експертної процедури, встановленої в статті 93(2).

3. The Commission may specify the format and procedures for the exchange of information between controllers, processors and supervisory authorities for binding corporate rules within the meaning of this Article. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure set out in Article 93(2).

Пов'язані норми
ISO 27701 Преамбули Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
ISO 27701

(EN) ISO/IEC 27002 guidance for PII controllers.

Here is the relevant paragraph to article 47 GDPR:

7.5.1 Identify basis for PII transfer between jurisdictions

Control

The organization should identify and document the relevant basis for transfers of PII between jurisdictions.

Implementation guidance

PII transfer can be subject to legislation and/or regulation depending on the jurisdiction or international organization to which data is to be transferred (and from where it originates).

(EN) […]


to read the full text

Преамбули

(110) Група підприємств або група підприємств, що здійснюють спільну господарську діяльність, повинні мати можливість застосовувати зобов'язальні корпоративні правила для здійснення ними міжнародного передавання з Союзу до організацій у межах тієї самої групи підприємств або групи підприємств, що здійснюють спільну господарську діяльність, за умови, що такі корпоративні правила містять усі суттєві принципи та права, які можна реалізувати, з метою надання відповідних гарантій для передавання або категорій передавання персональних даних.

(110) A group of undertakings, or a group of enterprises engaged in a joint economic activity, should be able to make use of approved binding corporate rules for its international transfers from the Union to organisations within the same group of undertakings, or group of enterprises engaged in a joint economic activity, provided that such corporate rules include all essential principles and enforceable rights to ensure appropriate safeguards for transfers or categories of transfers of personal data.

Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
[js-disqus]