Навігація
GDPR > Стаття 68. Європейська рада із захисту даних
Завантажити в PDF

Стаття 68 GDPR. Європейська рада із захисту даних

Article 68 GDPR. European Data Protection Board

1. Цим засновується Європейська рада із захисту даних (“Рада”) як орган Союзу, що має правосуб’єктність.

1. The European Data Protection Board (the ‘Board’) is hereby established as a body of the Union and shall have legal personality.

2. Раду представляє її Голова.

2. The Board shall be represented by its Chair.

3. Рада складається з голови одного наглядового органу кожної держави-члена та Європейського інспектора із захисту даних або їхніх відповідних представників.

3. The Board shall be composed of the head of one supervisory authority of each Member State and of the European Data Protection Supervisor, or their respective representatives.

4. Якщо в державі-члені понад один наглядовий орган несе відповідальність за моніторинг застосування положень згідно з цим Регламентом, призначають спільного представника відповідно до права держави-члена.

4. Where in a Member State more than one supervisory authority is responsible for monitoring the application of the provisions pursuant to this Regulation, a joint representative shall be appointed in accordance with that Member State’s law.

5. Комісія має право брати участь у роботі та засіданнях Ради без права голосу. Комісія призначає представника. Голова Ради повідомляє Комісії про роботу Ради.

5. The Commission shall have the right to participate in the activities and meetings of the Board without voting right. The Commission shall designate a representative. The Chair of the Board shall communicate to the Commission the activities of the Board.

6. У випадках, вказаних у статті 65, Європейський інспектор із захисту даних володіє правом голосу лише щодо рішень, що стосуються принципів і правил, застосовних до установ, органів, служб і агентств Союзу, які по суті відповідають принципам і нормам цього Регламенту.

6. In the cases referred to in Article 65, the European Data Protection Supervisor shall have voting rights only on decisions which concern principles and rules applicable to the Union institutions, bodies, offices and agencies which correspond in substance to those of this Regulation.

Пов'язані норми
Преамбули Залишити коментар
Преамбули

(139) Для того, щоб сприяти послідовному застосуванню цього Регламенту, раду необхідно заснувати як незалежний орган Союзу. Для досягнення своїх цілей, рада повинна володіти правосуб'єктністю. Раду повинен представляти її Голова. Вона повинна замінити Робочу групу із захисту осіб у сфері опрацювання персональних даних, засновану Директивою 95/46/ЄС. Вона повинна складатися з голови наглядового органу кожної держави-члена та Європейського інспектора із захисту даних або їхніх відповідних представників. Комісія повинна брати участь в діяльності ради без права голосу, а Європейський інспектор із захисту даних повинен мати особливе право голосу. Рада повинна сприяти послідовному застосуванню цього Регламенту в межах Союзу, в тому числі надаючи консультації Комісії, зокрема, щодо рівня захисту в третіх країнах або міжнародних організаціях, та сприяючи співпраці наглядових органів в межах Союзу. Рада повинна діяти незалежно під час виконання своїх завдань.

(139) In order to promote the consistent application of this Regulation, the Board should be set up as an independent body of the Union. To fulfil its objectives, the Board should have legal personality. The Board should be represented by its Chair. It should replace the Working Party on the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data established by Directive 95/46/EC. It should consist of the head of a supervisory authority of each Member State and the European Data Protection Supervisor or their respective representatives. The Commission should participate in the Board's activities without voting rights and the European Data Protection Supervisor should have specific voting rights. The Board should contribute to the consistent application of this Regulation throughout the Union, including by advising the Commission, in particular on the level of protection in third countries or international organisations, and promoting cooperation of the supervisory authorities throughout the Union. The Board should act independently when performing its tasks.

Залишити коментар
[js-disqus]