Навігація
GDPR > Стаття 36. Попередня консультація
Завантажити в PDF

Стаття 36 GDPR. Попередня консультація

Article 36 GDPR. Prior consultation

1. Контролер повинен надати консультацію наглядовому органу до початку здійснення опрацювання, якщо оцінка впливу на захист даних за статтею 35 свідчить про те, що опрацювання призведе до виникнення високого ризику в разі відсутності заходів, які вживає контролер для зниження ризику.

1. The controller shall consult the supervisory authority prior to processing where a data protection impact assessment under Article 35 indicates that the processing would result in a high risk in the absence of measures taken by the controller to mitigate the risk.

Пов'язані норми

2. Якщо наглядовий орган вважає, що заплановане опрацювання, вказане в параграфі 1, може порушити цей Регламент, зокрема, якщо контролер недостатньо ідентифікував або знизив ризик, наглядовий орган, протягом періоду до восьми тижнів після отримання запиту на консультацію, повинен надати контролеру письмові рекомендації та, в разі необхідності, оператору, а також може використовувати будь-які свої повноваження, вказані в статті 58. Цей період може бути подовжено на шість тижнів, з огляду на складність запланованого опрацювання. Наглядовий орган інформує контролера та, в разі необхідності оператора, про будь-яке таке подовження протягом одного місяця з дати отримання запиту на консультацію разом з інформацією про причини такої затримки. Такі періоди може бути призупинено до отримання наглядовим органом інформації, яку він запитував для цілей консультації.

2. Where the supervisory authority is of the opinion that the intended processing referred to in paragraph 1 would infringe this Regulation, in particular where the controller has insufficiently identified or mitigated the risk, the supervisory authority shall, within period of up to eight weeks of receipt of the request for consultation, provide written advice to the controller and, where applicable to the processor, and may use any of its powers referred to in Article 58. That period may be extended by six weeks, taking into account the complexity of the intended processing. The supervisory authority shall inform the controller and, where applicable, the processor, of any such extension within one month of receipt of the request for consultation together with the reasons for the delay. Those periods may be suspended until the supervisory authority has obtained information it has requested for the purposes of the consultation.

3. Надаючи консультацію наглядовому органу відповідно до параграфа 1, контролер повинен надати наглядовому органу:

3. When consulting the supervisory authority pursuant to paragraph 1, the controller shall provide the supervisory authority with:

(a) в разі необхідності, інформацію про відповідні обов’язки контролера, об’єднаних контролерів і операторів, залучених до опрацювання, зокрема, для опрацювання в межах групи підприємств;

(a) where applicable, the respective responsibilities of the controller, joint controllers and processors involved in the processing, in particular for processing within a group of undertakings;

(b) цілі та засоби запланованого опрацювання;

(b) the purposes and means of the intended processing;

(c) засоби та гарантії, передбачені для захисту прав і свобод суб’єктів даних відповідно до цього Регламенту;

(c) the measures and safeguards provided to protect the rights and freedoms of data subjects pursuant to this Regulation;

(d) в разі необхідності, контактні дані співробітника з питань захисту даних;

(d) where applicable, the contact details of the data protection officer;

(e) оцінку впливу на захист даних, передбачену в статті 35; і

(e) the data protection impact assessment provided for in Article 35; and

Пов'язані норми

(f) будь-яку іншу інформацію, яку запитує наглядовий орган.

(f) any other information requested by the supervisory authority.

4. Держави-члени повинні надати наглядовому органу консультацію під час підготування пропозиції для законодавчого інструменту, який повинен ухвалити національний парламент, або регуляторного інструменту на підставі такого законодавчого інструменту, що стосується опрацювання.

4. Member States shall consult the supervisory authority during the preparation of a proposal for a legislative measure to be adopted by a national parliament, or of a regulatory measure based on such a legislative measure, which relates to processing.

5. Без обмеження положень параграфа 1, законодавство держав-членів може вимагати від контролерів проводити консультації та отримувати попередній дозвіл від наглядового органу щодо опрацювання контролером для реалізації завдання, яке виконує контролер для цілей суспільного інтересу, в тому числі, опрацювання в сфері соціального захисту і охорони суспільного здоров’я.

5. Notwithstanding paragraph 1, Member State law may require controllers to consult with, and obtain prior authorisation from, the supervisory authority in relation to processing by a controller for the performance of a task carried out by the controller in the public interest, including processing in relation to social protection and public health.

ISO 27701 Преамбули Залишити коментар
ISO 27701

(EN) ISO/IEC 27701, adopted in 2019, added a requirement additional to ISO/IEC 27001, section 4.2.

Here is the relevant paragraph to article 36 GDPR:

5.2.2 Understanding the needs and expectations of interested parties

The organization shall include among its interested parties (see ISO/IEC 27001:2013, 4.2), those parties having interests or responsibilities associated with the processing of PII, including the PII principals.

(EN) […]


to read the full text

Преамбули

(94) Якщо у ході оцінювання впливу на захист даних виявляється, що опрацювання, за відсутності гарантій, заходів безпеки та механізмів зниження ризику, створить високий ризик для прав і свобод фізичних осіб, і контролер вважає, що ризик не можна знизити розумними засобами з огляду на наявну технологію та витрати на реалізацію, необхідно провести консультацію з наглядовим органом до початку опрацювання даних. Такий високий ризик, імовірно, є результатом окремих типів опрацювання даних, масштабів і періодичності опрацювання, що може також призвести до нанесення шкоди чи втручання в права та свободи фізичної особи. Наглядовий орган повинен відповісти на запит щодо консультації протягом визначеного строку. Проте відсутність реакції наглядового органу протягом такого строку не повинна обмежувати втручання наглядового органу згідно з його завданнями та повноваженнями, встановленими цим Регламентом, в тому числі, повноваженням забороняти операції опрацювання. Як частину такого консультаційного процесу, результати оцінювання впливу на захист даних, проведеного у зв'язку з відповідним опрацюванням, можна подати до наглядового органу, а саме, інформацію щодо заходів, передбачених для зниження ризику для прав і свобод фізичних осіб.

(94) Where a data protection impact assessment indicates that the processing would, in the absence of safeguards, security measures and mechanisms to mitigate the risk, result in a high risk to the rights and freedoms of natural persons and the controller is of the opinion that the risk cannot be mitigated by reasonable means in terms of available technologies and costs of implementation, the supervisory authority should be consulted prior to the start of processing activities. Such high risk is likely to result from certain types of processing and the extent and frequency of processing, which may result also in a realisation of damage or interference with the rights and freedoms of the natural person. The supervisory authority should respond to the request for consultation within a specified period. However, the absence of a reaction of the supervisory authority within that period should be without prejudice to any intervention of the supervisory authority in accordance with its tasks and powers laid down in this Regulation, including the power to prohibit processing operations. As part of that consultation process, the outcome of a data protection impact assessment carried out with regard to the processing at issue may be submitted to the supervisory authority, in particular the measures envisaged to mitigate the risk to the rights and freedoms of natural persons.

(95) Оператор повинен надавати допомогу контролеру, за необхідності та на запит, у забезпеченні відповідності зобов'язанням, що виникають в результаті проведення оцінювань впливу на захист даних та попередньої консультації з наглядовим органом.

(95) The processor should assist the controller, where necessary and upon request, in ensuring compliance with the obligations deriving from the carrying out of data protection impact assessments and from prior consultation of the supervisory authority.

(96) Консультацію наглядового органу необхідно також проводити під час підготування законодавчого чи регуляторного інструменту, що передбачає опрацювання персональних даних, для того, щоб забезпечити відповідність призначеного опрацювання цьому Регламенту та, зокрема, знизити ризик для суб'єкта даних.

(96) A consultation of the supervisory authority should also take place in the course of the preparation of a legislative or regulatory measure which provides for the processing of personal data, in order to ensure compliance of the intended processing with this Regulation and in particular to mitigate the risk involved for the data subject.

Залишити коментар
[js-disqus]