Навігація
GDPR > Стаття 23. Обмеження
Завантажити в PDF

Стаття 23 GDPR. Обмеження

Article 23 GDPR. Restrictions

1. Законодавство Союзу або держави-члена, яке поширюється на контролера або оператора, може обмежувати за допомогою законодавчого інструменту обсяг обов’язків і прав, передбачений в статтях 12 – 22 і статті 34, а також статті 5, відповідно до того, наскільки його положення відображають права і обов’язки, передбачені в статтях 12 – 22, якщо таке обмеження зберігає сутність фундаментальних прав і свобод і є необхідним та пропорційним заходом у демократичному суспільстві для забезпечення:

1. Union or Member State law to which the data controller or processor is subject may restrict by way of a legislative measure the scope of the obligations and rights provided for in Articles 12 to 22 and Article 34, as well as Article 5 in so far as its provisions correspond to the rights and obligations provided for in Articles 12 to 22, when such a restriction respects the essence of the fundamental rights and freedoms and is a necessary and proportionate measure in a democratic society to safeguard:

Пов'язані норми

(b) оборони;

(b) defence;

(c) громадської безпеки;

(c) public security;

(d) запобігання, розслідування, виявлення або переслідування за скоєння кримінальних злочинів або для виконання кримінальних покарань, у тому числі, захисту від або запобіганню загрозам громадській безпеці;

(d) the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, including the safeguarding against and the prevention of threats to public security;

(e) інших важливих цілей загального суспільного інтересу Союзу або держави-члена, зокрема важливого економічного чи фінансового інтересу Союзу або держави-члена, в тому числі, питань валютної, бюджетної і податкової політики, охорони суспільного здоров’я та соціального забезпечення;

(e) other important objectives of general public interest of the Union or of a Member State, in particular an important economic or financial interest of the Union or of a Member State, including monetary, budgetary and taxation a matters, public health and social security;

(f) захисту незалежності судових органів і судових процесів;

(f) the protection of judicial independence and judicial proceedings;

(g) запобігання, розслідування, виявлення або переслідування за порушення етичних норм для регульованих професій;

(g) the prevention, investigation, detection and prosecution of breaches of ethics for regulated professions;

(h) моніторингу, перевірки чи регуляторної функції, пов’язаної, навіть періодично, з реалізацією офіційних повноважень у випадках, вказаних у пунктах (a) – (e) та (g);

(h) a monitoring, inspection or regulatory function connected, even occasionally, to the exercise of official authority in the cases referred to in points (a) to (e) and (g);

(i) захисту суб’єкта даних або прав і свобод інших осіб;

(i) the protection of the data subject or the rights and freedoms of others;

(j) виконання цивільно-правових позовів.

(j) the enforcement of civil law claims.

2. Зокрема, будь-який законодавчий інструмент, вказаний у параграфі 1, повинен містити спеціальні положення, за необхідності, принаймні щодо:

2. In particular, any legislative measure referred to in paragraph 1 shall contain specific provisions at least, where relevant, as to:

(a) цілей опрацювання чи категорій опрацювання;

(a) the purposes of the processing or categories of processing;

(b) категорій персональних даних;

(b) the categories of personal data;

(c) обсяг введених обмежень;

(c) the scope of the restrictions introduced;

(d) гарантій запобігання зловживанню чи незаконному доступу або передаванню;

(d) the safeguards to prevent abuse or unlawful access or transfer;

(e) детальної інформації щодо контролера або категорій контролерів;

(e) the specification of the controller or categories of controllers;

(f) періодів зберігання та застосовних гарантій, з огляду на специфіку, обсяг та цілі опрацювання чи категорій опрацювання;

(f) the storage periods and the applicable safeguards taking into account the nature, scope and purposes of the processing or categories of processing;

Пов'язані норми

(g) ризиків для прав і свобод суб’єктів даних; або

(g) the risks to the rights and freedoms of data subjects; and

(h) право суб’єктів даних бути повідомленими про обмеження, за винятком порушень цілі обмеження.

(h) the right of data subjects to be informed about the restriction, unless that may be prejudicial to the purpose of the restriction.

Преамбули Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
Преамбули

(73) Обмеження щодо спеціальних принципів та прав на інформацію, доступ до персональних даних, їх виправлення або стирання, права на мобільність даних, права на заперечення, рішень, що засновані на профайлінгу, а також повідомлення суб'єкта даних про порушення захисту персональних даних і інших пов'язаних зобов'язань контролерів можна накладати законодавством Союзу або держави-члена, наскільки це необхідно та пропорційно в демократичному суспільстві для гарантування громадської безпеки, в тому числі захисту життя людини, особливо у відповідь на стихійні лиха і антропогенні катастрофи, запобігання, розслідування і переслідування осіб за скоєння кримінальних злочинів або виконання кримінальних покарань, у тому числі захист від загроз громадській безпеці та запобігання їм, або за порушення етичних норм для регульованих професій, про інші важливі цілі загального суспільного інтересу Союзу або держави-члена, зокрема важливий економічний або фінансовий інтерес Союзу або держави-члена, ведення публічних реєстрів на підставі загального суспільного інтересу, подальше опрацювання архівних персональних даних для надання конкретної інформації, що стосується політичної поведінки під колишніми тоталітарними державними режимами або захисту суб'єктів даних або прав і свобод інших, у тому числі соціального захисту, цілей охорони здоров'я населення або гуманітарних цілей. Зазначені обмеження повинні відповідати вимогам, установленим у Хартії та Європейській конвенції про захист прав людини та фундаментальних свобод.

(73) Restrictions concerning specific principles and the rights of information, access to and rectification or erasure of personal data, the right to data portability, the right to object, decisions based on profiling, as well as the communication of a personal data breach to a data subject and certain related obligations of the controllers may be imposed by Union or Member State law, as far as necessary and proportionate in a democratic society to safeguard public security, including the protection of human life especially in response to natural or manmade disasters, the prevention, investigation and prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, including the safeguarding against and the prevention of threats to public security, or of breaches of ethics for regulated professions, other important objectives of general public interest of the Union or of a Member State, in particular an important economic or financial interest of the Union or of a Member State, the keeping of public registers kept for reasons of general public interest, further processing of archived personal data to provide specific information related to the political behaviour under former totalitarian state regimes or the protection of the data subject or the rights and freedoms of others, including social protection, public health and humanitarian purposes. Those restrictions should be in accordance with the requirements set out in the Charter and in the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
[js-disqus]