Навігація
GDPR > Стаття 27. Представники контролерів або операторів, які не мають осідків у Союзі
Завантажити в PDF

Стаття 27 GDPR. Представники контролерів або операторів, які не мають осідків у Союзі

Article 27 GDPR. Representatives of controllers or processors not established in the Union

1. У разі застосування статті 3(2), контролер або оператор повинен призначити в письмовій формі представника в Союзі.

1. Where Article 3(2) applies, the controller or the processor shall designate in writing a representative in the Union.

Пов'язані норми

2. Обов’язок, установлений у параграфі 1 цієї статті, не застосовують до:

2. The obligation laid down in paragraph 1 of this Article shall not apply to:

(a) опрацювання, яке призначено для окремого випадку, воно не передбачає, у великих обсягах, опрацювання спеціальних категорій даних, як вказано в статті 9(1), або опрацювання даних про судимості і кримінальні злочини, вказані в статті 10, та ймовірно не призведе до виникнення ризику для прав і свобод фізичних осіб, з огляду на специфіку, контекст, масштаб і цілі опрацювання; або

(a) processing which is occasional, does not include, on a large scale, processing of special categories of data as referred to in Article 9(1) or processing of personal data relating to criminal convictions and offences referred to in Article 10, and is unlikely to result in a risk to the rights and freedoms of natural persons, taking into account the nature, context, scope and purposes of the processing; or

Пов'язані норми

(b) органу чи установи публічної влади.

(b) a public authority or body.

Пов'язані норми

3. Представник має осідок в одній з держав-членів, де перебувають суб’єкти даних, чиї персональні дані опрацьовують у зв’язку з пропонуванням їм товарів чи послуг, або чию поведінку відстежують.

3. The representative shall be established in one of the Member States where the data subjects, whose personal data are processed in relation to the offering of goods or services to them, or whose behaviour is monitored, are.

Пов'язані норми

4. Представник отримує мандат від контролера або оператора, за яким до нього можуть звертатися окрім або замість контролера або оператора, зокрема, наглядові органи і суб’єкти даних, з усіх питань, пов’язаних з опрацюванням, з метою забезпечення відповідності цьому Регламенту.

4. The representative shall be mandated by the controller or processor to be addressed in addition to or instead of the controller or the processor by, in particular, supervisory authorities and data subjects, on all issues related to processing, for the purposes of ensuring compliance with this Regulation.

5. Призначення представника контролером або оператором необхідно здійснювати без обмеження судових позовів, які могли бути ініційовані проти контролера або оператора як таких.

5. The designation of a representative by the controller or processor shall be without prejudice to legal actions which could be initiated against the controller or the processor themselves.

ISO 27701 Преамбули Залишити коментар
ISO 27701

(EN) ISO/IEC 27701, adopted in 2019, added a requirement additional to ISO/IEC 27002, section 6.1.1.

Here is the relevant paragraph to article 27 GDPR:

6.3.1.1 Information security roles and responsibilities

Implementation guidance

The organization should designate a point of contact for use by the customer regarding the processing of PII. When the organization is a PII controller, designate a point of contact for PII principals regarding the processing of their PII (see 7.3.2).

The organization should appoint one or more persons responsible for developing, implementing, maintaining and monitoring an organization-wide governance and privacy program, to ensure compliance with all applicable laws and regulations regarding the processing of PII.

(EN) […]


to read the full text

Преамбули

(80) Якщо контролер або оператор, що не має осідку в Союзі, опрацьовує персональні дані суб'єктів даних, які перебувають в Союзі, опрацювання даних яких стосується надання товарів чи постачання послуг, незалежно від необхідності здійснення оплати суб'єктом даних таким суб'єктам даних у Союзі або моніторингу їхньої поведінки мірою вираження їхньої поведінки в Союзі, контролер і оператор повинні призначити представника, за винятком ситуацій, коли опрацювання призначено для окремого випадку, включає опрацювання, у великих масштабах, спеціальних категорій персональних даних або опрацювання персональних даних щодо судимостей та кримінальних злочинів, та ймовірно створить ризик для прав і свобод фізичних осіб, враховуючи специфіку, масштаб і цілі опрацювання або якщо контролер є органом публічної влади. Представник повинен діяти від імені контролера або оператора, та до нього може звертатися будь-який наглядовий орган. Представника необхідно чітко призначати на підставі письмового доручення контролера або оператора діяти від його імені у контексті його зобов'язань згідно з цим Регламентом. Призначення такого представника не впливає на обов'язки або відповідальність контролера або оператора згідно з цим Регламентом. Такий представник повинен виконувати свої обов'язки згідно з повноваженнями, отриманими від контролера або оператора, в тому числі, співпрацюючи з компетентними наглядовими органами щодо будь-якої дії, вчиненої для забезпечення відповідності цьому Регламенту. На призначеного представника поширюється застосування виконавчого провадження у випадку порушень з боку контролера або оператора.

(80) Where a controller or a processor not established in the Union is processing personal data of data subjects who are in the Union whose processing activities are related to the offering of goods or services, irrespective of whether a payment of the data subject is required, to such data subjects in the Union, or to the monitoring of their behaviour as far as their behaviour takes place within the Union, the controller or the processor should designate a representative, unless the processing is occasional, does not include processing, on a large scale, of special categories of personal data or the processing of personal data relating to criminal convictions and offences, and is unlikely to result in a risk to the rights and freedoms of natural persons, taking into account the nature, context, scope and purposes of the processing or if the controller is a public authority or body. The representative should act on behalf of the controller or the processor and may be addressed by any supervisory authority. The representative should be explicitly designated by a written mandate of the controller or of the processor to act on its behalf with regard to its obligations under this Regulation. The designation of such a representative does not affect the responsibility or liability of the controller or of the processor under this Regulation. Such a representative should perform its tasks according to the mandate received from the controller or processor, including cooperating with the competent supervisory authorities with regard to any action taken to ensure compliance with this Regulation. The designated representative should be subject to enforcement proceedings in the event of non-compliance by the controller or processor.

Залишити коментар
[js-disqus]