Навігація
GDPR > Стаття 50. Міжнародна співпраця у сфері захисту персональних даних
Завантажити в PDF

Стаття 50 GDPR. Міжнародна співпраця у сфері захисту персональних даних

Article 50 GDPR. International cooperation for the protection of personal data

У тому, що стосується третіх країн і міжнародних організацій, Комісія та наглядові органи вживають необхідних заходів для:

In relation to third countries and international organisations, the Commission and supervisory authorities shall take appropriate steps to:

(a) розвитку механізмів міжнародної співпраці для сприяння ефективному застосуванню законодавства з метою захисту персональних даних;

(a) develop international cooperation mechanisms to facilitate the effective enforcement of legislation for the protection of personal data;

(b) надання міжнародної взаємної допомоги в застосуванні законодавства з метою захисту персональних даних, у тому числі через нотифікацію, звернення скарг, допомогу в проведенні розслідувань та обмін інформацією, з урахуванням необхідних гарантій для захисту персональних даних і інших фундаментальних прав і свобод;

(b) provide international mutual assistance in the enforcement of legislation for the protection of personal data, including through notification, complaint referral, investigative assistance and information exchange, subject to appropriate safeguards for the protection of personal data and other fundamental rights and freedoms;

(c) залучення відповідних стейкхолдерів до обговорення та діяльності, спрямованої на подальший розвиток міжнародної співпраці щодо застосування законодавства з метою захисту персональних даних;

(c) engage relevant stakeholders in discussion and activities aimed at furthering international cooperation in the enforcement of legislation for the protection of personal data;

(d) сприяння обміну та документації законодавства і практики захисту персональних даних, у тому числі щодо юрисдикційних колізій з третіми країнами.

(d) promote the exchange and documentation of personal data protection legislation and practice, including on jurisdictional conflicts with third countries.

Преамбули Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
Преамбули

(116) Якщо персональні дані перетинають кордони за межами Союзу, це може викликати підвищений ризик для здатності фізичних осіб реалізовувати права щодо захисту даних, зокрема, для захисту від незаконного використання чи розкриття такої інформації. Водночас, наглядові органи можуть встановити, що вони неспроможні розглядати скарги чи проводити розслідування, що стосуються видів діяльності, які здійснюють поза їхніми кордонами. Їхні зусилля співпрацювати в транскордонному контексті можуть також ускладнюватися недостатніми запобіжними чи виправними повноваженнями, непослідовними нормативно-правовими режимами та практичними перешкодами, такими як недостатність ресурсів. Таким чином, існує потреба в сприянні тісної співпраці між органами, що здійснюють нагляд за захистом даних, щоб допомогти їм в обміні інформацією та проведенні розслідувань з їхніми міжнародними партнерами. Для цілей розроблення механізмів міжнародної співпраці для сприяння та надання взаємної міжнародної допомоги в забезпеченні виконання положень законодавства щодо захисту персональних даних, Комісія та наглядові органи повинні обмінюватися інформацією та співпрацювати у ході діяльності, пов'язаної з реалізацією їхніх повноважень, з компетентними органами в третіх країнах, за принципом взаємності та згідно з цим Регламентом.

(116) When personal data moves across borders outside the Union it may put at increased risk the ability of natural persons to exercise data protection rights in particular to protect themselves from the unlawful use or disclosure of that information. At the same time, supervisory authorities may find that they are unable to pursue complaints or conduct investigations relating to the activities outside their borders. Their efforts to work together in the cross-border context may also be hampered by insufficient preventative or remedial powers, inconsistent legal regimes, and practical obstacles like resource constraints. Therefore, there is a need to promote closer cooperation among data protection supervisory authorities to help them exchange information and carry out investigations with their international counterparts. For the purposes of developing international cooperation mechanisms to facilitate and provide international mutual assistance for the enforcement of legislation for the protection of personal data, the Commission and the supervisory authorities should exchange information and cooperate in activities related to the exercise of their powers with competent authorities in third countries, based on reciprocity and in accordance with this Regulation.

Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
[js-disqus]