Навігація
GDPR > Стаття 83. Загальні умови для накладання адміністративних штрафів
Завантажити в PDF

Стаття 83 GDPR. Загальні умови для накладання адміністративних штрафів

Article 83 GDPR. General conditions for imposing administrative fines

1. Кожний наглядовий орган повинен забезпечити, щоб накладення адміністративних штрафів відповідно до цієї статті у зв’язку з порушеннями цього Регламенту, вказаними в параграфах 4, 5 і 6, у кожному окремому випадку було дієвим, пропорційним і стримувальним.

1. Each supervisory authority shall ensure that the imposition of administrative fines pursuant to this Article in respect of infringements of this Regulation referred to in paragraphs 4, 5 and 6 shall in each individual case be effective, proportionate and dissuasive.

2. Адміністративні штрафи, залежно від обставин кожного окремого випадку, накладають як доповнення до, чи замість, заходів, вказаних у пунктах (a) – (h) і (j) статті 58(2). Під час вирішення, чи накладати адміністративний штраф, і вирішення щодо розміру адміністративного штрафу в кожному окремому випадку необхідно звертати належну увагу на таке:

2. Administrative fines shall, depending on the circumstances of each individual case, be imposed in addition to, or instead of, measures referred to in points (a) to (h) and (j) of Article 58(2). When deciding whether to impose an administrative fine and deciding on the amount of the administrative fine in each individual case due regard shall be given to the following:

Пов'язані норми

(a) специфіку, ступінь тяжкості і тривалість порушення, зважаючи на специфіку, обсяг чи ціль відповідного опрацювання, а також кількість суб’єктів даних, які зазнали впливу, і рівень шкоди, заподіяної їм;

(a) the nature, gravity and duration of the infringement taking into account the nature scope or purpose of the processing concerned as well as the number of data subjects affected and the level of damage suffered by them;

Пов'язані норми

(b) навмисний або недбалий характер порушення;

(b) the intentional or negligent character of the infringement;

Пов'язані норми

(c) будь-які дії, вжиті контролером або оператором для зниження рівня шкоди, заподіяної суб’єктами даних;

(c) any action taken by the controller or processor to mitigate the damage suffered by data subjects;

(d) ступінь відповідальності контролера або оператора, зважаючи на технічні та організаційні інструменти, які вони застосовують відповідно до статей 25 і 32;

(d) the degree of responsibility of the controller or processor taking into account technical and organisational measures implemented by them pursuant to Articles 25 and 32;

Пов'язані норми

(e) будь-які належні попередні порушення з боку контролера або оператора;

(e) any relevant previous infringements by the controller or processor;

Пов'язані норми

(f) рівень співпраці з наглядовим органом для відшкодування порушення і скорочення можливих негативних наслідків порушення;

(f) the degree of cooperation with the supervisory authority, in order to remedy the infringement and mitigate the possible adverse effects of the infringement;

(g) категорії персональних даних, на які вплинуло порушення;

(g) the categories of personal data affected by the infringement;

Пов'язані норми

(h) спосіб, у який наглядовому органу стало відомо про порушення, зокрема, або, і якщо так, то якою мірою, контролер або оператор повідомив про порушення;

(h) the manner in which the infringement became known to the supervisory authority, in particular whether, and if so to what extent, the controller or processor notified the infringement;

(i) якщо заходи, вказані в статті 58(2), було раніше призначено проти відповідного контролера або оператора щодо того самого питання, – відповідність цим заходам;

(i) where measures referred to in Article 58(2) have previously been ordered against the controller or processor concerned with regard to the same subject-matter, compliance with those measures;

Пов'язані норми

(j) дотримання затверджених кодексів поведінки відповідно до статті 40 або затверджених кодексів поведінки відповідно до статті 42; і

(j) adherence to approved codes of conduct pursuant to Article 40 or approved certification mechanisms pursuant to Article 42; and

Пов'язані норми

(k) будь-який інший обтяжувальний або пом’якшувальний фактор, застосовний до обставин справи, такий як отримана фінансова вигода або витрати, яких вдалося уникнути, прямо чи опосередковано, від порушення.

(k) any other aggravating or mitigating factor applicable to the circumstances of the case, such as financial benefits gained, or losses avoided, directly or indirectly, from the infringement.

3. Якщо контролер або оператор навмисно чи за недбалістю, для тих самих чи пов’язаних операцій опрацювання, порушує декілька положень цього Регламенту, загальна сума адміністративного штрафу не повинна перевищувати суму, визначену для найтяжчого порушення.

3. If a controller or processor intentionally or negligently, for the same or linked processing operations, infringes several provisions of this Regulation, the total amount of the administrative fine shall not exceed the amount specified for the gravest infringement.

4. На порушення таких положень, згідно з параграфом 2, поширюється застосування адміністративних штрафів сумою до 10000000 євро або, у випадку підприємства, до 2 % від загального глобального річного обігу за попередній фінансовий рік, залежно від того, яка сума є вищою:

4. Infringements of the following provisions shall, in accordance with paragraph 2, be subject to administrative fines up to 10 000 000  EUR, or in the case of an undertaking, up to 2 % of the total worldwide annual turnover of the preceding financial year, whichever is higher:

Керівництво та прецедентне право

(a) обов’язки контролера і оператора відповідно до статей 8, 11, 25 – 39, і 42, і 43;

(a) the obligations of the controller and the processor pursuant to Articles 8, 11, 25 to 39 and 42 and 43;

Пов'язані норми

(b) обов’язки органу з сертифікації відповідно до статей 42 і 43;

(b) the obligations of the certification body pursuant to Articles 42 and 43;

Пов'язані норми

(c) обов’язки органу з моніторингу відповідно до статті 41(4).

(c) the obligations of the monitoring body pursuant to Article 41(4).

Пов'язані норми

5. На порушення таких положень, згідно з параграфом 2, поширюється застосування адміністративних штрафів сумою до 20000000 євро або, у випадку підприємства, до 4 % від загального глобального річного обігу за попередній фінансовий рік, залежно від того, яка сума є вищою:

5. Infringements of the following provisions shall, in accordance with paragraph 2, be subject to administrative fines up to 20 000 000 EUR, or in the case of an undertaking, up to 4 % of the total worldwide annual turnover of the preceding financial year, whichever is higher:

Керівництво та прецедентне право

(a) основні принципи опрацювання, в тому числі умови надання згоди, відповідно до статей 5, 6, 7 і 9;

(a) the basic principles for processing, including conditions for consent, pursuant to Articles 5, 6, 7 and 9;

Пов'язані норми

(b) права суб’єктів даних відповідно до статей 12 – 22;

(b) the data subjects’ rights pursuant to Articles 12 to 22;

Пов'язані норми

(c) акти передавання персональних даних до одержувача в третій країні чи до міжнародної організації відповідно до статей 44 – 49;

(c) the transfers of personal data to a recipient in a third country or an international organisation pursuant to Articles 44 to 49;

Пов'язані норми

(d) будь-які обов’язки відповідно до закону держави-члена, ухваленого згідно з главою IX;

(d) any obligations pursuant to Member State law adopted under Chapter IX;

(e) невідповідність постанові або тимчасовому чи остаточному обмеженню на опрацювання чи призупинення потоків даних наглядового органу відповідно до статті 58(2) або ненадання доступу як порушення статті 58(1).

(e) non-compliance with an order or a temporary or definitive limitation on processing or the suspension of data flows by the supervisory authority pursuant to Article 58(2) or failure to provide access in violation of Article 58(1).

Пов'язані норми

6. На невідповідність постанові наглядового органу, як вказано в статті 58(2), згідно з параграфом 2 цієї статті, поширюється застосування адміністративних штрафів сумою до 20000000 євро або, у випадку підприємства, до 4 % від загального глобального річного обігу за попередній фінансовий рік, залежно від того, яка сума є вищою.

6. Non-compliance with an order by the supervisory authority as referred to in Article 58(2) shall, in accordance with paragraph 2 of this Article, be subject to administrative fines up to 20 000 000 EUR, or in the case of an undertaking, up to 4 % of the total worldwide annual turnover of the preceding financial year, whichever is higher.

Пов'язані норми

7. Без обмеження виправних повноважень наглядових органів відповідно до статті 58(2), кожна держава-член може встановлювати правила щодо того, чи можна та якою мірою можна накладати адміністративні штрафи на публічні органи, що мають осідок в такій державі-члені.

7. Without prejudice to the corrective powers of supervisory authorities pursuant to Article 58(2), each Member State may lay down the rules on whether and to what extent administrative fines may be imposed on public authorities and bodies established in that Member State.

Пов'язані норми

8. Реалізація наглядовим органом своїх повноважень за цією статтею підлягає належним процесуальним гарантіям відповідно до законодавства Союзу або держави-члена, в тому числі, дієвим судовим засобам правового захисту та належному процесу.

8. The exercise by the supervisory authority of its powers under this Article shall be subject to appropriate procedural safeguards in accordance with Union and Member State law, including effective judicial remedy and due process.

9. Якщо правова система держави-члена не передбачає адміністративні штрафи, цю статтю можна застосовувати у такий спосіб, щоб штраф ініціював компетентний наглядовий орган і накладали компетентні національні суди, водночас забезпечуючи, щоб такі засоби правового захисту були результативними та мали дію, аналогічну до адміністративних штрафів, які накладають наглядові органи. У будь-якому разі накладені штрафи повинні бути дієвими, пропорційними і стримувальними. Такі держави-члени повідомляють Комісію про положення своїх законів, які вони ухвалюють відповідно до цієї глави, до 25 травня 2018 року та, без затримки, про будь-які подальші зміни і доповнення, що на них впливають.

9. Where the legal system of the Member State does not provide for administrative fines, this Article may be applied in such a manner that the fine is initiated by the competent supervisory authority and imposed by competent national courts, while ensuring that those legal remedies are effective and have an equivalent effect to the administrative fines imposed by supervisory authorities. In any event, the fines imposed shall be effective, proportionate and dissuasive. Those Member States shall notify to the Commission the provisions of their laws which they adopt pursuant to this paragraph by 25 May 2018 and, without delay, any subsequent amendment law or amendment affecting them.

Преамбули Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
Преамбули

(148) З метою посилення ступеня застосування норм цього Регламенту, санкції, в тому числі, адміністративні штрафи, необхідно накладати за будь-яке порушення цього Регламенту, окрім або замість відповідних заходів, застосованих наглядовим органом відповідно до цього Регламенту. У разі незначного порушення або якщо штраф, який ймовірно буде накладено, становитиме надмірний тягар для фізичної особи, замість штрафу можна винести догану. Необхідно належним чином враховувати специфіку, тяжкість і тривалість порушення, навмисний характер порушення, дії, яких було вжито для пом'якшення заподіяної шкоди, ступінь відповідальності чи будь-які відповідні попередні порушення, спосіб, у який наглядовий орган дізнався про порушення, відповідність інструментам, передбаченим щодо контролера або оператора, дотримання кодексу поведінки та будь-який інший обтяжувальний або пом'якшувальний фактор. На накладення штрафів, у тому числі адміністративних штрафів, повинні поширюватися відповідні процесуальні гарантії згідно із загальними принципами законодавства Союзу та Хартії, в тому числі дієвий судовий захист та належна правова процедура.

(148) In order to strengthen the enforcement of the rules of this Regulation, penalties including administrative fines should be imposed for any infringement of this Regulation, in addition to, or instead of appropriate measures imposed by the supervisory authority pursuant to this Regulation. In a case of a minor infringement or if the fine likely to be imposed would constitute a disproportionate burden to a natural person, a reprimand may be issued instead of a fine. Due regard should however be given to the nature, gravity and duration of the infringement, the intentional character of the infringement, actions taken to mitigate the damage suffered, degree of responsibility or any relevant previous infringements, the manner in which the infringement became known to the supervisory authority, compliance with measures ordered against the controller or processor, adherence to a code of conduct and any other aggravating or mitigating factor. The imposition of penalties including administrative fines should be subject to appropriate procedural safeguards in accordance with the general principles of Union law and the Charter, including effective judicial protection and due process.

(150) Щоб посилити та гармонізувати адміністративні санкції за порушення цього Регламенту, кожний наглядовий орган повинен мати повноваження накладати адміністративні штрафи. Цей Регламент повинен зазначати порушення і верхню межу та критерії встановлення пов'язаних адміністративних штрафів, які повинен визначити компетентний наглядовий орган у кожному окремому випадку, беручи до уваги всі відповідні обставини конкретної ситуації, з належним врахуванням, зокрема, специфіки, тяжкості, тривалості порушення і його наслідків та інструментів, що було застосовано для забезпечення відповідності обов'язкам за цим Регламентом та запобігання чи пом'якшення наслідків порушення. Якщо адміністративні штрафи було накладено на підприємство, його необхідно розуміти як підприємство згідно зі статтями 101 і 102 ДФЄС для цих цілей. Якщо адміністративні штрафи було накладено на осіб, що не є підприємством, наглядовий орган повинен враховувати загальний рівень доходу в державі-члені, а також економічну ситуацію особи, під час визначення необхідного рівня штрафу. Механізм послідовності також можна використовувати для сприяння послідовному застосуванню адміністративних штрафів. Саме держави-члени мають визначити, чи повинні органи публічної влади підлягати накладенню адміністративних штрафів та якою мірою. Накладення адміністративного штрафу чи попередження не впливає на застосування інших повноважень наглядових органів або інших санкцій за цим Регламентом.

(150) In order to strengthen and harmonise administrative penalties for infringements of this Regulation, each supervisory authority should have the power to impose administrative fines. This Regulation should indicate infringements and the upper limit and criteria for setting the related administrative fines, which should be determined by the competent supervisory authority in each individual case, taking into account all relevant circumstances of the specific situation, with due regard in particular to the nature, gravity and duration of the infringement and of its consequences and the measures taken to ensure compliance with the obligations under this Regulation and to prevent or mitigate the consequences of the infringement. Where administrative fines are imposed on an undertaking, an undertaking should be understood to be an undertaking in accordance with Articles 101 and 102 TFEU for those purposes. Where administrative fines are imposed on persons that are not an undertaking, the supervisory authority should take account of the general level of income in the Member State as well as the economic situation of the person in considering the appropriate amount of the fine. The consistency mechanism may also be used to promote a consistent application of administrative fines. It should be for the Member States to determine whether and to which extent public authorities should be subject to administrative fines. Imposing an administrative fine or giving a warning does not affect the application of other powers of the supervisory authorities or of other penalties under this Regulation.

(151) Правовими системами Данії та Естонії не передбачено накладення адміністративних штрафів, як встановлено у цьому Регламенті. Правила щодо адміністративних штрафів можна застосовувати у спосіб, аналогічний практиці Данії, де компетентні національні суди накладають штраф як кримінальне покарання, та - Естонії, де штраф накладає наглядовий орган в рамках процедури незначних правопорушень, за умови, що таке застосування правил у таких державах-членах має наслідки, аналогічні накладенню адміністративних штрафів наглядовими органами. Тому, компетентні національні суди повинні враховувати рекомендацію наглядового органу, який порушує питання щодо стягнення штрафу. У будь-якому разі накладені штрафи повинні бути дієвими, пропорційними і стримувальними.

(151) The legal systems of Denmark and Estonia do not allow for administrative fines as set out in this Regulation. The rules on administrative fines may be applied in such a manner that in Denmark the fine is imposed by competent national courts as a criminal penalty and in Estonia the fine is imposed by the supervisory authority in the framework of a misdemeanour procedure, provided that such an application of the rules in those Member States has an equivalent effect to administrative fines imposed by supervisory authorities. Therefore the competent national courts should take into account the recommendation by the supervisory authority initiating the fine. In any event, the fines imposed should be effective, proportionate and dissuasive.

Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
[js-disqus]