Навігація
GDPR > Стаття 82. Право на відшкодування та відповідальність
Завантажити в PDF

Стаття 82 GDPR. Право на відшкодування та відповідальність

Article 82 GDPR. Right to compensation and liability

1. Будь-яка особа, що зазнала матеріальної або нематеріальної шкоди в результаті порушення цього Регламенту, має право на отримання відшкодування від контролера або оператора за заподіяну шкоду.

1. Any person who has suffered material or non-material damage as a result of an infringement of this Regulation shall have the right to receive compensation from the controller or processor for the damage suffered.

2. Будь-який контролер, залучений до опрацювання, несе відповідальність за шкоду, заподіяну опрацюванням, що порушує положення цього Регламенту. Оператор несе відповідальність за шкоду, заподіяну опрацюванням лише тоді, коли він не дотримується обов’язків за цим Регламентом, спрямовані безпосередньо на оператора, або якщо він діє поза чи всупереч законним вказівкам контролера.

2. Any controller involved in processing shall be liable for the damage caused by processing which infringes this Regulation. A processor shall be liable for the damage caused by processing only where it has not complied with obligations of this Regulation specifically directed to processors or where it has acted outside or contrary to lawful instructions of the controller.

3. Контролер або оператор звільняються від відповідальності за параграфом 2, якщо доведуть, що жодним чином не несуть відповідальності за подію, що спричиняє нанесення шкоди.

3. A controller or processor shall be exempt from liability under paragraph 2 if it proves that it is not in any way responsible for the event giving rise to the damage.

4. У випадку залучення декількох контролерів або операторів, або їх обох, до того самого опрацювання, та якщо вони, відповідно до параграфів 2 і 3, несуть відповідальність за будь-яку шкоду, спричинену опрацюванням, кожний контролер або оператор повинен нести відповідальність за нанесення шкоди у повному обсязі з метою забезпечення дієвого відшкодування суб’єкту даних.

4. Where more than one controller or processor, or both a controller and a processor, are involved in the same processing and where they are, under paragraphs 2 and 3, responsible for any damage caused by processing, each controller or processor shall be held liable for the entire damage in order to ensure effective compensation of the data subject.

5. Якщо контролер або оператор, відповідно до параграфа 4, виплатили повне відшкодування за заподіяну шкоду, такий контролер або оператор мають право вимагати від інших контролерів або операторів, залучених до того самого опрацювання, тієї частини відшкодування, що відповідає їхній частці відповідальності за шкоду, відповідно до умов, встановлених у параграфі 2.

5. Where a controller or processor has, in accordance with paragraph 4, paid full compensation for the damage suffered, that controller or processor shall be entitled to claim back from the other controllers or processors involved in the same processing that part of the compensation corresponding to their part of responsibility for the damage, in accordance with the conditions set out in paragraph 2.

6. Судове провадження щодо реалізації права на отримання відшкодування здійснюють в судах, що є компетентними відповідно до законодавства держави-члена, як вказано в статті 79(2).

6. Court proceedings for exercising the right to receive compensation shall be brought before the courts competent under the law of the Member State referred to in Article 79(2).

Пов'язані норми
Преамбули Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
Преамбули

(146) Контролер або оператор повинні відшкодувати будь-яку шкоду, заподіяну особі в результаті опрацювання із порушенням цього Регламенту. Контролера або оператора необхідно звільнити від відповідальності у разі доведення, що вони жодним чином не несуть відповідальності за заподіяну шкоду. Поняття шкоди необхідно тлумачити у широкому сенсі в світлі прецедентного права Суду у спосіб, що повністю відображає цілі цього Регламенту. Воно не обмежує будь-які позови про відшкодування шкоди, що виникають внаслідок порушення інших норм нормативно-правового акту Союзу чи держави-члена. Опрацювання, що порушує цей Регламент, також означає опрацювання, що порушує делеговані акти та імплементаційні акти, ухвалені згідно з цим Регламентом і нормативно-правовим актом держави-члена, що уточнює норми цього Регламенту. Суб'єкти даних повинні отримати повне та результативне відшкодування за заподіяну їм шкоду. У випадку залучення контролерів або операторів до того самого опрацювання, кожний контролер або оператор повинен нести відповідальність за нанесення шкоди у повному обсязі. Проте, у разі їхньої спільної участі в одному провадженні, згідно із законодавством держави-члена, відшкодування може бути розподілено з урахуванням відповідальності кожного контролера або оператора за шкоду, заподіяну внаслідок опрацювання, за умови забезпечення в повному обсязі результативного відшкодування суб'єкту даних, якому було заподіяно шкоду. Будь-який контролер або оператор, що виплатив відшкодування у повному обсязі, може, відповідно, розпочати процедуру оскарження щодо інших контролерів або операторів, залучених до того самого опрацювання.

(146) The controller or processor should compensate any damage which a person may suffer as a result of processing that infringes this Regulation. The controller or processor should be exempt from liability if it proves that it is not in any way responsible for the damage. The concept of damage should be broadly interpreted in the light of the case-law of the Court of Justice in a manner which fully reflects the objectives of this Regulation. This is without prejudice to any claims for damage deriving from the violation of other rules in Union or Member State law. Processing that infringes this Regulation also includes processing that infringes delegated and implementing acts adopted in accordance with this Regulation and Member State law specifying rules of this Regulation. Data subjects should receive full and effective compensation for the damage they have suffered. Where controllers or processors are involved in the same processing, each controller or processor should be held liable for the entire damage. However, where they are joined to the same judicial proceedings, in accordance with Member State law, compensation may be apportioned according to the responsibility of each controller or processor for the damage caused by the processing, provided that full and effective compensation of the data subject who suffered the damage is ensured. Any controller or processor which has paid full compensation may subsequently institute recourse proceedings against other controllers or processors involved in the same processing.

(147) Якщо цей Регламент містить спеціальні норми щодо юрисдикції, зокрема, в частині провадження, у питанні судового засобу правового захисту, в тому числі відшкодування, щодо контролера або оператора, загальні норми щодо юрисдикції, наприклад, норми Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) N 1215/2012 [13], не повинні обмежувати застосування таких спеціальних норм.

(147) Where specific rules on jurisdiction are contained in this Regulation, in particular as regards proceedings seeking a judicial remedy including compensation, against a controller or processor, general jurisdiction rules such as those of Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council [13] should not prejudice the application of such specific rules.

[13] Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) N 1215/2012 від 12 грудня 2012 року про юрисдикцію, визнання і забезпечення виконання рішень у цивільних і комерційних справах (OB L 351, 20.12.2012, с. 1). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2012:351:TOC

[13] Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (OJ L 351, 20.12.2012, p. 1). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2012:351:TOC

Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
[js-disqus]