Навігація
GDPR > Стаття 60. Співпраця між керівним наглядовим органом і іншими відповідними наглядовими органами
Завантажити в PDF

Стаття 60 GDPR. Співпраця між керівним наглядовим органом і іншими відповідними наглядовими органами

Article 60 GDPR. Cooperation between the lead supervisory authority and the other supervisory authorities concerned

1. Керівний наглядовий орган співпрацює з іншими відповідними наглядовими органами відповідно до цієї статті, прагнучи досягти консенсусу. Керівний наглядовий орган і відповідні наглядові органи обмінюються всією належною інформацією один з одним.

1. The lead supervisory authority shall cooperate with the other supervisory authorities concerned in accordance with this Article in an endeavour to reach consensus. The lead supervisory authority and the supervisory authorities concerned shall exchange all relevant information with each other.

2. Керівний наглядовий орган може надсилати запит у будь-який час до інших відповідних наглядових органів на надання взаємної допомоги відповідно до статті 61 і може проводити об’єднані операції відповідно до статті 62, зокрема, для здійснення розслідувань або для моніторингу реалізації заходу щодо контролера або оператора, що має осідок в іншій державі-члені.

2. The lead supervisory authority may request at any time other supervisory authorities concerned to provide mutual assistance pursuant to Article 61 and may conduct joint operations pursuant to Article 62, in particular for carrying out investigations or for monitoring the implementation of a measure concerning a controller or processor established in another Member State.

Пов'язані норми

3. Керівний наглядовий орган повинен, без затримки, повідомити відповідну інформацію щодо питання іншим відповідним наглядовим органам. Він повинен без затримки надати проект рішення іншим відповідним наглядовим органам для отримання їхнього висновку та звернути належну увагу на їхні думки.

3. The lead supervisory authority shall, without delay, communicate the relevant information on the matter to the other supervisory authorities concerned. It shall without delay submit a draft decision to the other supervisory authorities concerned for their opinion and take due account of their views.

4. Якщо будь-який з інших відповідних наглядових органів протягом періоду в чотири тижні після отримання консультації згідно з параграфом 3 цієї статті висловлює належне та обґрунтоване заперечення щодо проекту рішення, керівний наглядовий орган повинен, якщо він не зважає на відповідне та обґрунтоване заперечення або якщо вважає, що заперечення не є належним або обґрунтованим, передати питання до механізму послідовності, вказаному в статті 63.

4. Where any of the other supervisory authorities concerned within a period of four weeks after having been consulted in accordance with paragraph 3 of this Article, expresses a relevant and reasoned objection to the draft decision, the lead supervisory authority shall, if it does not follow the relevant and reasoned objection or is of the opinion that the objection is not relevant or reasoned, submit the matter to the consistency mechanism referred to in Article 63.

Пов'язані норми

5. Якщо керівний наглядовий орган має намір враховувати висловлене належне та вмотивоване заперечення, він повинен надати іншим відповідним наглядовим органам допрацьований проект рішення для отримання їх висновку. Такий допрацьований проект рішення підлягає процедурі, вказаній у параграфі 4, протягом двотижневого періоду.

5. Where the lead supervisory authority intends to follow the relevant and reasoned objection made, it shall submit to the other supervisory authorities concerned a revised draft decision for their opinion. That revised draft decision shall be subject to the procedure referred to in paragraph 4 within a period of two weeks.

6. Якщо жодний з інших відповідних наглядових органів не заперечує щодо проекту рішення, поданого керівним наглядовим органом, протягом періоду, вказаного в параграфах 4 і 5, керівний наглядовий орган і відповідні наглядові органи можна вважати такими, що погоджуються із таким проектом рішення і зобов’язані ним.

6. Where none of the other supervisory authorities concerned has objected to the draft decision submitted by the lead supervisory authority within the period referred to in paragraphs 4 and 5, the lead supervisory authority and the supervisory authorities concerned shall be deemed to be in agreement with that draft decision and shall be bound by it.

7. Керівний наглядовий орган ухвалює і повідомляє про рішення до головного або єдиного осідку контролера або оператора залежно від обставин і повідомляє інші відповідні наглядові органи та Раду про рішення, що розглядається, в тому числі про належні факти та підстави. Наглядовий орган, до якого було подано скаргу, повідомляє позивача про рішення.

7. The lead supervisory authority shall adopt and notify the decision to the main establishment or single establishment of the controller or processor, as the case may be and inform the other supervisory authorities concerned and the Board of the decision in question, including a summary of the relevant facts and grounds. The supervisory authority with which a complaint has been lodged shall inform the complainant on the decision.

ISO 27701
Пов'язані норми

8. Відступаючи від параграфа 7, якщо скаргу було відхилено чи у ній було відмовлено, наглядовий орган, до якого було подано скаргу, ухвалює рішення та повідомляє про нього позивача та контролера.

8. By derogation from paragraph 7, where a complaint is dismissed or rejected, the supervisory authority with which the complaint was lodged shall adopt the decision and notify it to the complainant and shall inform the controller thereof.

9. Якщо керівний наглядовий орган і відповідні наглядові органи погоджуються відхилити або відмовити в частині скарги та діяти щодо інших частин такої скарги, окреме рішення ухвалюють для кожної такої частини справи. Керівний наглядовий орган ухвалює рішення щодо частини, що стосується дій щодо оператора, повідомляє про це головний або єдиний осідок контролера або оператора на території своєї держави-члена та повідомляє про це позивача, в той час як наглядовий орган позивача ухвалює рішення щодо частини, що стосується відхилення чи відмови в такій заяві, та повідомляє про це такому позивачу та інформує про це контролера або оператора.

9. Where the lead supervisory authority and the supervisory authorities concerned agree to dismiss or reject parts of a complaint and to act on other parts of that complaint, a separate decision shall be adopted for each of those parts of the matter. The lead supervisory authority shall adopt the decision for the part concerning actions in relation to the controller, shall notify it to the main establishment or single establishment of the controller or processor on the territory of its Member State and shall inform the complainant thereof, while the supervisory authority of the complainant shall adopt the decision for the part concerning dismissal or rejection of that complaint, and shall notify it to that complainant and shall inform the controller or processor thereof.

10. Після отримання повідомлення про рішення керівного наглядового органу відповідно до параграфів 7 і 9, контролер або оператор вживають необхідних заходів для забезпечення відповідності рішенню в тому, що стосується опрацювання даних в контексті всіх його осідків в Союзі. Контролер або оператор повідомляють про заходи, вжиті для відповідності рішенню, керівний наглядовий орган, який повідомляє інші відповідні наглядові органи.

10. After being notified of the decision of the lead supervisory authority pursuant to paragraphs 7 and 9, the controller or processor shall take the necessary measures to ensure compliance with the decision as regards processing activities in the context of all its establishments in the Union. The controller or processor shall notify the measures taken for complying with the decision to the lead supervisory authority, which shall inform the other supervisory authorities concerned.

11. Якщо, за виняткових обставин, відповідний наглядовий орган має причини вважати, що є нагальна потреба вживати дії для захисту інтересів суб’єктів даних, застосовують екстрену процедуру, вказану в статті 66.

11. Where, in exceptional circumstances, a supervisory authority concerned has reasons to consider that there is an urgent need to act in order to protect the interests of data subjects, the urgency procedure referred to in Article 66 shall apply.

12. Керівний наглядовий орган і інші відповідні наглядові органи надають інформацію, необхідну за цією статтею, один одному електронними засобами, з використанням стандартного формату.

12. The lead supervisory authority and the other supervisory authorities concerned shall supply the information required under this Article to each other by electronic means, using a standardised format.

Преамбули Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
Преамбули

(124) Якщо опрацювання персональних даних відбувається в контексті діяльності осідку контролера або оператора в Союзі, а контролер або оператор мають осідки в більше ніж одній державі-члені, або якщо опрацювання, що відбувається в контексті діяльності єдиного осідку контролера або оператора в Союзі, істотно впливає чи ймовірно істотно вплине на суб'єктів даних у більш, ніж одній державі-члені, наглядовий орган за головним осідком контролера або оператора чи за єдиним осідком контролера чи оператора повинен діяти як керівний орган. Він повинен співпрацювати з іншими відповідними органами, оскільки контролер або оператор має осідок на території їхньої держави-члена, оскільки суб'єкти даних, що проживають на їхній території, зазнають істотного впливу або тому, що до них було подано скаргу. Також, якщо суб'єкт даних, який не проживає в цій державі-члені, подав скаргу, наглядовий орган, до якого було подано таку скаргу, повинен також діяти як відповідний наглядовий орган. У межах своїх завдань щодо видання настанов з будь-якого питання, що охоплює застосування цього Регламенту, рада повинна мати можливість видавати настанови, зокрема, щодо критеріїв, які необхідно враховувати для того, щоб переконатися, чи має відповідне опрацювання істотний вплив на суб'єктів даних у декількох державах-членах, а також - щодо того, що становить відповідне та обґрунтоване заперечення.

(124) Where the processing of personal data takes place in the context of the activities of an establishment of a controller or a processor in the Union and the controller or processor is established in more than one Member State, or where processing taking place in the context of the activities of a single establishment of a controller or processor in the Union substantially affects or is likely to substantially affect data subjects in more than one Member State, the supervisory authority for the main establishment of the controller or processor or for the single establishment of the controller or processor should act as lead authority. It should cooperate with the other authorities concerned, because the controller or processor has an establishment on the territory of their Member State, because data subjects residing on their territory are substantially affected, or because a complaint has been lodged with them. Also where a data subject not residing in that Member State has lodged a complaint, the supervisory authority with which such complaint has been lodged should also be a supervisory authority concerned. Within its tasks to issue guidelines on any question covering the application of this Regulation, the Board should be able to issue guidelines in particular on the criteria to be taken into account in order to ascertain whether the processing in question substantially affects data subjects in more than one Member State and on what constitutes a relevant and reasoned objection.

(125) Керівний орган повинен бути компетентним в ухваленні зобов'язальних рішень щодо заходів із застосування повноважень, покладених на нього згідно з цим Регламентом. Як керівний орган, наглядовий орган повинен активно залучати та координувати наглядові органи, залучені в процесі вироблення й ухвалення рішень. Якщо рішення полягає у відхиленні скарги, поданої суб'єктом даних, повністю або частково, таке рішення повинен ухвалити наглядовий орган, до якого було подано скаргу.

(125) The lead authority should be competent to adopt binding decisions regarding measures applying the powers conferred on it in accordance with this Regulation. In its capacity as lead authority, the supervisory authority should closely involve and coordinate the supervisory authorities concerned in the decision-making process. Where the decision is to reject the complaint by the data subject in whole or in part, that decision should be adopted by the supervisory authority with which the complaint has been lodged.

(126) Рішення необхідно узгоджувати у співпраці керівного наглядового органу і відповідних наглядових органів та направляти його до головного або єдиного осідку контролера або оператора, воно повинно бути зобов'язальним для контролера або оператора. Контролер або оператор повинні вживати необхідних заходів для забезпечення відповідності цьому Регламенту та виконання рішення, про яке керівний наглядовий орган повідомив в головний осідок контролера або оператора щодо опрацювання даних в Союзі.

(126) The decision should be agreed jointly by the lead supervisory authority and the supervisory authorities concerned and should be directed towards the main or single establishment of the controller or processor and be binding on the controller and processor. The controller or processor should take the necessary measures to ensure compliance with this Regulation and the implementation of the decision notified by the lead supervisory authority to the main establishment of the controller or processor as regards the processing activities in the Union.

(127) Кожний наглядовий орган, що не діє як керівний наглядовий орган, повинен бути компетентним у розгляді місцевих справ, якщо контролер або оператор мають осідки в більше ніж одній державі-члені, а предмет спеціального опрацювання стосується лише опрацювання, що здійснюють в єдиній державі-члені із залученням лише суб'єктів даних такої єдиної держави-члена, наприклад, якщо предмет стосується опрацювання персональних даних працівників у спеціальному контексті зайнятості в рамках держави-члена. У таких випадках наглядовий орган повинен повідомляти керівний наглядовий орган без затримки щодо суті питання. Після того, як його повідомили, керівний наглядовий орган повинен вирішити, чи розглядатиме він справу відповідно до положення про співпрацю між керівним наглядовим органом та іншими відповідними наглядовими органами (механізм "єдиного вікна"), або чи повинен наглядовий орган, який про це повідомив, розглядати справу на місцевому рівні. Під час прийняття рішення про те, чи буде він розглядати справу, керівний наглядовий орган повинен взяти до уваги, чи має контролера або оператора осідок в державі-члені наглядового органу, який про це повідомив, для забезпечення результативного виконання рішення щодо контролера або оператора. Якщо керівний наглядовий орган вирішує розглядати справу, наглядовий орган, який повідомив про неї, повинен мати можливість подати проект рішення, на який керівний наглядовий орган повинен звернути максимальну увагу під час підготування свого проекту рішення в рамках зазначеного механізму єдиного вікна.

(127) Each supervisory authority not acting as the lead supervisory authority should be competent to handle local cases where the controller or processor is established in more than one Member State, but the subject matter of the specific processing concerns only processing carried out in a single Member State and involves only data subjects in that single Member State, for example, where the subject matter concerns the processing of employees' personal data in the specific employment context of a Member State. In such cases, the supervisory authority should inform the lead supervisory authority without delay about the matter. After being informed, the lead supervisory authority should decide, whether it will handle the case pursuant to the provision on cooperation between the lead supervisory authority and other supervisory authorities concerned (‘one-stop-shop mechanism’), or whether the supervisory authority which informed it should handle the case at local level. When deciding whether it will handle the case, the lead supervisory authority should take into account whether there is an establishment of the controller or processor in the Member State of the supervisory authority which informed it in order to ensure effective enforcement of a decision vis-à-vis the controller or processor. Where the lead supervisory authority decides to handle the case, the supervisory authority which informed it should have the possibility to submit a draft for a decision, of which the lead supervisory authority should take utmost account when preparing its draft decision in that one-stop-shop mechanism.

(128) Правила щодо керівного наглядового органу та механізму єдиного вікна не можна застосовувати, якщо опрацювання здійснюють публічні органи чи приватні органи для цілей суспільного інтересу. У таких випадках єдиним наглядовим органом, компетентним здійснювати повноваження, покладені на нього згідно з цим Регламентом, повинен бути наглядовий орган держави-члена, в якій засновано публічний орган або приватний орган.

(128) The rules on the lead supervisory authority and the one-stop-shop mechanism should not apply where the processing is carried out by public authorities or private bodies in the public interest. In such cases the only supervisory authority competent to exercise the powers conferred to it in accordance with this Regulation should be the supervisory authority of the Member State where the public authority or private body is established.

(130) Якщо наглядовий орган, до якого було подано скаргу, не є керівним наглядовим органом, керівний наглядовий орган повинен тісно співпрацювати з наглядовим органом, до якого було подано скаргу, згідно з положеннями щодо співпраці та послідовності, встановленими в цьому Регламенті. У таких випадках керівний наглядовий орган повинен, вживаючи заходів, спрямованих на породження правових наслідків, у тому числі накладення адміністративних штрафів, звертати максимальну увагу на думку наглядового органу, до якого було подано скаргу та який повинен зберігати компетентність у проведенні будь-якого розслідування на території своєї власної держави-члена у взаємодії з компетентним наглядовим органом.

(130) Where the supervisory authority with which the complaint has been lodged is not the lead supervisory authority, the lead supervisory authority should closely cooperate with the supervisory authority with which the complaint has been lodged in accordance with the provisions on cooperation and consistency laid down in this Regulation. In such cases, the lead supervisory authority should, when taking measures intended to produce legal effects, including the imposition of administrative fines, take utmost account of the view of the supervisory authority with which the complaint has been lodged and which should remain competent to carry out any investigation on the territory of its own Member State in liaison with the competent supervisory authority.

(131) Якщо інший наглядовий орган повинен діяти як керівний наглядовий орган щодо опрацювання даних, яке здійснює оператор або процесор, але конкретний предмет скарги чи можливе порушення стосується лише опрацювання даних, яке здійснює оператор або процесор у державі-члені, де скаргу було подано або можливе порушення було виявлене, а справа не впливає істотно чи ймовірно істотно не впливатиме на суб'єктів даних у інших державах-членах, у такому разі наглядовий орган, що отримує скаргу чи виявляє ситуацію або якого повідомляють іншим чином про ситуації, що тягнуть за собою можливі порушення цього Регламенту, повинен прагнути укладення мирової угоди з контролером і, якщо це виявляється невдалим, реалізувати повний спектр його повноважень. Це включає: спеціальне опрацювання, що здійснюють на території держави-члена наглядового органу чи щодо суб'єктів даних на території тієї держави-члена; опрацювання, що здійснюють в контексті пропонування товарів або послуг, що спеціально призначені для суб'єктів даних на території держави-члена наглядового органу; чи опрацювання, що має бути оцінено, виходячи з відповідних встановлених законом зобов'язань за законодавством держави-члена.

(131) Where another supervisory authority should act as a lead supervisory authority for the processing activities of the controller or processor but the concrete subject matter of a complaint or the possible infringement concerns only processing activities of the controller or processor in the Member State where the complaint has been lodged or the possible infringement detected and the matter does not substantially affect or is not likely to substantially affect data subjects in other Member States, the supervisory authority receiving a complaint or detecting or being informed otherwise of situations that entail possible infringements of this Regulation should seek an amicable settlement with the controller and, if this proves unsuccessful, exercise its full range of powers. This should include: specific processing carried out in the territory of the Member State of the supervisory authority or with regard to data subjects on the territory of that Member State; processing that is carried out in the context of an offer of goods or services specifically aimed at data subjects in the territory of the Member State of the supervisory authority; or processing that has to be assessed taking into account relevant legal obligations under Member State law.

Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
[js-disqus]