Навігація
GDPR > Стаття 12. Прозора інформація, повідомлення та форми реалізації прав суб'єкта даних
Завантажити в PDF

Стаття 12 GDPR. Прозора інформація, повідомлення та форми реалізації прав суб'єкта даних

Article 12 GDPR. Transparent information, communication and modalities for the exercise of the rights of the data subject

1. Контролер повинен вжити необхідних заходів для надання будь-якої інформації, вказаної в статтях 13 і 14 та в будь-якому повідомленні згідно зі статтями 15 – 22 і 34 щодо опрацювання, суб’єкту даних у стислій, прозорій, доступній для розуміння та легко доступній формі, з використанням чітких і простих формулювань, зокрема, для будь-якої інформації, яку спеціально призначено для дитини. Інформацію необхідно надавати у письмовій формі або іншими засобами, в тому числі, за необхідності, електронними засобами. У разі надання запиту суб’єктом даних, інформацію можна бути надано усно, за умови, що особу суб’єкта даних доведено іншими засобами.

1. The controller shall take appropriate measures to provide any information referred to in Articles 13 and 14 and any communication under Articles 15 to 22 and 34 relating to processing to the data subject in a concise, transparent, intelligible and easily accessible form, using clear and plain language, in particular for any information addressed specifically to a child. The information shall be provided in writing, or by other means, including, where appropriate, by electronic means. When requested by the data subject, the information may be provided orally, provided that the identity of the data subject is proven by other means.

Керівництво та прецедентне право Преамбули

(58) Принцип прозорості вимагає, щоб будь-яка інформація, призначена для громадськості або суб'єкта даних, була стислою і зрозумілою, з використанням чітких і простих формулювань, а також, за необхідності, із застосуванням засобів візуалізації. Таку інформацію можна надавати в електронному форматі, наприклад, через веб-сайт, коли її адресовано громадськості. Це, зокрема, є доцільним у ситуаціях, коли збільшення кількості агентів і технологічна складність практичної діяльності перешкоджають обізнаності та розумінню суб'єкта даних того, чи збирають її або його персональні дані, хто їх збирає і для якої цілі, як, наприклад, у випадку онлайн-реклами. З огляду на те, що діти потребують особливого захисту, будь-яку інформацію та повідомлення, у випадку, якщо опрацювання призначено для дитини, необхідно формулювати чітко і просто, щоб дитина могла легко зрозуміти.

(58) The principle of transparency requires that any information addressed to the public or to the data subject be concise, easily accessible and easy to understand, and that clear and plain language and, additionally, where appropriate, visualisation be used. Such information could be provided in electronic form, for example, when addressed to the public, through a website. This is of particular relevance in situations where the proliferation of actors and the technological complexity of practice make it difficult for the data subject to know and understand whether, by whom and for what purpose personal data relating to him or her are being collected, such as in the case of online advertising. Given that children merit specific protection, any information and communication, where processing is addressed to a child, should be in such a clear and plain language that the child can easily understand.

Пов'язані норми

2. Контролер повинен сприяти реалізації прав суб’єктом даних згідно зі статтями 15 – 22. У випадках, вказаних у статті 11(2), контролер не має права ухилятися від дій на запит суб’єкта даних щодо реалізації його прав за статтями 15 – 22, за винятком, доведення контролером неможливості ідентифікувати суб’єкта даних.

2. The controller shall facilitate the exercise of data subject rights under Articles 15 to 22. In the cases referred to in Article 11(2), the controller shall not refuse to act on the request of the data subject for exercising his or her rights under Articles 15 to 22, unless the controller demonstrates that it is not in a position to identify the data subject.

ISO 27701

(EN) ISO/IEC 27701, adopted in 2019, added additional ISO/IEC 27002 guidance for PII controllers.

Here is the relevant paragraph to article 12(2) GDPR:

7.3.1 Determining and fulfilling obligations to PII principals

Control

The organization should determine and document their legal, regulatory and business obligations to PII principals related to the processing of their PII and provide the means to meet these obligations.

(EN) […]


to read the full text

Керівництво та прецедентне право Преамбули

(59) Необхідно забезпечити умови для сприяння реалізації прав суб'єктів даних відповідно до цього Регламенту, в тому числі механізми надання запиту та, за необхідності, отримання, на безоплатній основі, зокрема, доступу до персональних даних, можливості їхнього виправлення та стирання, а також реалізацію права на заперечення. Контролер повинен також надати засоби для уможливлення подачі запитів у електронному форматі, особливо, якщо персональні дані опрацьовують електронними засобами. Контролер повинен бути зобов'язаним відповідати на запити суб'єкта даних без необґрунтованої затримки та щонайменше протягом одного місяця, а також зазначати причини, якщо контролер не має наміру виконувати будь-який такий запит.

(59) Modalities should be provided for facilitating the exercise of the data subject's rights under this Regulation, including mechanisms to request and, if applicable, obtain, free of charge, in particular, access to and rectification or erasure of personal data and the exercise of the right to object. The controller should also provide means for requests to be made electronically, especially where personal data are processed by electronic means. The controller should be obliged to respond to requests from the data subject without undue delay and at the latest within one month and to give reasons where the controller does not intend to comply with any such requests.

(64) Контролер повинен вживати усіх відповідних заходів для перевірки особи суб'єкта даних, який надсилає запит на отримання доступу, зокрема в контексті онлайн-сервісів та онлайн-ідентифікаторів. Контролер не повинен утримувати персональні дані лише з метою мати можливість відреагувати на потенційні запити.

(64) The controller should use all reasonable measures to verify the identity of a data subject who requests access, in particular in the context of online services and online identifiers. A controller should not retain personal data for the sole purpose of being able to react to potential requests.

Пов'язані норми

3. Контролер повинен надати інформацію щодо дії, вжитої на запит за статтями 15 – 22, суб’єкту даних без необґрунтованої затримки та в будь-якому випадку протягом одного місяця з дати отримання запиту. За необхідності, зважаючи на складність та кількість запитів, цей період можна подовжити на два наступні місяці. Контролер повинен повідомити суб’єкта даних про будь-яке таке подовження протягом одного місяця з дати отримання запиту, а також – про причини затримки. Якщо суб’єкт даних надає запит за допомогою електронних засобів, інформацію за можливості необхідно надати електронними засобами за винятком прохання суб’єкта даних про інше.

3. The controller shall provide information on action taken on a request under Articles 15 to 22 to the data subject without undue delay and in any event within one month of receipt of the request. That period may be extended by two further months where necessary, taking into account the complexity and number of the requests. The controller shall inform the data subject of any such extension within one month of receipt of the request, together with the reasons for the delay. Where the data subject makes the request by electronic form means, the information shall be provided by electronic means where possible, unless otherwise requested by the data subject.

Пов'язані норми

4. Якщо контролер не вживає дій у відповідь на запит суб’єкта даних, він повинен повідомити суб’єкта даних без затримки та щонайменше протягом одного місяця з дати отримання запиту про причини утримання від дій і про можливість подання скарги до наглядового органу та звернення до засобів судового захисту.

4. If the controller does not take action on the request of the data subject, the controller shall inform the data subject without delay and at the latest within one month of receipt of the request of the reasons for not taking action and on the possibility of lodging a complaint with a supervisory authority and seeking a judicial remedy.

5. Інформацію, що надають за статтями 13 і 14, і будь-яке повідомлення та будь-які дії, яких вживають за статтями 15 – 22 і 34, необхідно надавати на безоплатній основі. Якщо запити від суб’єкта даних є явно необґрунтованими чи надмірними, зокрема, через їхнє багатократне повторення, контролер може або:

5. Information provided under Articles 13 and 14 and any communication and any actions taken under Articles 15 to 22 and 34 shall be provided free of charge. Where requests from a data subject are manifestly unfounded or excessive, in particular because of their repetitive character, the controller may either:

Пов'язані норми

(a) стягнути розумну плату, враховуючи адміністративні витрати на надання інформації або повідомлення чи вжиття дій на запит; або

(a) charge a reasonable fee taking into account the administrative costs of providing the information or communication or taking the action requested; or

(b) ухилитися від виконання дій на запит.

(b) refuse to act on the request.

На контролера необхідно покласти додаткове зобов’язання щодо доведення явно необґрунтованого чи надмірного характеру запиту.

The controller shall bear the burden of demonstrating the manifestly unfounded or excessive character of the request.

6. Без обмеження статті 11, якщо контролер має вагомі підстави сумніватися в особистості фізичної особи, що здійснює запит, вказаний у статтях 15 – 21, контролер може надіслати запит на надання додаткової інформації, необхідної для підтвердження особистості суб’єкта даних.

6. Without prejudice to Article 11, where the controller has reasonable doubts concerning the identity of the natural person making the request referred to in Articles 15 to 21, the controller may request the provision of additional information necessary to confirm the identity of the data subject.

Пов'язані норми

7. Інформацію, яку необхідно надати суб’єктам даних відповідно до статей 13 і 14, можна надавати в поєднанні зі стандартизованими іконками для того, щоб надати конструктивний огляд призначеного опрацювання у видимий, доступний для розуміння та чіткий спосіб. У випадку електронного представлення іконок, – вони повинні легко зчитуватися машиною.

7. The information to be provided to data subjects pursuant to Articles 13 and 14 may be provided in combination with standardised icons in order to give in an easily visible, intelligible and clearly legible manner a meaningful overview of the intended processing. Where the icons are presented electronically they shall be machine-readable.

Пов'язані норми

8. Комісії необхідно надати повноваження ухвалювати делеговані акти згідно зі статтею 92 з метою визначення інформації, необхідної для представлення в іконках, та процедур для надання стандартизованих іконок.

8. The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 92 for the purpose of determining the information to be presented by the icons and the procedures for providing standardised icons.

Пов'язані норми
Коментар експерта ISO 27701 Преамбули Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
Коментар експерта
(EN) Author
Louis-Philippe Gratton
(EN) Louis-Philippe Gratton PhD, LLM
(EN) Privacy Expert
ISO 27701

(EN) ISO/IEC 27701, adopted in 2019, added additional ISO/IEC 27002 guidance for PII controllers.

Here is the relevant paragraphs to article 12 GDPR:

7.3.3 Providing information to PII principals

Control

The organization should provide PII principals with clear and easily accessible information identifying the PII controller and describing the processing of their PII.

Implementation guidance

The organization should provide the information detailed in 7.3.2 to PII principals in a timely, concise, complete, transparent, intelligible and easily accessible form, using clear and plain language, as appropriate to the target audience.

(EN) […]


to read the full text

Преамбули

(58) Принцип прозорості вимагає, щоб будь-яка інформація, призначена для громадськості або суб'єкта даних, була стислою і зрозумілою, з використанням чітких і простих формулювань, а також, за необхідності, із застосуванням засобів візуалізації. Таку інформацію можна надавати в електронному форматі, наприклад, через веб-сайт, коли її адресовано громадськості. Це, зокрема, є доцільним у ситуаціях, коли збільшення кількості агентів і технологічна складність практичної діяльності перешкоджають обізнаності та розумінню суб'єкта даних того, чи збирають її або його персональні дані, хто їх збирає і для якої цілі, як, наприклад, у випадку онлайн-реклами. З огляду на те, що діти потребують особливого захисту, будь-яку інформацію та повідомлення, у випадку, якщо опрацювання призначено для дитини, необхідно формулювати чітко і просто, щоб дитина могла легко зрозуміти.

(58) The principle of transparency requires that any information addressed to the public or to the data subject be concise, easily accessible and easy to understand, and that clear and plain language and, additionally, where appropriate, visualisation be used. Such information could be provided in electronic form, for example, when addressed to the public, through a website. This is of particular relevance in situations where the proliferation of actors and the technological complexity of practice make it difficult for the data subject to know and understand whether, by whom and for what purpose personal data relating to him or her are being collected, such as in the case of online advertising. Given that children merit specific protection, any information and communication, where processing is addressed to a child, should be in such a clear and plain language that the child can easily understand.

(59) Необхідно забезпечити умови для сприяння реалізації прав суб'єктів даних відповідно до цього Регламенту, в тому числі механізми надання запиту та, за необхідності, отримання, на безоплатній основі, зокрема, доступу до персональних даних, можливості їхнього виправлення та стирання, а також реалізацію права на заперечення. Контролер повинен також надати засоби для уможливлення подачі запитів у електронному форматі, особливо, якщо персональні дані опрацьовують електронними засобами. Контролер повинен бути зобов'язаним відповідати на запити суб'єкта даних без необґрунтованої затримки та щонайменше протягом одного місяця, а також зазначати причини, якщо контролер не має наміру виконувати будь-який такий запит.

(59) Modalities should be provided for facilitating the exercise of the data subject's rights under this Regulation, including mechanisms to request and, if applicable, obtain, free of charge, in particular, access to and rectification or erasure of personal data and the exercise of the right to object. The controller should also provide means for requests to be made electronically, especially where personal data are processed by electronic means. The controller should be obliged to respond to requests from the data subject without undue delay and at the latest within one month and to give reasons where the controller does not intend to comply with any such requests.

(64) Контролер повинен вживати усіх відповідних заходів для перевірки особи суб'єкта даних, який надсилає запит на отримання доступу, зокрема в контексті онлайн-сервісів та онлайн-ідентифікаторів. Контролер не повинен утримувати персональні дані лише з метою мати можливість відреагувати на потенційні запити.

(64) The controller should use all reasonable measures to verify the identity of a data subject who requests access, in particular in the context of online services and online identifiers. A controller should not retain personal data for the sole purpose of being able to react to potential requests.

Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
[js-disqus]