Навігація
GDPR > Стаття 90. Обов'язки збереження таємниці
Завантажити в PDF

Стаття 90 GDPR. Обов'язки збереження таємниці

Article 90 GDPR. Obligations of secrecy

1. Держави-члени можуть ухвалювати спеціальні норми для визначення повноважень наглядових органів, установлених у пунктах (e) і (f) статті 58(1), щодо контролерів або операторів, на яких поширюється, відповідно до законодавства Союзу або держав-членів або норм, встановлених національними компетентними органами, обов’язок збереження професійної таємниці чи інших подібних обов’язків збереження таємниці, якщо це є необхідним і пропорційним для узгодження права на захист персональних даних із обов’язком збереження таємниці. Такі норми застосовують лише щодо персональних даних, які отримав контролер або оператор у результаті чи під час діяльності, на яку поширюється такий обов’язок збереження таємниці.

1. Member States may adopt specific rules to set out the powers of the supervisory authorities laid down in points (e) and (f) of Article 58(1) in relation to controllers or processors that are subject, under Union or Member State law or rules established by national competent bodies, to an obligation of professional secrecy or other equivalent obligations of secrecy where this is necessary and proportionate to reconcile the right of the protection of personal data with the obligation of secrecy. Those rules shall apply only with regard to personal data which the controller or processor has received as a result of or has obtained in an activity covered by that obligation of secrecy.

Пов'язані норми

2. Кожна держава-член повинна повідомити Комісію про норми, ухвалені відповідно до параграфа 1, до 25 травня 2018 року та, без затримки, про будь-які подальші зміни та доповнення, що впливають на них.

2. Each Member State shall notify to the Commission the rules adopted pursuant to paragraph 1, by 25 May 2018 and, without delay, any subsequent amendment affecting them.

Преамбули Залишити коментар
Преамбули

(164) Щодо повноважень наглядових органів отримувати від контролера або оператора доступ до персональних даних і доступ до їхніх приміщень, держава-член може ухвалити на законодавчому рівні, в межах цього Регламенту, спеціальні норми для охорони професійних зобов'язань або інших рівноцінних зобов'язань щодо конфіденційності мірою необхідності цього для узгодження права на захист персональних даних із обов'язком збереження професійної таємниці. Це не обмежує чинні зобов'язання держави-члена ухвалювати норми щодо професійної таємниці, якщо це необхідно за законодавством Союзу.

(164) As regards the powers of the supervisory authorities to obtain from the controller or processor access to personal data and access to their premises, Member States may adopt by law, within the limits of this Regulation, specific rules in order to safeguard the professional or other equivalent secrecy obligations, in so far as necessary to reconcile the right to the protection of personal data with an obligation of professional secrecy. This is without prejudice to existing Member State obligations to adopt rules on professional secrecy where required by Union law.

Залишити коментар
[js-disqus]