Навігація
GDPR > Стаття 93. Процедура Комітету
Завантажити в PDF

Стаття 93 GDPR. Процедура Комітету

Article 93 GDPR. Committee procedure

1. Комісії допомагає комітет. Комітет є комітетом у значенні Регламенту (ЄЄ) N 182/2011.

1. The Commission shall be assisted by a committee. That committee shall be a committee within the meaning of Regulation (EU) No 182/2011.

2. У разі покликання на цей параграф необхідно застосовувати статтю 5 Регламенту (ЄЄ) N 182/2011.

2. Where reference is made to this paragraph, Article 5 of Regulation (EU) No 182/2011 shall apply.

3. У разі покликання на цей параграф необхідно застосовувати статтю 8 Регламенту (ЄЄ) N 182/2011 у поєднанні зі статтею 5.

3. Where reference is made to this paragraph, Article 8 of Regulation (EU) No 182/2011, in conjunction with Article 5 thereof, shall apply.

Преамбули Залишити коментар
Преамбули

(167) Для забезпечення єдиних умов імплементації цього Регламенту Комісії необхідно надати виконавчі повноваження, якщо це передбачено цим Регламентом. Реалізацію таких повноважень необхідно здійснювати відповідно до Регламенту (ЄС) N 182/2011. У такому контексті Комісія повинна розглянути спеціальні інструменти для мікропідприємств, малих і середніх підприємств.

(167) In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Regulation, implementing powers should be conferred on the Commission when provided for by this Regulation. Those powers should be exercised in accordance with Regulation (EU) No 182/2011. In that context, the Commission should consider specific measures for micro, small and medium-sized enterprises.

(168) Необхідно застосовувати експертну процедуру для ухвалення імплементаційних актів щодо стандартних договірних положень між контролерами і операторами та між операторами; кодексів поведінки; технічних стандартів і механізмів сертифікації; належного рівня захисту, що надає третя країна, територія чи спеціальний сектор у межах тієї третьої країни, або міжнародна організація; стандартних положень про захист; форматів і процедур для обміну інформацією електронними засобами між контролерами, операторами та наглядовими органами щодо зобов'язальних корпоративних правил; взаємної допомоги; домовленостей для обміну інформацією електронними засобами між наглядовими органами та між наглядовими органами і радою.

(168) The examination procedure should be used for the adoption of implementing acts on standard contractual clauses between controllers and processors and between processors; codes of conduct; technical standards and mechanisms for certification; the adequate level of protection afforded by a third country, a territory or a specified sector within that third country, or an international organisation; standard protection clauses; formats and procedures for the exchange of information by electronic means between controllers, processors and supervisory authorities for binding corporate rules; mutual assistance; and arrangements for the exchange of information by electronic means between supervisory authorities, and between supervisory authorities and the Board.

(169) Комісія повинна негайно ухвалити застосовні імплементаційні акти, якщо наявні докази відображають, що третя країна, територія чи спеціальний сектор у межах такої третьої країни, або міжнародна організація не забезпечують належного рівня захисту, та якщо це необхідно невідкладно і терміново.

(169) The Commission should adopt immediately applicable implementing acts where available evidence reveals that a third country, a territory or a specified sector within that third country, or an international organisation does not ensure an adequate level of protection, and imperative grounds of urgency so require.

Залишити коментар
[js-disqus]