Навігація
GDPR > Стаття 54. Правила заснування наглядового органу
Завантажити в PDF

Стаття 54 GDPR. Правила заснування наглядового органу

Article 54 GDPR. Rules on the establishment of the supervisory authority

1. Кожна держава-член на законодавчому рівні повинна забезпечити:

1. Each Member State shall provide by law for all of the following:

(a) заснування кожного наглядового органу;

(a) the establishment of each supervisory authority;

(b) кваліфікації та умови прийнятності, необхідні для призначення як члена кожного наглядового органу;

(b) the qualifications and eligibility conditions required to be appointed as member of each supervisory authority;

(c) правила і процедури для призначення члена чи членів кожного наглядового органу;

(c) the rules and procedures for the appointment of the member or members of each supervisory authority;

(d) тривалість строку повноважень члена чи членів кожного наглядового органу становить не менше чотирьох років, за винятком першого призначення після 24 травня 2016 року, частина якого може становити коротший період, якщо це необхідно для захисту незалежності наглядового органу за допомогою поетапної процедури призначення;

(d) the duration of the term of the member or members of each supervisory authority of no less than four years, except for the first appointment after 24 May 2016, part of which may take place for a shorter period where that is necessary to protect the independence of the supervisory authority by means of a staggered appointment procedure;

(e) чи і, якщо так, на скільки строків можна повторно призначити члена чи членів кожного наглядового органу;

(e) whether and, if so, for how many terms the member or members of each supervisory authority is eligible for reappointment;

(f) умови, що регулюють обов’язки члена чи членів і персоналу кожного наглядового органу, заборони на дії, види діяльності та переваги, несумісні з ними, протягом і після строку повноважень і правила, що регулюють припинення зайнятості.

(f) the conditions governing the obligations of the member or members and staff of each supervisory authority, prohibitions on actions, occupations and benefits incompatible therewith during and after the term of office and rules governing the cessation of employment.

2. На члена або членів та персонал кожного наглядового органу поширюється, згідно з законодавством Союзу або держави-члена, обов’язок збереження професійної таємниці як протягом, так і після строку їхніх повноважень, щодо будь-якої конфіденційної інформації, про яку вони дізналися під час виконання своїх завдань або реалізації своїх повноважень. Під час строку їхніх повноважень, такий обов’язок збереження професійної таємниці, зокрема, застосовують до звітування фізичних осіб про порушення за цим Регламентом.

2. The member or members and the staff of each supervisory authority shall, in accordance with Union or Member State law, be subject to a duty of professional secrecy both during and after their term of office, with regard to any confidential information which has come to their knowledge in the course of the performance of their tasks or exercise of their powers. During their term of office, that duty of professional secrecy shall in particular apply to reporting by natural persons of infringements of this Regulation.

Преамбули Залишити коментар
Преамбули

(121) Загальні умови для члена чи членів наглядового органу необхідно встановлювати у законодавчому порядку в кожній державі-члені; зокрема, вони повинні гарантувати призначення таких членів на основі прозорої процедури, парламентом, урядом або главою держави в державі-члені на підставі пропозиції, внесеної урядом, членом уряду, парламентом або палатою парламенту, або незалежним органом, наділеним такими повноваженнями відповідно до законодавства держави-члена. Для забезпечення незалежності наглядового органу, член або члени повинні діяти добросовісно, утримуватися від будь-якої дії, що є несумісною з іншими їхніми обов'язками, та не повинні, протягом строку їхніх повноважень, займатися будь-якою несумісною діяльністю, прибутковою чи ні. Наглядовий орган повинен мати свій власний персонал, відібраний наглядовим органом або незалежним органом, заснованим за законодавством держави-члена, який повинен підпорядковуватися безпосередньому керівництву члена чи членів наглядового органу.

(121) The general conditions for the member or members of the supervisory authority should be laid down by law in each Member State and should in particular provide that those members are to be appointed, by means of a transparent procedure, either by the parliament, government or the head of State of the Member State on the basis of a proposal from the government, a member of the government, the parliament or a chamber of the parliament, or by an independent body entrusted under Member State law. In order to ensure the independence of the supervisory authority, the member or members should act with integrity, refrain from any action that is incompatible with their duties and should not, during their term of office, engage in any incompatible occupation, whether gainful or not. The supervisory authority should have its own staff, chosen by the supervisory authority or an independent body established by Member State law, which should be subject to the exclusive direction of the member or members of the supervisory authority.

Залишити коментар
[js-disqus]