Навігація
GDPR > Стаття 89. Гарантії та відступи, що стосуються опрацювання для досягнення цілей суспільного інтересу, цілей наукового чи історичного дослідження або статистичних цілей
Завантажити в PDF

Стаття 89 GDPR. Гарантії та відступи, що стосуються опрацювання для досягнення цілей суспільного інтересу, цілей наукового чи історичного дослідження або статистичних цілей

Article 89 GDPR. Safeguards and derogations relating to processing for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes

1. Опрацювання для досягнення цілей суспільного інтересу, цілей наукового чи історичного дослідження або статистичних цілей підлягає застосуванню відповідних гарантій, згідно з цим Регламентом, для прав і свобод суб’єкта даних. Такі гарантії забезпечують наявність технічних і організаційних інструментів, зокрема, для забезпечення дотримання принципу мінімізації даних. Такі заходи можуть передбачати використання псевдонімів за умови можливості досягнути у такий спосіб зазначених цілей. Якщо таких цілей можна досягнути у ході подальшого опрацювання, що не дозволяє чи більше не дозволяє ідентифікацію суб’єктів даних, зазначені цілі досягають у вказаний спосіб.

1. Processing for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes, shall be subject to appropriate safeguards, in accordance with this Regulation, for the rights and freedoms of the data subject. Those safeguards shall ensure that technical and organisational measures are in place in particular in order to ensure respect for the principle of data minimisation. Those measures may include pseudonymisation provided that those purposes can be fulfilled in that manner. Where those purposes can be fulfilled by further processing which does not permit or no longer permits the identification of data subjects, those purposes shall be fulfilled in that manner.

2. Якщо персональні дані опрацьовують для досягнення цілей наукового чи історичного дослідження або статистичних цілей, законодавство Союзу або держави-члена може передбачати відступи від прав, вказаних у статтях 15, 16, 18 і 21 з урахуванням умов і гарантій, вказаних у параграфі 1 цієї статті, якщо такі права ймовірно унеможливлять або серйозно обмежать досягнення спеціальних цілей, і такі відступи є необхідними для досягнення таких цілей.

2. Where personal data are processed for scientific or historical research purposes or statistical purposes, Union or Member State law may provide for derogations from the rights referred to in Articles 15, 16, 18 and 21 subject to the conditions and safeguards referred to in paragraph 1 of this Article in so far as such rights are likely to render impossible or seriously impair the achievement of the specific purposes, and such derogations are necessary for the fulfilment of those purposes.

Пов'язані норми

3. Якщо персональні дані опрацьовують для досягнення цілей суспільного інтересу, законодавство Союзу або держави-члена може передбачати відступи від прав, вказаних у статтях 15, 16, 18 і 21 з урахуванням умов і гарантій, вказаних у параграфі 1 цієї статті, якщо такі права ймовірно унеможливлять або серйозно обмежать досягнення спеціальних цілей, і такі відступи є необхідними для досягнення таких цілей.

3. Where personal data are processed for archiving purposes in the public interest, Union or Member State law may provide for derogations from the rights referred to in Articles 15, 16, 18, 19, 20 and 21 subject to the conditions and safeguards referred to in paragraph 1 of this Article in so far as such rights are likely to render impossible or seriously impair the achievement of the specific purposes, and such derogations are necessary for the fulfilment of those purposes.

Пов'язані норми

4. Якщо опрацювання, вказане в параграфах 2 і 3, слугує водночас іншій цілі, відступи застосовують лише до опрацювання для цілей, вказаних у тих параграфах.

4. Where processing referred to in paragraphs 2 and 3 serves at the same time another purpose, the derogations shall apply only to processing for the purposes referred to in those paragraphs.

Коментар експерта Преамбули Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
Коментар експерта

(EN) Article 89 details the appropriate safeguards to process sensitive data for archiving, research, and statistics purposes under article 9 2) (j) and possible derogations to rights granted to individuals by the General Data Protection Regulation. There is indeed a legal exception allowing the processing of special categories of personal data. It must be provided for by a Union or Member State law and the law itself must meet certain conditions that I have already discussed in a previous commentary.

Appropriate safeguards under article 89 concern technical and organizational measures put in place by Member States and respecting the data minimization, proportionality, and necessity principles (recital 156). They may include the possibility of resorting to pseudonymization, where applicable, or further processing “which does not permit or no longer permits the identification of data subjects”. The measures involved must take into account the impact on individuals, like physical or psychological potential damages they might suffer.

Member States law may provide for derogations, in the case of scientific research, historical research or statistics, to the right of access (article 15), the right to rectification (article 16), the right to restriction of processing (article 18), and the right to object (article 21). It is possible to refuse to grant these rights to individuals only if respecting them would hinder or “seriously impair” the achievement of the desired goals, that is to say, conducting scientific or historical research or producing statistics.

(EN) […]


to read the full text

(EN) Author
Louis-Philippe Gratton
(EN) Louis-Philippe Gratton PhD, LLM
(EN) Privacy Expert
Преамбули

(156) Опрацювання персональних даних для досягнення цілей суспільних інтересів, цілей наукового чи історичного дослідження або статистичних цілей повинно підлягати застосуванню відповідних гарантій для прав і свобод суб'єкта даних відповідно до цього Регламенту. Такі гарантії повинні забезпечувати наявність технічних і організаційних інструментів для гарантування, зокрема, принципу мінімізації даних. Подальше опрацювання персональних даних для досягнення цілей суспільних інтересів, цілей наукового чи історичного дослідження або статистичних цілей потрібно здійснювати, якщо контролер оцінив можливість реалізації таких цілей за допомогою опрацювання даних, що не дозволяє чи більше не дозволяє ідентифікацію суб'єктів даних, за умови, що існують відповідні гарантії (такі як, наприклад, використання псевдонімів до даних). Держави-члени повинні передбачити відповідні гарантії для опрацювання персональних даних для досягнення цілей суспільних інтересів, цілей наукового і історичного дослідження або статистичних цілей. Держав-членів необхідно уповноважити надавати, за спеціальних умов і з урахуванням відповідних гарантій для суб'єктів даних, уточнення та відступи, що стосуються вимог до інформації та прав на виправлення, стирання, права бути забутим, обмеження опрацювання, мобільності даних і заперечення, коли опрацьовують персональні дані для досягнення цілей суспільних інтересів, цілей наукового чи історичного дослідження або статистичних цілей. Відповідні умови та гарантії можуть тягти за собою спеціальні процедури для суб'єктів даних для реалізації таких прав, якщо це є належним у світлі цілей, яких прагнуть досягти в результаті спеціального опрацювання разом з технічними та організаційними інструментами, спрямованими на мінімізацію опрацювання персональних даних відповідно до принципів пропорційності та необхідності. Опрацювання персональних даних для наукових цілей необхідно також здійснювати з дотриманням іншого відповідного законодавства, наприклад, законодавства про клінічні випробування.

(156) The processing of personal data for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes should be subject to appropriate safeguards for the rights and freedoms of the data subject pursuant to this Regulation. Those safeguards should ensure that technical and organisational measures are in place in order to ensure, in particular, the principle of data minimisation. The further processing of personal data for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes is to be carried out when the controller has assessed the feasibility to fulfil those purposes by processing data which do not permit or no longer permit the identification of data subjects, provided that appropriate safeguards exist (such as, for instance, pseudonymisation of the data). Member States should provide for appropriate safeguards for the processing of personal data for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes. Member States should be authorised to provide, under specific conditions and subject to appropriate safeguards for data subjects, specifications and derogations with regard to the information requirements and rights to rectification, to erasure, to be forgotten, to restriction of processing, to data portability, and to object when processing personal data for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes. The conditions and safeguards in question may entail specific procedures for data subjects to exercise those rights if this is appropriate in the light of the purposes sought by the specific processing along with technical and organisational measures aimed at minimising the processing of personal data in pursuance of the proportionality and necessity principles. The processing of personal data for scientific purposes should also comply with other relevant legislation such as on clinical trials.

(157) Об'єднуючи інформацію з реєстрів, дослідники можуть отримати нові знання важливого значення щодо широко розповсюджених медичних станів, таких як серцево-судинне захворювання, рак і депресія. На підставі реєстрів можна посилити результати досліджень, оскільки вони охоплюють більшу кількість населення. У суспільній науці дослідження на підставі реєстрів дає можливість дослідникам отримати необхідні знання про довготривалий взаємозв'язок певної кількості суспільних умов, таких, як безробіття та освіта, з іншими життєвими умовами. Результати дослідження, отримані через реєстри, надають міцні, високоякісні знання, що можуть становити основу для розроблення та реалізації політики, заснованої на знаннях, покращити якість життя для певної кількості людей і підвищити ефективність постачання соціальних послуг. Сприяючи науковому дослідженню, персональні дані можна опрацьовувати для цілей наукового дослідження, за дотримання відповідних умов і гарантій, встановлених законодавством Союзу чи держави-члена.

(157) By coupling information from registries, researchers can obtain new knowledge of great value with regard to widespread medical conditions such as cardiovascular disease, cancer and depression. On the basis of registries, research results can be enhanced, as they draw on a larger population. Within social science, research on the basis of registries enables researchers to obtain essential knowledge about the long-term correlation of a number of social conditions such as unemployment and education with other life conditions. Research results obtained through registries provide solid, high-quality knowledge which can provide the basis for the formulation and implementation of knowledge-based policy, improve the quality of life for a number of people and improve the efficiency of social services. In order to facilitate scientific research, personal data can be processed for scientific research purposes, subject to appropriate conditions and safeguards set out in Union or Member State law.

(158) Якщо персональні дані опрацьовують для архівних цілей, цей Регламент необхідно застосовувати до такого опрацювання, враховуючи, що цей Регламент не застосовують до померлих осіб. Публічними органами або публічними чи приватними органами, що ведуть записи суспільного інтересу, повинні бути служби, що, згідно з законодавством Союзу чи держави-члена, мають встановлене законом зобов'язання отримувати, зберігати, оцінювати, проводити, описувати, повідомляти, сприяти веденню, розповсюджувати та надавати доступ до записів тривалого значення в інтересах суспільства. Держави-члени повинні також мати повноваження на забезпечення подальшого опрацювання персональних даних для цілей архівації, наприклад, для надання спеціальної інформації, що стосується політичної поведінки в умовах колишніх режимів тоталітарних держав, геноциду, злочинів проти людяності, зокрема, Голокосту, або воєнних злочинів.

(158) Where personal data are processed for archiving purposes, this Regulation should also apply to that processing, bearing in mind that this Regulation should not apply to deceased persons. Public authorities or public or private bodies that hold records of public interest should be services which, pursuant to Union or Member State law, have a legal obligation to acquire, preserve, appraise, arrange, describe, communicate, promote, disseminate and provide access to records of enduring value for general public interest. Member States should also be authorised to provide for the further processing of personal data for archiving purposes, for example with a view to providing specific information related to the political behaviour under former totalitarian state regimes, genocide, crimes against humanity, in particular the Holocaust, or war crimes.

(159) Якщо персональні дані опрацьовують для цілей наукових досліджень, цей Регламент необхідно також застосовувати до такого опрацювання. В рамках цього Регламенту, опрацювання персональних даних для цілей наукового дослідження необхідно тлумачити в широкому сенсі, у тому числі, наприклад, в аспекті технологічних розробок і демонстрації, фундаментального дослідження, прикладного дослідження і дослідження за фінансової підтримки з боку приватного сектору. Крім того, необхідно брати до уваги мету Союзу, відображену в статті 179(1) ДФЄС щодо формування Європейського дослідницького простору. Цілі наукового дослідження повинні також включати навчання, що проводять в суспільних інтересах у сфері охорони суспільного здоров'я. Зважаючи на особливості характеристики опрацювання персональних даних для цілей наукового дослідження, необхідно застосовувати спеціальні умови, зокрема, в тому, що стосується опублікування чи іншого розкриття персональних даних у контексті цілей наукового дослідження. Якщо результат наукового дослідження, зокрема, в контексті здоров'я надає підстави для вжиття подальших заходів в інтересах суб'єкта даних, необхідно застосувати загальні норми цього Регламенту на підставі таких заходів.

(159) Where personal data are processed for scientific research purposes, this Regulation should also apply to that processing. For the purposes of this Regulation, the processing of personal data for scientific research purposes should be interpreted in a broad manner including for example technological development and demonstration, fundamental research, applied research and privately funded research. In addition, it should take into account the Union's objective under Article 179(1) TFEU of achieving a European Research Area. Scientific research purposes should also include studies conducted in the public interest in the area of public health. To meet the specificities of processing personal data for scientific research purposes, specific conditions should apply in particular as regards the publication or otherwise disclosure of personal data in the context of scientific research purposes. If the result of scientific research in particular in the health context gives reason for further measures in the interest of the data subject, the general rules of this Regulation should apply in view of those measures.

(160) Якщо персональні дані опрацьовують для цілей історичних досліджень, цей Регламент необхідно також застосовувати до такого опрацювання. Це також передбачає історичне дослідження і дослідження для генеалогічних цілей, зважаючи на те, що цей Регламент не застосовують до померлих осіб.

(160) Where personal data are processed for historical research purposes, this Regulation should also apply to that processing. This should also include historical research and research for genealogical purposes, bearing in mind that this Regulation should not apply to deceased persons.

(161) Для цілі надання згоди на участь у науково-дослідницькій діяльності в ході клінічних випробувань необхідно застосовувати відповідні положення Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) N 536/2014 [15].

(161) For the purpose of consenting to the participation in scientific research activities in clinical trials, the relevant provisions of Regulation (EU) No 536/2014 of the European Parliament and of the Council [15] should apply.

[15] Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) N 536/2014 від 16 квітня 2014 року про клінічні випробування лікарських препаратів, призначених для використання людиною, та скасування Директиви 2001/20/ЄС (OB L 158, 27.05.2014, с. 1). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2014:158:TOC

[15] Regulation (EU) No 536/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on clinical trials on medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/20/EC (OJ L 158, 27.5.2014, p. 1). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2014:158:TOC

(162) Якщо персональні дані опрацьовують для статистичних цілей, цей Регламент необхідно також застосовувати до такого опрацювання. У законодавстві Союзу чи держави-члена необхідно, в межах цього Регламенту, визначити статистичний зміст, контроль за доступом, особливості опрацювання персональних даних для статистичних цілей, відповідні заходи для захисту прав і свобод суб'єкта даних та забезпечення статистичної конфіденційності. Статистичні цілі означають будь-яку операцію щодо збирання та опрацювання персональних даних, необхідних для статистичних спостережень або для підготування статистичних результатів. Такі статистичні результати можна надалі використовувати для різних цілей, у тому числі для цілей наукового дослідження. Статистична ціль передбачає, що результат опрацювання для статистичних цілей є не персональними даними, а агрегованими даними, та що цей результат або персональні дані не використовують задля підтримки заходів або рішень щодо будь-якої визначеної фізичної особи.

(162) Where personal data are processed for statistical purposes, this Regulation should apply to that processing. Union or Member State law should, within the limits of this Regulation, determine statistical content, control of access, specifications for the processing of personal data for statistical purposes and appropriate measures to safeguard the rights and freedoms of the data subject and for ensuring statistical confidentiality. Statistical purposes mean any operation of collection and the processing of personal data necessary for statistical surveys or for the production of statistical results. Those statistical results may further be used for different purposes, including a scientific research purpose. The statistical purpose implies that the result of processing for statistical purposes is not personal data, but aggregate data, and that this result or the personal data are not used in support of measures or decisions regarding any particular natural person.

(163) Необхідно захистити конфіденційну інформацію, яку Союз і національні органи статистики збирають для підготування офіційної європейської та офіційної національної статистики. Європейську статистику необхідно розробляти, готувати та розповсюджувати згідно зі статистичними принципами, як встановлено в статті 338(2) ДФЄС, а національну статистику також - відповідно до законодавства держави-члена. Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) N 223/2009 [16] надає детальні уточнення щодо статистичної конфіденційності для європейської статистики.

(163) The confidential information which the Union and national statistical authorities collect for the production of official European and official national statistics should be protected. European statistics should be developed, produced and disseminated in accordance with the statistical principles as set out in Article 338(2) TFEU, while national statistics should also comply with Member State law. Regulation (EC) No 223/2009 of the European Parliament and of the Council [16] provides further specifications on statistical confidentiality for European statistics.

[16] Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) N 223/2009 від 11 березня 2009 року про європейську статистику та про скасування Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС, Євратом) N 1101/2008 про передавання конфіденційних статистичних даних до Статистичного управління Європейських Співтовариств, Регламенту Ради (ЄС) N 322/97 про статистику Співтовариства, та Рішення Ради 89/382/ЄЕС, Євратом, про створення Комітету статистичної програми Європейських Співтовариств (OB L 87, 31.03.2009, с. 164). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2009:087:TOC

[16] Regulation (EC) No 223/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 on European statistics and repealing Regulation (EC, Euratom) No 1101/2008 of the European Parliament and of the Council on the transmission of data subject to statistical confidentiality to the Statistical Office of the European Communities, Council Regulation (EC) No 322/97 on Community Statistics, and Council Decision 89/382/EEC, Euratom establishing a Committee on the Statistical Programmes of the European Communities (OJ L 87, 31.3.2009, p. 164). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2009:087:TOC

Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
[js-disqus]