Навігація
GDPR > Стаття 42. Сертифікація
Завантажити в PDF

Стаття 42 GDPR. Сертифікація

Article 42 GDPR. Certification

1. Держави-члени, наглядові органи, Рада і Комісія заохочують, зокрема на рівні Союзу, запровадження механізмів сертифікації захисту даних та штампів і знаків захисту даних з метою підтвердження відповідності цьому Регламенту операцій опрацювання, які здійснюють контролери і оператори. Необхідно брати до уваги особливі потреби мікропідприємств, малих і середніх підприємств.

1. The Member States, the supervisory authorities, the Board and the Commission shall encourage, in particular at Union level, the establishment of data protection certification mechanisms and of data protection seals and marks, for the purpose of demonstrating compliance with this Regulation of processing operations by controllers and processors. The specific needs of micro, small and medium-sized enterprises shall be taken into account.

2. Окрім дотримання контролерами або операторами відповідно до цього Регламенту, механізми сертифікації захисту даних, штампи і знаки, затверджені відповідно до параграфа 5 цієї статті, можна запровадити з метою підтвердження наявності належних гарантій, які надають контролери або оператори, на яких не поширюється дія цього Регламенту відповідно до статті 3 в межах передавання персональних даних до третіх країн чи міжнародних організацій на умовах, вказаних у пункті (f) статті 46(2). Такі контролери або оператори повинні взяти на себе зобов’язання, які є обов’язковими і можливими для виконання, за допомогою договірних або інших юридично зобов’язальних інструментів, для того, щоб застосувати зазначені належні гарантії, у тому числі, гарантії щодо прав суб’єктів даних.

2. In addition to adherence by controllers or processors subject to this Regulation, data protection certification mechanisms, seals or marks approved pursuant to paragraph 5 of this Article may be established for the purpose of demonstrating the existence of appropriate safeguards provided by controllers or processors that are not subject to this Regulation pursuant to Article 3 within the framework of personal data transfers to third countries or international organisations under the terms referred to in point (f) of Article 46(2). Such controllers or processors shall make binding and enforceable commitments, via contractual or other legally binding instruments, to apply those appropriate safeguards, including with regard to the rights of data subjects.

Пов'язані норми

3. Сертифікація є добровільною і доступною шляхом реалізації прозорого процесу.

3. The certification shall be voluntary and available via a process that is transparent.

4. Сертифікація відповідно до цієї статті не знижує ступінь відповідальності контролера або оператора щодо відповідності цьому Регламенту та не обмежує завдання і повноваження наглядових органів, що є компетентними відповідно до статті 55 чи 56.

4. A certification pursuant to this Article does not reduce the responsibility of the controller or the processor for compliance with this Regulation and is without prejudice to the tasks and powers of the supervisory authorities which are competent pursuant to Article 55 or 56.

Пов'язані норми

5. Сертифікацію відповідно до цієї статті видають органи сертифікації, вказані в статті 43, або компетентні наглядові органи, на підставі критеріїв, затверджених таким компетентним наглядовим органом згідно зі статтею 58(3) або Радою згідно зі статтею 63. Якщо критерії затверджено Радою, це може стати результатом запровадження спільної сертифікації, Європейського штампу захисту даних.

5. A certification pursuant to this Article shall be issued by the certification bodies referred to in Article 43 or by the competent supervisory authority, on the basis of criteria approved by that competent supervisory authority pursuant to Article 58(3) or by the Board pursuant to Article 63. Where the criteria are approved by the Board, this may result in a common certification, the European Data Protection Seal.

Пов'язані норми

6. Контролер або оператор, який подає своє опрацювання до механізму сертифікації, надає органу сертифікації, вказаному в статті 43, або, у разі необхідності, компетентному наглядовому органу, всю інформацію та доступ до опрацювання даних, що є необхідним для проведення процедури сертифікації.

6. The controller or processor which submits its processing to the certification mechanism shall provide the certification body referred to in Article 43, or where applicable, the competent supervisory authority, with all information and access to its processing activities which are necessary to conduct the certification procedure.

7. Сертифікацію видають контролеру або оператору на строк до трьох років, її може бути поновлено на тих самих умовах, якщо і надалі буде виконано відповідні вимоги. Сертифікацію відкликають, у разі необхідності, органи сертифікації, вказані в статті 43, або компетентний наглядовий орган, якщо вимоги для сертифікації не виконано або більше не виконують.

7. Certification shall be issued to a controller or processor for a maximum period of three years and may be renewed, under the same conditions, provided that the relevant criteria continue to be met. Certification shall be withdrawn, as applicable, by the certification bodies referred to in Article 43 or by the competent supervisory authority where the criteria for the certification are not or are no longer met.

8. Рада впорядковує усі механізми сертифікації та штампи і знаки захисту даних у формі реєстру і оприлюднює їх за допомогою належних засобів.

8. The Board shall collate all certification mechanisms and data protection seals and marks in a register and shall make them publicly available by any appropriate means.

ISO 27701 Преамбули Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
ISO 27701

(EN) ISO/IEC 27701, adopted in 2019, added a requirement additional to ISO/IEC 27001, section 4.1.

Here is the relevant paragraph to article 42 GDPR:

5.2.1 Understanding the organization and its context

The organization shall include among its interested parties (see ISO/IEC 27001:2013, 4.2), those parties having interests or responsibilities associated with the processing of PII, including the PII principals.

(EN) […]


to read the full text

Преамбули

(100) Для посилення прозорості та відповідності цьому Регламенту необхідно заохочувати запровадження механізмів сертифікації та штампів і знаків захисту даних, що дозволятимуть суб'єктам даних швидко оцінювати рівень захисту даних відповідних продуктів і сервісів.

(100) In order to enhance transparency and compliance with this Regulation, the establishment of certification mechanisms and data protection seals and marks should be encouraged, allowing data subjects to quickly assess the level of data protection of relevant products and services.

Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
[js-disqus]