Навігація
GDPR > Стаття 86. Опрацювання та доступ громадськості до офіційних документів
Завантажити в PDF

Стаття 86 GDPR. Опрацювання та доступ громадськості до офіційних документів

Article 86 GDPR. Processing and public access to official documents

Персональні дані в офіційних документах, що зберігаються публічним органом або приватним органом для виконання завдання в суспільних інтересах, може розкрити орган або організація відповідно до законодавства Союзу або держави-члена, яке поширюється на публічний орган або організацію, з метою узгодження публічного доступу до офіційних документів із правом на захист персональних даних відповідно до цього Регламенту.

Personal data in official documents held by a public authority or a public body or a private body for the performance of a task carried out in the public interest may be disclosed by the authority or body in accordance with Union or Member State law to which the public authority or body is subject in order to reconcile public access to official documents with the right to the protection of personal data pursuant to this Regulation.

Преамбули Пов'язані норми Залишити коментар
Преамбули

(154) Цей Регламент передбачає врахування принципу публічного доступу до офіційних документів під час застосування цього Регламенту. Публічний доступ до офіційних документів можна вважати таким, що відповідає суспільним інтересам. Необхідно забезпечити можливість публічного розкриття персональних даних, що містяться в документах, які зберігає публічний орган або організація, таким органом або організацією, якщо таке розкриття передбачено законодавством Союзу чи держави-члена, яке поширюється на публічний орган чи організацію. Таке законодавство повинно узгодити питання публічного доступу до офіційних документів та повторного використання інформації публічної сфери із правом на захист персональних даних і може, відтак, передбачати необхідне узгодження з правом на захист персональних даних відповідно до цього Регламенту. Покликання на публічні органи та організації має в такому контексті включати усі органи чи інші організації, на яких поширюється сфера дії законодавства держави-члена про публічний доступ до документів. Директива Європейського Парламенту і Ради 2003/98/ЄС [14] залишає без змін і жодним чином не впливає на рівень захисту фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних згідно з положеннями законодавства Союзу чи держави-члена, та, зокрема, не змінює обов'язки та права, встановлені цим Регламентом. Зокрема, цю Директиву не застосовують до документів, доступ до яких виключено чи обмежено в силу режимів доступу на підставах захисту персональних даних, і частин документів, доступ до яких дозволено в силу таких режимів, що містять персональні дані, повторне використання яких було передбачено на законодавчому рівні як таке, що є несумісним із законодавством щодо захисту фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних.

(154) This Regulation allows the principle of public access to official documents to be taken into account when applying this Regulation. Public access to official documents may be considered to be in the public interest. Personal data in documents held by a public authority or a public body should be able to be publicly disclosed by that authority or body if the disclosure is provided for by Union or Member State law to which the public authority or public body is subject. Such laws should reconcile public access to official documents and the reuse of public sector information with the right to the protection of personal data and may therefore provide for the necessary reconciliation with the right to the protection of personal data pursuant to this Regulation. The reference to public authorities and bodies should in that context include all authorities or other bodies covered by Member State law on public access to documents. Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council [14] leaves intact and in no way affects the level of protection of natural persons with regard to the processing of personal data under the provisions of Union and Member State law, and in particular does not alter the obligations and rights set out in this Regulation. In particular, that Directive should not apply to documents to which access is excluded or restricted by virtue of the access regimes on the grounds of protection of personal data, and parts of documents accessible by virtue of those regimes which contain personal data the re-use of which has been provided for by law as being incompatible with the law concerning the protection of natural persons with regard to the processing of personal data.

[14] Директива Європейського Парламенту і Ради 2003/98/ЄС від 17 листопада 2003 року про повторне використання інформації публічного сектора (OB L 345, 31.12.2003, с. 90). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2003:345:TOC

[14] Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the re-use of public sector information (OJ L 345, 31.12.2003, p. 90). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2003:345:TOC

Пов'язані норми Залишити коментар
[js-disqus]