Навігація
GDPR > Стаття 9. Опрацювання спеціальних категорій персональних даних
Завантажити в PDF

Стаття 9 GDPR. Опрацювання спеціальних категорій персональних даних

Article 9 GDPR. Processing of special categories of personal data

1. Заборонено опрацювання персональних даних, що розкривають расову чи етнічну приналежність, політичні переконання, релігійні чи філософські вірування, чи членство в професійних спілках, і опрацювання генетичних даних, біометричних даних для цілі єдиної ідентифікації фізичної особи, даних стосовно стану здоров’я чи даних про статеве життя фізичної особи чи її сексуальної орієнтації.

1. Processing of personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership, and the processing of genetic data, biometric data for the purpose of uniquely identifying a natural person, data concerning health or data concerning a natural person’s sex life or sexual orientation shall be prohibited.

Керівництво та прецедентне право Преамбули

(51) Персональні дані, що, за своєю специфікою, є особливо чутливими щодо фундаментальних прав і свобод, потребують особливого захисту, оскільки контекст їхнього опрацювання може створити істотні ризики для фундаментальних прав і свобод. Такі персональні дані повинні включати персональні дані, що розкривають расову або етнічну приналежність, а відтак використання терміну "расова приналежність" в цьому Регламенті не передбачає прийняття Союзом теорій, що намагаються визначити існування окремих людських рас. Опрацювання фотографій не можна систематично вважати опрацюванням спеціальних категорій персональних даних, оскільки термін "біометричні дані" на них поширюється, лише якщо їх опрацьовують за допомогою спеціальних технічних засобів, що дозволяють однозначну ідентифікацію або аутентифікацію фізичної особи. Такі персональні дані не можна опрацьовувати, за винятком, якщо це дозволено в спеціальних випадках, визначених у цьому Регламенті, беручи до уваги, що законодавство держави-члени може встановлювати спеціальні положення щодо захисту даних для того, щоб адаптувати застосування норм цього Регламенту з метою дотримання встановленого законом зобов'язання, виконання завдання в суспільних інтересах або здійснення офіційних повноважень, покладених на контролера. Додатково до спеціальних вимог щодо такого опрацювання необхідно застосовувати загальні принципи і норми цього Регламенту, зокрема в частині умов щодо правомірного опрацювання. Необхідно чітко окреслити відступи від загальної заборони на опрацювання таких спеціальних категорій персональних даних, зокрема, якщо суб'єкт даних надає свою чітку згоду або в разі виникнення особливих потреб, наприклад, коли опрацювання здійснюють у ході реалізації законних видів діяльності окремими асоціаціями або фондами, ціль якої полягає у тому, щоб дозволити реалізацію фундаментальних свобод.

(51) Personal data which are, by their nature, particularly sensitive in relation to fundamental rights and freedoms merit specific protection as the context of their processing could create significant risks to the fundamental rights and freedoms. Those personal data should include personal data revealing racial or ethnic origin, whereby the use of the term ‘racial origin’ in this Regulation does not imply an acceptance by the Union of theories which attempt to determine the existence of separate human races. The processing of photographs should not systematically be considered to be processing of special categories of personal data as they are covered by the definition of biometric data only when processed through a specific technical means allowing the unique identification or authentication of a natural person. Such personal data should not be processed, unless processing is allowed in specific cases set out in this Regulation, taking into account that Member States law may lay down specific provisions on data protection in order to adapt the application of the rules of this Regulation for compliance with a legal obligation or for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller. In addition to the specific requirements for such processing, the general principles and other rules of this Regulation should apply, in particular as regards the conditions for lawful processing. Derogations from the general prohibition for processing such special categories of personal data should be explicitly provided, inter alia, where the data subject gives his or her explicit consent or in respect of specific needs in particular where the processing is carried out in the course of legitimate activities by certain associations or foundations the purpose of which is to permit the exercise of fundamental freedoms.

2. Параграф 1 не застосовують, якщо застосовують таке:

2. Paragraph 1 shall not apply if one of the following applies:

Преамбули

(52) Також необхідно дозволити відступ від заборони на опрацювання спеціальних категорій персональних даних, якщо це передбачено нормативно-правовим актом Союзу або держави-члена та згідно з відповідними гарантіями, для того, щоб захистити персональні дані та інші фундаментальні права, якщо це відповідає суспільному інтересу, а саме опрацювання персональних даних у галузі трудового законодавства, законодавства про соціальний захист, у тому числі, про пенсійне забезпечення та забезпечення безпеки в галузі охорони здоров'я, цілей моніторингу та попередження, запобігання або контролю за інфекційними захворюваннями та іншими серйозними загрозами для здоров'я. Такий відступ можна зробити для цілей охорони здоров'я, у тому числі охорони суспільного здоров'я та управління послугами в сфері охорони здоров'я, особливо для того, щоб забезпечити якість та економію витрат на процедури щодо врегулювання претензій на пільги та послуги в системі медичного страхування або для досягнення цілей суспільного інтересу, цілей наукового чи історичного дослідження, статистичних цілей. Також відступ повинен дозволяти опрацювання таких персональних даних, якщо це необхідно для формування, здійснення або захисту правових претензій, під час судового провадження або в рамках адміністративної чи позасудової процедури.

(52) Derogating from the prohibition on processing special categories of personal data should also be allowed when provided for in Union or Member State law and subject to suitable safeguards, so as to protect personal data and other fundamental rights, where it is in the public interest to do so, in particular processing personal data in the field of employment law, social protection law including pensions and for health security, monitoring and alert purposes, the prevention or control of communicable diseases and other serious threats to health. Such a derogation may be made for health purposes, including public health and the management of health-care services, especially in order to ensure the quality and cost-effectiveness of the procedures used for settling claims for benefits and services in the health insurance system, or for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes. A derogation should also allow the processing of such personal data where necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims, whether in court proceedings or in an administrative or out-of-court procedure.

(53) Опрацювання спеціальних категорій персональних даних, що потребують вищого ступеня захисту, необхідно здійснювати для цілей, пов'язаних з охороною здоров'я, лише якщо необхідно досягнути таких цілей в інтересах фізичних осіб та суспільства в цілому, зокрема в контексті управління послугами та системами з охорони здоров'я та соціального забезпечення, у тому числі опрацювання таких даних органами з управління та центральними органами з охорони здоров'я для цілі проведення контролю якості, управління інформацією та загального національного і місцевого нагляду за системою охорони здоров'я чи соціального забезпечення, а також забезпечення безперервності охорони здоров'я чи соціального забезпечення та транскордонної охорони здоров'я або безпеки в сфері охорони здоров'я, цілей моніторингу та попередження чи для досягнення цілей в інтересах суспільства, цілей наукового чи історичного дослідження, статистичних цілей, на підставі законодавства Союзу чи держави-члена, що має відповідати цілі суспільного інтересу, а також для навчання, яке проводять в інтересах суспільства в сфері охорони суспільного здоров'я. Тому, цей Регламент повинен передбачати гармонізовані умови для опрацювання спеціальних категорій персональних даних стосовно стану здоров'я, з урахуванням особливих потреб, зокрема, якщо такі дані опрацьовують особи, на яких покладено встановлене законом зобов'язання щодо збереження професійної таємниці, для певних цілей, пов'язаних із здоров'ям. Законодавство Союзу чи держави-члена повинно передбачати спеціальні та належні гарантії для захисту фундаментальних прав і персональних даних фізичних осіб. Державам-членам необхідно дозволити мати або вводити подальші умови, в тому числі обмеження, у зв'язку з опрацюванням генетичних даних, біометричних даних або даних стосовно стану здоров'я. Проте це не повинно перешкоджати вільному потоку персональних даних в межах Союзу тоді, коли такі умови застосовують до транскордонного опрацювання таких даних.

(53) Special categories of personal data which merit higher protection should be processed for health-related purposes only where necessary to achieve those purposes for the benefit of natural persons and society as a whole, in particular in the context of the management of health or social care services and systems, including processing by the management and central national health authorities of such data for the purpose of quality control, management information and the general national and local supervision of the health or social care system, and ensuring continuity of health or social care and cross-border healthcare or health security, monitoring and alert purposes, or for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes, based on Union or Member State law which has to meet an objective of public interest, as well as for studies conducted in the public interest in the area of public health. Therefore, this Regulation should provide for harmonised conditions for the processing of special categories of personal data concerning health, in respect of specific needs, in particular where the processing of such data is carried out for certain health-related purposes by persons subject to a legal obligation of professional secrecy. Union or Member State law should provide for specific and suitable measures so as to protect the fundamental rights and the personal data of natural persons. Member States should be allowed to maintain or introduce further conditions, including limitations, with regard to the processing of genetic data, biometric data or data concerning health. However, this should not hamper the free flow of personal data within the Union when those conditions apply to cross-border processing of such data.

(54) Опрацювання спеціальних категорій персональних даних може бути необхідним в цілях суспільних інтересів у галузях охорони суспільного здоров'я без згоди суб'єкта даних. На таке опрацювання поширюється застосування відповідних і спеціальних інструментів для захисту прав і свобод фізичних осіб. У такому контексті, "суспільне здоров'я" необхідно тлумачити так, як це означено в Регламенті Європейського Парламенту і Ради (ЄС) N 1338/2008 [11], зокрема, як усі елементи, що стосуються здоров'я, а саме стан здоров'я, у тому числі захворюваність і недієздатність, визначальні чинники, що впливають на стан здоров'я, потребу в послугах з охорони здоров'я, надання та універсальний доступ до охорони здоров'я, витрати на послуги з охорони здоров'я та їх фінансування, причини смертності. Таке опрацювання даних стосовно стану здоров'я для цілей суспільних інтересів не повинно призводити до опрацювання персональних даних для інших цілей третіми сторонами, такими як працедавці або страхові компанії чи банківські установи.

(54) The processing of special categories of personal data may be necessary for reasons of public interest in the areas of public health without consent of the data subject. Such processing should be subject to suitable and specific measures so as to protect the rights and freedoms of natural persons. In that context, ‘public health’ should be interpreted as defined in Regulation (EC) No 1338/2008 of the European Parliament and of the Council [11], namely all elements related to health, namely health status, including morbidity and disability, the determinants having an effect on that health status, health care needs, resources allocated to health care, the provision of, and universal access to, health care as well as health care expenditure and financing, and the causes of mortality. Such processing of data concerning health for reasons of public interest should not result in personal data being processed for other purposes by third parties such as employers or insurance and banking companies.

[11] Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) N 1338/2008 від 16 грудня 2008 року про статистику Співтовариства з охорони суспільного здоров'я, охорони здоров'я та безпеки на робочому місці (OB L 354, 31.12.2008, с. 70). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2008:354:TOC

[11] Regulation (EC) No 1338/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on Community statistics on public health and health and safety at work (OJ L 354, 31.12.2008, p. 70). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2008:354:TOC

(55) Крім того, опрацювання персональних даних офіційними органами для досягнення цілей, встановлених конституційним правом або міжнародним публічним правом, офіційно визнаних релігійних об'єднань необхідно здійснювати на підставі суспільного інтересу.

(55) Moreover, the processing of personal data by official authorities for the purpose of achieving the aims, laid down by constitutional law or by international public law, of officially recognised religious associations, is carried out on grounds of public interest.

(56) У ході виборчого процесу, функціонування демократичної системи в державі-члені вимагає збирання політичними партіями персональних даних про політичні переконання населення, дозвіл на опрацювання таких даних можна надавати для цілей суспільного інтересу, за умови впровадження відповідних заходів безпеки.

(56) Where in the course of electoral activities, the operation of the democratic system in a Member State requires that political parties compile personal data on people's political opinions, the processing of such data may be permitted for reasons of public interest, provided that appropriate safeguards are established.

(a) суб’єкт даних надав явну згоду на опрацювання таких персональних даних для однієї чи декількох визначених цілей, за винятком, якщо законодавством Союзу чи держави-члена передбачено, що суб’єкт даних не може зняти заборону, вказану в параграфі 1;

(a) the data subject has given explicit consent to the processing of those personal data for one or more specified purposes, except where Union or Member State law provide that the prohibition referred to in paragraph 1 may not be lifted by the data subject;

Коментар експерта
(EN) Author
Louis-Philippe Gratton
(EN) Louis-Philippe Gratton PhD, LLM
(EN) Privacy Expert
ISO 27701

(EN) ISO/IEC 27701, adopted in 2019, added additional ISO/IEC 27002 guidance for PII controllers.

Here is the relevant paragraph to article 9(2)(a) GDPR:

7.2.4 Obtain and record consent

Control

The organization should obtain and record consent from PII principals according to the documented processes.

Implementation guidance

The organization should obtain and record consent from PII principals in such a way that it can provide on request details of the consent provided (for example the time that consent was provided, the identification of the PII principal, and the consent statement).

(EN) […]


to read the full text

Пов'язані норми

(b) опрацювання є необхідним для цілей виконання обов’язків і здійснення спеціальних прав контролера або суб’єкта даних у сфері зайнятості та права соціального забезпечення і соціального захисту, якщо воно дозволено законодавством Союзу або держави-члена або колективною угодою згідно з законодавством держави-члена, що надає необхідні гарантії для фундаментальних прав та інтересів суб’єкта даних;

(b) processing is necessary for the purposes of carrying out the obligations and exercising specific rights of the controller or of the data subject in the field of employment and social security and social protection law in so far as it is authorised by Union or Member State law or a collective agreement pursuant to Member State law providing for appropriate safeguards for the fundamental rights and the interests of the data subject;

Коментар експерта
(EN) Author
Louis-Philippe Gratton
(EN) Louis-Philippe Gratton PhD, LLM
(EN) Privacy Expert

(c) опрацювання є необхідним для захисту життєво важливих інтересів суб’єкта даних або іншої фізичної особи, якщо суб’єкт даних фізично чи юридично неспроможний надати згоду;

(c) processing is necessary to protect the vital interests of the data subject or of another natural person where the data subject is physically or legally incapable of giving consent;

Коментар експерта
(EN) Author
Louis-Philippe Gratton
(EN) Louis-Philippe Gratton PhD, LLM
(EN) Privacy Expert

(d) опрацювання здійснюють в ході відповідної законної діяльності з необхідними гарантіями установою, асоціацією чи будь-яким іншим некомерційним органом з політичною, філософською, релігійною ціллю або для цілі професійної спілки та за умови, що опрацювання стосується винятково членів чи колишніх членів органу або до осіб, що регулярно підтримують контакт з ними у зв’язку з його цілями, та що персональні дані не розкривають поза межами такого органу без згоди суб’єктів даних;

(d) processing is carried out in the course of its legitimate activities with appropriate safeguards by a foundation, association or any other not-for-profit body with a political, philosophical, religious or trade union aim and on condition that the processing relates solely to the members or to former members of the body or to persons who have regular contact with it in connection with its purposes and that the personal data are not disclosed outside that body without the consent of the data subjects;

Коментар експерта
(EN) Author
Louis-Philippe Gratton
(EN) Louis-Philippe Gratton PhD, LLM
(EN) Privacy Expert

(e) опрацювання стосується персональних даних, що відкрито оприлюднені суб’єктом даних;

(e) processing relates to personal data which are manifestly made public by the data subject;

Коментар експерта

(EN) The European legislator introduced an exception – for special categories of personal data which are manifestly made public by a person – that seems completely logical at first glance. If a person willingly shares her/his data, it sounds reasonable to allow the processing of these data by third parties. On second thought, many questions come to mind. What does “manifestly” mean? When are data “public”? How to determine if a person intended to make her/his data public?

The exception does not concern all special categories of data publicly available. It applies strictly to data that an individual personally disclosed. It must be a publication that results from a clear and voluntary decision from an individual to disclose information about her/him. It should not be an accidental, inadvertent, involuntary or unintentional disclosure. It should be the result of a free and deliberate decision. The individual must be fully conscious that s/he made her/his data public. Thus, it excludes leaked data, data accessible after a security breach or data shared unintentionally or by inadvertence…

(EN) […]


to read the full text

(EN) Author
Louis-Philippe Gratton
(EN) Louis-Philippe Gratton PhD, LLM
(EN) Privacy Expert
Керівництво та прецедентне право

(f) опрацювання є необхідним для формування, здійснення або захисту правових претензій або якщо суди діють як судові органи;

(f) processing is necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims or whenever courts are acting in their judicial capacity;

Коментар експерта
(EN) Author
Louis-Philippe Gratton
(EN) Louis-Philippe Gratton PhD, LLM
(EN) Privacy Expert

(g) опрацювання є необхідним з причин суттєвого суспільного інтересу, на підставі законодавства Союзу або держави-члена, що має бути пропорційним цілі, якої прагнуть досягти, поважати сутність права на захист даних і передбачати належні та спеціальні заходи для захисту фундаментальних прав та інтересів суб’єкта даних;

(g) processing is necessary for reasons of substantial public interest, on the basis of Union or Member State law which shall be proportionate to the aim pursued, respect the essence of the right to data protection and provide for suitable and specific measures to safeguard the fundamental rights and the interests of the data subject;

Коментар експерта
(EN) Author
Louis-Philippe Gratton
(EN) Louis-Philippe Gratton PhD, LLM
(EN) Privacy Expert

(h) опрацювання є необхідним для цілей превентивної медицини чи гігієни праці, для оцінювання працездатності працівника, медичного діагнозу, надання послуг у сфері охорони здоров’я чи соціального забезпечення чи лікування або управління системами та послугами в сфері охорони здоров’я чи соціального забезпечення чи лікування на підставі законодавства Союзу або держави-члена чи відповідно до контракту з медичним працівником і з урахуванням умов і гарантій, зазначених у параграфі 3;

(h) processing is necessary for the purposes of preventive or occupational medicine, for the assessment of the working capacity of the employee, medical diagnosis, the provision of health or social care or treatment or the management of health or social care systems and services on the basis of Union or Member State law or pursuant to contract with a health professional and subject to the conditions and safeguards referred to in paragraph 3;

Коментар експерта
(EN) Author
Louis-Philippe Gratton
(EN) Louis-Philippe Gratton PhD, LLM
(EN) Privacy Expert
Керівництво та прецедентне право

(i) опрацювання є необхідним з причин суспільного інтересу в сфері охорони суспільного здоров’я, зокрема, захисту від серйозних транскордонних загроз здоров’ю чи забезпечення високих стандартів якості та безпеки в сфері охорони здоров’я і лікарських препаратів або медичного обладнання, на підставі законодавства Союзу або держави-члена, що передбачає належні та спеціальні заходи для захисту прав і свобод суб’єкта даних, зокрема, професійної таємниці;

(i) processing is necessary for reasons of public interest in the area of public health, such as protecting against serious cross-border threats to health or ensuring high standards of quality and safety of health care and of medicinal products or medical devices, on the basis of Union or Member State law which provides for suitable and specific measures to safeguard the rights and freedoms of the data subject, in particular professional secrecy;

Коментар експерта
(EN) Author
Louis-Philippe Gratton
(EN) Louis-Philippe Gratton PhD, LLM
(EN) Privacy Expert
Керівництво та прецедентне право

(j) опрацювання є необхідним для досягнення цілей суспільного інтересу, цілей наукового чи історичного дослідження або статистичних цілей відповідно до статті 89(1) на підставі законодавства Союзу або держави-члена, що має бути пропорційним цілі, якої прагнуть досягти, поважати сутність права на захист даних і передбачати належні та спеціальні заходи для захисту фундаментальних прав та інтересів суб’єкта даних.

(j) processing is necessary for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes in accordance with Article 89(1) based on Union or Member State law which shall be proportionate to the aim pursued, respect the essence of the right to data protection and provide for suitable and specific measures to safeguard the fundamental rights and the interests of the data subject.

Коментар експерта
(EN) Author
Louis-Philippe Gratton
(EN) Louis-Philippe Gratton PhD, LLM
(EN) Privacy Expert
Керівництво та прецедентне право Пов'язані норми

3. Персональні дані, зазначені в параграфі 1, можна опрацьовувати для цілей, зазначених у пункті (h) параграфа 2, якщо такі дані опрацьовує фахівець або їх опрацьовують за його відповідальністю з урахуванням обов’язку збереження професійної таємниці згідно з законодавством Союзу або держави-члена або нормами, встановленими національними компетентними органами чи іншою особою також з урахуванням обов’язку збереження таємниці згідно з законодавством Союзу або держави-члена або нормами, встановленими національними компетентними органами.

3. Personal data referred to in paragraph 1 may be processed for the purposes referred to in point (h) of paragraph 2 when those data are processed by or under the responsibility of a professional subject to the obligation of professional secrecy under Union or Member State law or rules established by national competent bodies or by another person also subject to an obligation of secrecy under Union or Member State law or rules established by national competent bodies.

4. Держави-члени можуть мати або вводити деталізовані умови, в тому числі, обмеження, у зв’язку з опрацюванням генетичних даних, біометричних даних або даних стосовно стану здоров’я.

4. Member States may maintain or introduce further conditions, including limitations, with regard to the processing of genetic data, biometric data or data concerning health.

Коментар експерта ISO 27701 Преамбули Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
Коментар експерта

(EN) Some personal data, because of their sensitive nature, belong to special categories in the General Data Protection Regulation. Processing data mentioned in one of these eight (8) categories poses indeed “significant risks to the fundamental rights and freedoms” of an individual (recital 51). Risks vary depending on the type of data involved. Paragraph one of article 9 enumerates all types of data covered, but they are not readily intelligible. A visual list, broken down into eight points, helps to clarify the scope of the provision and what data are considered “special” by the European regulation:

  1. data disclosing racial or ethnic origin;
  2. data divulging political opinions;
  3. data revealing religious or philosophical beliefs;
  4. data about trade union membership;
  5. genetic data;
  6. biometric data used to identify a person;
  7. data concerning health; and
  8. data relating to a person’s sex life or sexual orientation.

(EN) […]


to read the full text

(EN) Author
Louis-Philippe Gratton
(EN) Louis-Philippe Gratton PhD, LLM
(EN) Privacy Expert
ISO 27701

(EN) ISO/IEC 27701, adopted in 2019, added additional ISO/IEC 27002 guidance for PII controllers.

Here is the relevant paragraph to article 9 GDPR:

7.2.2 Identify lawful basis

Control

The organization should determine, document and comply with the relevant lawful basis for the processing of PII for the identified purposes.

Implementation guidance

Some jurisdictions require the organization to be able to demonstrate that the lawfulness of processing was duly established before the processing.

(EN) […]


to read the full text

Преамбули

(51) Персональні дані, що, за своєю специфікою, є особливо чутливими щодо фундаментальних прав і свобод, потребують особливого захисту, оскільки контекст їхнього опрацювання може створити істотні ризики для фундаментальних прав і свобод. Такі персональні дані повинні включати персональні дані, що розкривають расову або етнічну приналежність, а відтак використання терміну "расова приналежність" в цьому Регламенті не передбачає прийняття Союзом теорій, що намагаються визначити існування окремих людських рас. Опрацювання фотографій не можна систематично вважати опрацюванням спеціальних категорій персональних даних, оскільки термін "біометричні дані" на них поширюється, лише якщо їх опрацьовують за допомогою спеціальних технічних засобів, що дозволяють однозначну ідентифікацію або аутентифікацію фізичної особи. Такі персональні дані не можна опрацьовувати, за винятком, якщо це дозволено в спеціальних випадках, визначених у цьому Регламенті, беручи до уваги, що законодавство держави-члени може встановлювати спеціальні положення щодо захисту даних для того, щоб адаптувати застосування норм цього Регламенту з метою дотримання встановленого законом зобов'язання, виконання завдання в суспільних інтересах або здійснення офіційних повноважень, покладених на контролера. Додатково до спеціальних вимог щодо такого опрацювання необхідно застосовувати загальні принципи і норми цього Регламенту, зокрема в частині умов щодо правомірного опрацювання. Необхідно чітко окреслити відступи від загальної заборони на опрацювання таких спеціальних категорій персональних даних, зокрема, якщо суб'єкт даних надає свою чітку згоду або в разі виникнення особливих потреб, наприклад, коли опрацювання здійснюють у ході реалізації законних видів діяльності окремими асоціаціями або фондами, ціль якої полягає у тому, щоб дозволити реалізацію фундаментальних свобод.

(51) Personal data which are, by their nature, particularly sensitive in relation to fundamental rights and freedoms merit specific protection as the context of their processing could create significant risks to the fundamental rights and freedoms. Those personal data should include personal data revealing racial or ethnic origin, whereby the use of the term ‘racial origin’ in this Regulation does not imply an acceptance by the Union of theories which attempt to determine the existence of separate human races. The processing of photographs should not systematically be considered to be processing of special categories of personal data as they are covered by the definition of biometric data only when processed through a specific technical means allowing the unique identification or authentication of a natural person. Such personal data should not be processed, unless processing is allowed in specific cases set out in this Regulation, taking into account that Member States law may lay down specific provisions on data protection in order to adapt the application of the rules of this Regulation for compliance with a legal obligation or for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller. In addition to the specific requirements for such processing, the general principles and other rules of this Regulation should apply, in particular as regards the conditions for lawful processing. Derogations from the general prohibition for processing such special categories of personal data should be explicitly provided, inter alia, where the data subject gives his or her explicit consent or in respect of specific needs in particular where the processing is carried out in the course of legitimate activities by certain associations or foundations the purpose of which is to permit the exercise of fundamental freedoms.

(52) Також необхідно дозволити відступ від заборони на опрацювання спеціальних категорій персональних даних, якщо це передбачено нормативно-правовим актом Союзу або держави-члена та згідно з відповідними гарантіями, для того, щоб захистити персональні дані та інші фундаментальні права, якщо це відповідає суспільному інтересу, а саме опрацювання персональних даних у галузі трудового законодавства, законодавства про соціальний захист, у тому числі, про пенсійне забезпечення та забезпечення безпеки в галузі охорони здоров'я, цілей моніторингу та попередження, запобігання або контролю за інфекційними захворюваннями та іншими серйозними загрозами для здоров'я. Такий відступ можна зробити для цілей охорони здоров'я, у тому числі охорони суспільного здоров'я та управління послугами в сфері охорони здоров'я, особливо для того, щоб забезпечити якість та економію витрат на процедури щодо врегулювання претензій на пільги та послуги в системі медичного страхування або для досягнення цілей суспільного інтересу, цілей наукового чи історичного дослідження, статистичних цілей. Також відступ повинен дозволяти опрацювання таких персональних даних, якщо це необхідно для формування, здійснення або захисту правових претензій, під час судового провадження або в рамках адміністративної чи позасудової процедури.

(52) Derogating from the prohibition on processing special categories of personal data should also be allowed when provided for in Union or Member State law and subject to suitable safeguards, so as to protect personal data and other fundamental rights, where it is in the public interest to do so, in particular processing personal data in the field of employment law, social protection law including pensions and for health security, monitoring and alert purposes, the prevention or control of communicable diseases and other serious threats to health. Such a derogation may be made for health purposes, including public health and the management of health-care services, especially in order to ensure the quality and cost-effectiveness of the procedures used for settling claims for benefits and services in the health insurance system, or for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes. A derogation should also allow the processing of such personal data where necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims, whether in court proceedings or in an administrative or out-of-court procedure.

(53) Опрацювання спеціальних категорій персональних даних, що потребують вищого ступеня захисту, необхідно здійснювати для цілей, пов'язаних з охороною здоров'я, лише якщо необхідно досягнути таких цілей в інтересах фізичних осіб та суспільства в цілому, зокрема в контексті управління послугами та системами з охорони здоров'я та соціального забезпечення, у тому числі опрацювання таких даних органами з управління та центральними органами з охорони здоров'я для цілі проведення контролю якості, управління інформацією та загального національного і місцевого нагляду за системою охорони здоров'я чи соціального забезпечення, а також забезпечення безперервності охорони здоров'я чи соціального забезпечення та транскордонної охорони здоров'я або безпеки в сфері охорони здоров'я, цілей моніторингу та попередження чи для досягнення цілей в інтересах суспільства, цілей наукового чи історичного дослідження, статистичних цілей, на підставі законодавства Союзу чи держави-члена, що має відповідати цілі суспільного інтересу, а також для навчання, яке проводять в інтересах суспільства в сфері охорони суспільного здоров'я. Тому, цей Регламент повинен передбачати гармонізовані умови для опрацювання спеціальних категорій персональних даних стосовно стану здоров'я, з урахуванням особливих потреб, зокрема, якщо такі дані опрацьовують особи, на яких покладено встановлене законом зобов'язання щодо збереження професійної таємниці, для певних цілей, пов'язаних із здоров'ям. Законодавство Союзу чи держави-члена повинно передбачати спеціальні та належні гарантії для захисту фундаментальних прав і персональних даних фізичних осіб. Державам-членам необхідно дозволити мати або вводити подальші умови, в тому числі обмеження, у зв'язку з опрацюванням генетичних даних, біометричних даних або даних стосовно стану здоров'я. Проте це не повинно перешкоджати вільному потоку персональних даних в межах Союзу тоді, коли такі умови застосовують до транскордонного опрацювання таких даних.

(53) Special categories of personal data which merit higher protection should be processed for health-related purposes only where necessary to achieve those purposes for the benefit of natural persons and society as a whole, in particular in the context of the management of health or social care services and systems, including processing by the management and central national health authorities of such data for the purpose of quality control, management information and the general national and local supervision of the health or social care system, and ensuring continuity of health or social care and cross-border healthcare or health security, monitoring and alert purposes, or for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes, based on Union or Member State law which has to meet an objective of public interest, as well as for studies conducted in the public interest in the area of public health. Therefore, this Regulation should provide for harmonised conditions for the processing of special categories of personal data concerning health, in respect of specific needs, in particular where the processing of such data is carried out for certain health-related purposes by persons subject to a legal obligation of professional secrecy. Union or Member State law should provide for specific and suitable measures so as to protect the fundamental rights and the personal data of natural persons. Member States should be allowed to maintain or introduce further conditions, including limitations, with regard to the processing of genetic data, biometric data or data concerning health. However, this should not hamper the free flow of personal data within the Union when those conditions apply to cross-border processing of such data.

(54) Опрацювання спеціальних категорій персональних даних може бути необхідним в цілях суспільних інтересів у галузях охорони суспільного здоров'я без згоди суб'єкта даних. На таке опрацювання поширюється застосування відповідних і спеціальних інструментів для захисту прав і свобод фізичних осіб. У такому контексті, "суспільне здоров'я" необхідно тлумачити так, як це означено в Регламенті Європейського Парламенту і Ради (ЄС) N 1338/2008 [11], зокрема, як усі елементи, що стосуються здоров'я, а саме стан здоров'я, у тому числі захворюваність і недієздатність, визначальні чинники, що впливають на стан здоров'я, потребу в послугах з охорони здоров'я, надання та універсальний доступ до охорони здоров'я, витрати на послуги з охорони здоров'я та їх фінансування, причини смертності. Таке опрацювання даних стосовно стану здоров'я для цілей суспільних інтересів не повинно призводити до опрацювання персональних даних для інших цілей третіми сторонами, такими як працедавці або страхові компанії чи банківські установи.

(54) The processing of special categories of personal data may be necessary for reasons of public interest in the areas of public health without consent of the data subject. Such processing should be subject to suitable and specific measures so as to protect the rights and freedoms of natural persons. In that context, ‘public health’ should be interpreted as defined in Regulation (EC) No 1338/2008 of the European Parliament and of the Council [11], namely all elements related to health, namely health status, including morbidity and disability, the determinants having an effect on that health status, health care needs, resources allocated to health care, the provision of, and universal access to, health care as well as health care expenditure and financing, and the causes of mortality. Such processing of data concerning health for reasons of public interest should not result in personal data being processed for other purposes by third parties such as employers or insurance and banking companies.

[11] Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) N 1338/2008 від 16 грудня 2008 року про статистику Співтовариства з охорони суспільного здоров'я, охорони здоров'я та безпеки на робочому місці (OB L 354, 31.12.2008, с. 70). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2008:354:TOC

[11] Regulation (EC) No 1338/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on Community statistics on public health and health and safety at work (OJ L 354, 31.12.2008, p. 70). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2008:354:TOC

(55) Крім того, опрацювання персональних даних офіційними органами для досягнення цілей, встановлених конституційним правом або міжнародним публічним правом, офіційно визнаних релігійних об'єднань необхідно здійснювати на підставі суспільного інтересу.

(55) Moreover, the processing of personal data by official authorities for the purpose of achieving the aims, laid down by constitutional law or by international public law, of officially recognised religious associations, is carried out on grounds of public interest.

(56) У ході виборчого процесу, функціонування демократичної системи в державі-члені вимагає збирання політичними партіями персональних даних про політичні переконання населення, дозвіл на опрацювання таких даних можна надавати для цілей суспільного інтересу, за умови впровадження відповідних заходів безпеки.

(56) Where in the course of electoral activities, the operation of the democratic system in a Member State requires that political parties compile personal data on people's political opinions, the processing of such data may be permitted for reasons of public interest, provided that appropriate safeguards are established.

Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
[js-disqus]