Навігація
GDPR > Стаття 62. Спільні операції наглядових органів
Завантажити в PDF

Стаття 62 GDPR. Спільні операції наглядових органів

Article 62 GDPR. Joint operations of supervisory authorities

1. Наглядові органи проводять, за необхідності, спільні операції, в тому числі, спільні розслідування і спільні заходи із забезпечення виконання, до яких залучають члени чи персонал наглядових органів інших держав-членів.

1. The supervisory authorities shall, where appropriate, conduct joint operations including joint investigations and joint enforcement measures in which members or staff of the supervisory authorities of other Member States are involved.

2. Якщо контролер або оператор мають осідки в декількох державах-членах, або якщо істотна кількість суб’єктів даних у декількох державах-членах ймовірно зазнає істотного впливу внаслідок операцій опрацювання, наглядовий орган кожної з цих держав-членів має право брати участь у спільних операціях. Наглядовий орган, що володіє компетенцією згідно зі статтею 56(1) або (4), запрошує наглядовий орган кожної з таких держав-членів брати участь в спільних операціях і відповідає без затримки на запит щодо участі від наглядового органу.

2. Where the controller or processor has establishments in several Member States or where a significant number of data subjects in more than one Member State are likely to be substantially affected by processing operations, a supervisory authority of each of those Member States shall have the right to participate in joint operations. The supervisory authority which is competent pursuant to Article 56(1) or (4) shall invite the supervisory authority of each of those Member States to take part in the joint operations and shall respond without delay to the request of a supervisory authority to participate.

Пов'язані норми

3. Наглядовий орган може, згідно з законом держави-члена, та з дозволу наглядового органу, що направляє, надавати повноваження, в тому числі, слідчі повноваження на членів або персонал наглядового органу, що направляє, залучених до спільних операцій чи, мірою, якою це дозволено законодавством держави-члени за місцем перебування наглядового органу, дозволяти членам чи персоналу наглядового органу, що направляє, реалізовувати їхні слідчі повноваження згідно з законодавством держави-члена наглядового органу, що направляє. Такі слідчі повноваження можна здійснювати лише під керівництвом і за присутності членів або персоналу наглядового органу за місцем перебування. Члени або персонал наглядового органу, що направляє, підпорядковуються законодавству держави-члена наглядового органу за місцем перебування.

3. A supervisory authority may, in accordance with Member State law, and with the seconding supervisory authority’s authorisation, confer powers, including investigative powers on the seconding supervisory authority’s members or staff involved in joint operations or, in so far as the law of the Member State of the host supervisory authority permits, allow the seconding supervisory authority’s members or staff to exercise their investigative powers in accordance with the law of the Member State of the seconding supervisory authority. Such investigative powers may be exercised only under the guidance and in the presence of members or staff of the host supervisory authority. The seconding supervisory authority’s members or staff shall be subject to the Member State law of the host supervisory authority.

4. Якщо, згідно з параграфом 1, персонал наглядового органу, що направляє, діє в іншій державі-члені, держава-член за місцем перебування наглядового органу бере на себе відповідальність за їхні дії, в тому числі за будь-яку шкоду, заподіяну ними під час їхніх операцій, відповідно до законодавства держави-члена, на території якої вони провадять діяльність.

4. Where, in accordance with paragraph 1, staff of a seconding supervisory authority operate in another Member State, the Member State of the host supervisory authority shall assume responsibility for their actions, including liability, for any damage caused by them during their operations, in accordance with the law of the Member State in whose territory they are operating.

5. Держава-член, на території якої було нанесено шкоду, виправляє її на умовах, які застосовують до нанесення шкоди її власним персоналом. Держава-член наглядового органу, що направляє, чий персонал заподіяв шкоду будь-якій особі на території іншої держави-члена, відшкодовує тій іншій державі-члену повністю будь-які кошти, які вона виплатила особам, що мають на це право, від їхнього імені.

5. The Member State in whose territory the damage was caused shall make good such damage under the conditions applicable to damage caused by its own staff. The Member State of the seconding supervisory authority whose staff has caused damage to any person in the territory of another Member State shall reimburse that other Member State in full any sums it has paid to the persons entitled on their behalf.

6. Без обмеження реалізації своїх прав щодо третіх сторін і за винятком параграфа 5, кожна держава-член повинна утримуватися, у ситуації, передбаченій параграфом 1, від вимоги відшкодування від іншої держави-члена щодо шкоди, вказаної в параграфі 4.

6. Without prejudice to the exercise of its rights vis-à-vis third parties and with the exception of paragraph 5, each Member State shall refrain, in the case provided for in paragraph 1, from requesting reimbursement from another Member State in relation to damage referred to in paragraph 4.

7. Якщо призначено спільну операцію і наглядовий орган не дотримується, протягом одного місяця, обов’язку, встановленого в другому реченні параграфа 2 цієї статті, інші наглядові органи можуть вжити тимчасового заходу на території своєї держави-члена згідно зі статтею 55. У такому разі, передбачається, що негайну потребу діяти згідно зі статтею 66(1) задоволено, що вимагає винесення висновку або ухвалення негайного зобов’язального рішення Ради згідно зі статтею 66(2).

7. Where a joint operation is intended and a supervisory authority does not, within one month, comply with the obligation laid down in the second sentence of paragraph 2 of this Article, the other supervisory authorities may adopt a provisional measure on the territory of its Member State in accordance with Article 55. In that case, the urgent need to act under Article 66(1) shall be presumed to be met and require an opinion or an urgent binding decision from the Board pursuant to Article 66(2).

Пов'язані норми
Преамбули Залишити коментар
Преамбули

(134) Кожний наглядовий орган повинен, за необхідності, брати участь у спільних операціях з іншими наглядовими органами. Наглядовий орган, який отримав запит, зобов'язаний відповісти на запит протягом визначеного періоду часу.

(134) Each supervisory authority should, where appropriate, participate in joint operations with other supervisory authorities. The requested supervisory authority should be obliged to respond to the request within a specified time period.

Залишити коментар
[js-disqus]