Навігація
GDPR > Стаття 25. Захист даних за призначенням і за замовчуванням
Завантажити в PDF

Стаття 25 GDPR. Захист даних за призначенням і за замовчуванням

Article 25 GDPR. Data protection by design and by default

1. Зважаючи на сучасний рівень розвитку, витрати на реалізацію, специфіку, обсяг, контекст і цілі опрацювання, а також ризики різної ймовірності та тяжкості для прав і свобод фізичних осіб, які може спричинити опрацювання, контролер повинен, у момент визначення засобів опрацювання та в момент власне опрацювання, вжити необхідних технічних і організаційних заходів, таких як використання псевдонімів, призначених для результативної реалізації принципів захисту даних, зокрема, мінімізації даних, і включення необхідних гарантій до опрацювання для досягнення відповідності вимогам цього Регламенту та забезпечення захисту прав суб’єктів даних.

1. Taking into account the state of the art, the cost of implementation and the nature, scope, context and purposes of processing as well as the risks of varying likelihood and severity for rights and freedoms of natural persons posed by the processing, the controller shall, both at the time of the determination of the means for processing and at the time of the processing itself, implement appropriate technical and organisational measures, such as pseudonymisation, which are designed to implement data-protection principles, such as data minimisation, in an effective manner and to integrate the necessary safeguards into the processing in order to meet the requirements of this Regulation and protect the rights of data subjects.

ISO 27701

(EN) ISO/IEC 27701, adopted in 2019, added a requirement additional to ISO/IEC 27002, section 14.2.1.

Here is the relevant paragraphs to article 25(1) GDPR:

6.11.2.1 Secure development policy

Implementation guidance

Policies for system development and design should include guidance for the organization’s processing of PII needs, based on obligations to PII principals and/or any applicable legislation and/or regulation and the types of processing performed by the organization. Clauses 7 and 8 provide control considerations for processing of PII, which can be useful in developing policies for privacy in systems design.

(EN) […]


to read the full text

Пов'язані норми

2. Контролер повинен вжити відповідних технічних і організаційних заходів для гарантування того, що за замовчуванням опрацьовують лише ті персональні дані, які є необхідними для кожної спеціальної цілі опрацювання. Такий обов’язок застосовують до кількості зібраних персональних даних, ступеня їхнього опрацювання, періоду їхнього зберігання та їхньої доступності. Зокрема, такими заходами необхідно гарантувати ненадання за замовчуванням доступу до персональних даних без звернення особи до невизначеної кількості фізичних осіб.

2. The controller shall implement appropriate technical and organisational measures for ensuring that, by default, only personal data which are necessary for each specific purpose of the processing are processed. That obligation applies to the amount of personal data collected, the extent of their processing, the period of their storage and their accessibility. In particular, such measures shall ensure that by default personal data are not made accessible without the individual’s intervention to an indefinite number of natural persons.

ISO 27701

(EN) ISO/IEC 27701, adopted in 2019, added additional ISO/IEC 27002 guidance for PII controllers.

Here is the relevant paragraph to article 25(2) GDPR:

7.4.2 Limit processing

Control

The organization should limit the processing of PII to that which is adequate, relevant and necessary for the identified purposes.

(EN) […]


to read the full text

Керівництво та прецедентне право Пов'язані норми

3. Затверджений механізм сертифікації, відповідно до статті 42, можна використовувати як елемент підтвердження відповідності вимогам, встановленим у параграфах 1 та 2 цієї статті.

3. An approved certification mechanism pursuant to Article 42 may be used as an element to demonstrate compliance with the requirements set out in paragraphs 1 and 2 of this Article.

ISO 27701

(EN) ISO/IEC 27701, adopted in 2019, added a requirement additional to ISO/IEC 27001, section 4.1.

Here is the relevant paragraph to article 25(3) GDPR:

5.2.1 Understanding the organization and its context

The organization shall include among its interested parties (see ISO/IEC 27001:2013, 4.2), those parties having interests or responsibilities associated with the processing of PII, including the PII principals.

(EN) […]


to read the full text

Пов'язані норми
Коментар експерта Преамбули Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
Коментар експерта
Преамбули

(78) Захист прав і свобод фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних вимагає застосування відповідних технічних та організаційних інструментів для забезпечення виконання вимог цього Регламенту. Для того, щоб мати можливість підтвердити відповідність цьому Регламенту, контролер повинен ухвалити норми внутрішньої політики та забезпечити застосування інструментів, що відповідають, зокрема, принципам захисту даних за призначенням та захисту даних за замовчуванням. Такі заходи можуть передбачати, між іншим, скорочення опрацювання персональних даних, якомога швидше використання псевдонімів до персональних даних, прозорість щодо функцій та опрацювання персональних даних, уможливлення суб'єкта даних відстежувати опрацювання даних, уможливлення контролера створювати та вдосконалювати характеристики безпеки. Під час створення, розроблення, відбору та використання застосунків, сервісів та продуктів, що засновано на опрацюванні персональних даних, або опрацюванні персональних даних для виконання своїх завдань, необхідно заохочувати виробників продуктів, сервісів і застосунків враховувати право на захист даних під час створення та розроблення таких продуктів, сервісів і застосунків і, з належним дотриманням сучасного рівня розвитку, переконуватися, що контролери і оператори здатні виконувати свої зобов'язання щодо захисту даних. Принципи захисту даних за призначенням та захисту даних за замовчуванням необхідно також брати до уваги в контексті публічних тендерів.

(78) The protection of the rights and freedoms of natural persons with regard to the processing of personal data require that appropriate technical and organisational measures be taken to ensure that the requirements of this Regulation are met. In order to be able to demonstrate compliance with this Regulation, the controller should adopt internal policies and implement measures which meet in particular the principles of data protection by design and data protection by default. Such measures could consist, inter alia, of minimising the processing of personal data, pseudonymising personal data as soon as possible, transparency with regard to the functions and processing of personal data, enabling the data subject to monitor the data processing, enabling the controller to create and improve security features. When developing, designing, selecting and using applications, services and products that are based on the processing of personal data or process personal data to fulfil their task, producers of the products, services and applications should be encouraged to take into account the right to data protection when developing and designing such products, services and applications and, with due regard to the state of the art, to make sure that controllers and processors are able to fulfil their data protection obligations. The principles of data protection by design and by default should also be taken into consideration in the context of public tenders.

Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
[js-disqus]