Навігація
GDPR > Стаття 13. Інформація, яку необхідно надати у разі збирання персональних даних від суб'єкта даних
Завантажити в PDF

Стаття 13 GDPR. Інформація, яку необхідно надати у разі збирання персональних даних від суб'єкта даних

Article 13 GDPR. Information to be provided where personal data are collected from the data subject

1. Якщо персональні дані щодо суб’єкта даних збирають від суб’єкта даних, контролер повинен, у момент отримання персональних даних, надати суб’єкту даних усю інформацію, а саме інформацію про:

1. Where personal data relating to a data subject are collected from the data subject, the controller shall, at the time when personal data are obtained, provide the data subject with all of the following information:

Преамбули

(60) Принципи правомірного та прозорого опрацювання вимагають, щоб суб'єкта даних було проінформовано про наявність операції опрацювання та її цілі. Контролер повинен надавати суб'єкту даних будь-яку подальшу інформацію, необхідну для забезпечення правомірного та прозорого опрацювання, враховуючи конкретні обставини та контекст, що супроводжують опрацювання персональних даних. Крім того, необхідно проінформувати суб'єкта даних про наявність профайлінгу та наслідки такого профайлінгу. У разі отримання персональних даних від суб'єкта даних, його або її також необхідно проінформувати про те, чи зобов'язаний він або вона надати персональні дані, та про наслідки ненадання таких даних. Таку інформацію можна надавати в поєднанні зі стандартизованими іконками для того, щоб навести, у видимий, доступний для розуміння та чіткий спосіб, змістовний огляд запланованого опрацювання. У разі представлення іконок у електронному форматі, вони повинні легко зчитуватися машиною.

(60) The principles of fair and transparent processing require that the data subject be informed of the existence of the processing operation and its purposes. The controller should provide the data subject with any further information necessary to ensure fair and transparent processing taking into account the specific circumstances and context in which the personal data are processed. Furthermore, the data subject should be informed of the existence of profiling and the consequences of such profiling. Where the personal data are collected from the data subject, the data subject should also be informed whether he or she is obliged to provide the personal data and of the consequences, where he or she does not provide such data. That information may be provided in combination with standardised icons in order to give in an easily visible, intelligible and clearly legible manner, a meaningful overview of the intended processing. Where the icons are presented electronically, they should be machine-readable.

Пов'язані норми

(a) особу та контактні дані контролера та, за необхідності, представника контролера;

(a) the identity and the contact details of the controller and, where applicable, of the controller’s representative;

Керівництво та прецедентне право

(b) контактні дані співробітника з питань захисту даних, за необхідності;

(b) the contact details of the data protection officer, where applicable;

Керівництво та прецедентне право

(c) цілі опрацювання, для досягнення яких призначено персональні дані, а також законодавчу базу для опрацювання;

(c) the purposes of the processing for which the personal data are intended as well as the legal basis for the processing;

Керівництво та прецедентне право

(d) якщо опрацювання здійснюють на підставі пункту (f) статті 6(1), законні інтереси контролера або третьої сторони;

(d) where the processing is based on point (f) of Article 6(1), the legitimate interests pursued by the controller or by a third party;

Керівництво та прецедентне право Пов'язані норми

(e) одержувачі чи категорії одержувачів персональних даних, за наявності;

(e) the recipients or categories of recipients of the personal data, if any;

Керівництво та прецедентне право Пов'язані норми

(f) за необхідності, інформацію про те, що контролер має намір передати персональні дані до третьої країни чи міжнародної організації, про наявність чи відсутність рішення Комісії про відповідність, або, у випадку актів передавання, вказаних у статті 46 чи 47, або другому підпараграфі статті 49(1), – зазначення належних чи відповідних гарантій і засобів, за допомогою яких можна отримати копію таких даних, або джерела, звідки їх можна отримати у вільному доступі.

(f) where applicable, the fact that the controller intends to transfer personal data to a third country or international organisation and the existence or absence of an adequacy decision by the Commission, or in the case of transfers referred to in Article 46 or 47, or the second subparagraph of Article 49(1), reference to the appropriate or suitable safeguards and the means by which to obtain a copy of them or where they have been made available.

Керівництво та прецедентне право Пов'язані норми

2. Крім інформації, вказаної в параграфі 1, контролер повинен, у момент отримання персональних даних, надати суб’єкту даних усю детальну інформацію, необхідну для забезпечення правомірного та прозорого опрацювання, а саме інформацію про:

2. In addition to the information referred to in paragraph 1, the controller shall, at the time when personal data are obtained, provide the data subject with the following further information necessary to ensure fair and transparent processing:

Преамбули

(61) Інформацію щодо опрацювання персональних даних про суб'єкта даних необхідно надавати йому або їй в момент отримання даних від суб'єкта даних або, якщо персональні дані отримано з іншого джерела, в розумний строк, залежно від обставин конкретної ситуації. Якщо персональні дані можна законним шляхом розкрити ще одному одержувачу, суб'єкта даних необхідно проінформувати під час первинного розкриття персональних даних одержувачу. Якщо контролер має намір опрацьовувати персональні дані для цілі, іншої ніж та, для якої їх збирали, контролер повинен надати суб'єкту даних, до моменту подальшого опрацювання, інформацію про таку іншу ціль та іншу необхідну інформацію. Якщо суб'єкту даних неможливо надати інформацію про походження персональних даних, оскільки були використані різні джерела, у такому разі необхідно надати загальну інформацію.

(61) The information in relation to the processing of personal data relating to the data subject should be given to him or her at the time of collection from the data subject, or, where the personal data are obtained from another source, within a reasonable period, depending on the circumstances of the case. Where personal data can be legitimately disclosed to another recipient, the data subject should be informed when the personal data are first disclosed to the recipient. Where the controller intends to process the personal data for a purpose other than that for which they were collected, the controller should provide the data subject prior to that further processing with information on that other purpose and other necessary information. Where the origin of the personal data cannot be provided to the data subject because various sources have been used, general information should be provided.

Пов'язані норми

(a) період зберігання персональних даних, або, якщо це неможливо, – критерії визначення такого періоду;

(a) the period for which the personal data will be stored, or if that is not possible, the criteria used to determine that period;

ISO 27701

(EN) ISO/IEC 27701, adopted in 2019, added additional ISO/IEC 27002 guidance for PII controllers.

Here is the relevant paragraph to article 13(2)(a) GDPR:

7.4.7 Retention

Control

The organization should not retain PII for longer than is necessary for the purposes for which the PII is processed.

Implementation guidance

The organization should develop and maintain retention schedules for information it retains, taking into account the requirement to retain PII for no longer than is necessary.

(EN) […]


to read the full text

Керівництво та прецедентне право

(b) існування права на запит від контролера щодо доступу до персональних даних і їх виправлення, стирання, обмеження опрацювання щодо суб’єкта даних або на заперечення проти опрацювання, а також права на мобільність даних;

(b) the existence of the right to request from the controller access to and rectification or erasure of personal data or restriction of processing concerning the data subject or to object to processing as well as the right to data portability;

ISO 27701

(EN) ISO/IEC 27701, adopted in 2019, added additional ISO/IEC 27002 guidance for PII controllers.

Here is the relevant paragraphs to article 13(2)(b) GDPR:

7.3.5 Providing mechanism to object to PII processing

Control

The organization should provide a mechanism for PII principals to object to the processing of their PII.

Implementation guidance

Some jurisdictions provide PII principals with a right to object to the processing of their PII. Organizations subject to the legislation and/or regulation of such jurisdictions should ensure that they implement appropriate measures to enable PII principals to exercize this right.

(EN) […]


to read the full text

Керівництво та прецедентне право

(c) якщо опрацювання здійснюють на підставі пункту (a) статті 6(1) або пункту (a) статті 9(2), – існування права на відкликання згоди в будь-який момент, без наслідків для законності опрацювання, що було засновано на згоді до її відкликання;

(c) where the processing is based on point (a) of Article 6(1) or point (a) of Article 9(2), the existence of the right to withdraw consent at any time, without affecting the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal;

ISO 27701

(EN) ISO/IEC 27701, adopted in 2019, added additional ISO/IEC 27002 guidance for PII controllers.

Here is the relevant paragraph to article 13(2)(c) GDPR:

7.3.4 Providing mechanism to modify or withdraw consent

Control

The organization should provide a mechanism for PII principals to modify or withdraw their consent.

Implementation guidance

The organization should inform PII principals of their rights related to withdrawing consent (which may vary by jurisdiction) at any time, and provide the mechanism to do so.

(EN) […]


to read the full text

Керівництво та прецедентне право Пов'язані норми

(d) право подавати скаргу до наглядового органу;

(d) the right to lodge a complaint with a supervisory authority;

Керівництво та прецедентне право Пов'язані норми

(e) те, чи є надання персональних даних статутною чи договірною вимогою, або вимогою, необхідною для укладення контракту, а також – чи зобов’язаний суб’єкт даних надати персональні дані, та про можливі наслідки ненадання таких даних;

(e) whether the provision of personal data is a statutory or contractual requirement, or a requirement necessary to enter into a contract, as well as whether the data subject is obliged to provide the personal data and of the possible consequences of failure to provide such data;

Керівництво та прецедентне право

(f) наявність автоматизованого вироблення й ухвалення рішень, у тому числі профайлінгу, вказаного в статті 22(1) та (4) і, принаймні в таких випадках, достовірної інформації про логіку, значимість та передбачувані наслідки такого опрацювання для суб’єкта даних.

(f) the existence of automated decision-making, including profiling, referred to in Article 22(1) and (4) and, at least in those cases, meaningful information about the logic involved, as well as the significance and the envisaged consequences of such processing for the data subject.

ISO 27701

(EN) ISO/IEC 27701, adopted in 2019, added additional ISO/IEC 27002 guidance for PII controllers.

Here is the relevant paragraph to article 13(2)(f) GDPR:

7.3.10 Automated decision making

Control

The organization should identify and address obligations, including legal obligations, to the PII principals resulting from decisions made by the organization which are related to the PII principal based solely on automated processing of PII.

(EN) […]


to read the full text

Керівництво та прецедентне право Пов'язані норми

3. Якщо контролер прагне надалі опрацьовувати персональні дані для іншої цілі, ніж та, для якої персональні дані було отримано, контролер повинен надати суб’єкту даних до початку такого подальшого опрацювання інформацію про таку іншу ціль і будь-яку належну детальну інформацію, як вказано в параграфі 2.

3. Where the controller intends to further process the personal data for a purpose other than that for which the personal data were collected, the controller shall provide the data subject prior to that further processing with information on that other purpose and with any relevant further information as referred to in paragraph 2.

ISO 27701

(EN) ISO/IEC 27701, adopted in 2019, added additional ISO/IEC 27002 guidance for PII controllers.

Here is the relevant paragraph to article 13(3) GDPR:

7.3.3 Providing information to PII principals

Control

The organization should provide PII principals with clear and easily accessible information identifying the PII controller and describing the processing of their PII.

Implementation guidance

The organization should provide the information detailed in 7.3.2 to PII principals in a timely, concise, complete, transparent, intelligible and easily accessible form, using clear and plain language, as appropriate to the target audience.

(EN) […]


to read the full text

4. Параграфи 1, 2 і 3 не застосовують, якщо і оскільки суб’єкт даних уже володіє інформацією.

4. Paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply where and insofar as the data subject already has the information.

Коментар експерта ISO 27701 Преамбули Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
Коментар експерта

(EN) To facilitate the work of our consultants, we have collected all the requirements and information that have to be mentioned and created a convenient checklist. Next to each paragraph, we have placed links to specific GDPR articles and guidelines. We grouped all the information into 7 sections:

  • Controller’s identity
  • Purpose and lawful basis for processing
  • Personal data
  • Transfers of data to third countries
  • Rights
  • Changes (in privacy notices)
  • Form (of information provided)

It looks like this:

(EN) […]


to read the full text

(EN) Author
Siarhei Varankevich
(EN) Siarhei Varankevich CIPP/E, CIPM, CIPT, MBA, FIP
FIP_IAPP
(EN) Co-Founder & CEO of Data Privacy Office LLC. Data Protection Trainer and Principal Consultant

(EN)

Data Subject Request Letter Sample

Concern: Request of information regarding my personal data

Dear Madam, Dear Sir,

I have a right to be informed, under Article 13 of the General Data Protection Regulation (GDPR), about personal data concerning me that you are processing…

(EN) […]


to read the full text

(EN) Author
Louis-Philippe Gratton
(EN) Louis-Philippe Gratton PhD, LLM
(EN) Privacy Expert
ISO 27701

(EN) ISO/IEC 27701, adopted in 2019, added additional ISO/IEC 27002 guidance for PII controllers.

Here is the relevant paragraph to article 13 GDPR:

7.3.2 Determining information for PII principals

Control

The organization should determine and document the information to be provided to PII principals regarding the processing of their PII and the timing of such a provision.

Implementation guidance

The organization should determine the legal, regulatory and/or business requirements for when information is to be provided to the PII principal (e.g. prior to processing, within a certain time from when it is requested, etc.) and for the type of information to be provided.

 

(EN) […]


to read the full text

Преамбули

(61) Інформацію щодо опрацювання персональних даних про суб'єкта даних необхідно надавати йому або їй в момент отримання даних від суб'єкта даних або, якщо персональні дані отримано з іншого джерела, в розумний строк, залежно від обставин конкретної ситуації. Якщо персональні дані можна законним шляхом розкрити ще одному одержувачу, суб'єкта даних необхідно проінформувати під час первинного розкриття персональних даних одержувачу. Якщо контролер має намір опрацьовувати персональні дані для цілі, іншої ніж та, для якої їх збирали, контролер повинен надати суб'єкту даних, до моменту подальшого опрацювання, інформацію про таку іншу ціль та іншу необхідну інформацію. Якщо суб'єкту даних неможливо надати інформацію про походження персональних даних, оскільки були використані різні джерела, у такому разі необхідно надати загальну інформацію.

(61) The information in relation to the processing of personal data relating to the data subject should be given to him or her at the time of collection from the data subject, or, where the personal data are obtained from another source, within a reasonable period, depending on the circumstances of the case. Where personal data can be legitimately disclosed to another recipient, the data subject should be informed when the personal data are first disclosed to the recipient. Where the controller intends to process the personal data for a purpose other than that for which they were collected, the controller should provide the data subject prior to that further processing with information on that other purpose and other necessary information. Where the origin of the personal data cannot be provided to the data subject because various sources have been used, general information should be provided.

(62) Проте немає необхідності накладати обов'язок щодо надання інформації, якщо суб'єкт даних уже володіє інформацією, якщо реєстрація або розкриття персональних даних чітко встановлено в нормативно-правовому акті, або якщо надання інформації суб'єкту даних виявляється неможливим чи може викликати непропорційні наслідки. Остання ситуація може, зокрема, мати місце, якщо опрацювання здійснюють для досягнення цілей у суспільних інтересах, цілей наукового чи історичного дослідження, статистичних цілей. У зв'язку з такими обставинами, необхідно враховувати кількість суб'єктів даних, тривалість існування даних і будь-які відповідні запобіжні заходи, яких було вжито.

(62) However, it is not necessary to impose the obligation to provide information where the data subject already possesses the information, where the recording or disclosure of the personal data is expressly laid down by law or where the provision of information to the data subject proves to be impossible or would involve a disproportionate effort. The latter could in particular be the case where processing is carried out for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes. In that regard, the number of data subjects, the age of the data and any appropriate safeguards adopted should be taken into consideration.

(63) Суб'єкт даних повинен мати право доступу до персональних даних, які збирають щодо нього, і реалізовувати таке право вільно та через розумні проміжки часу для того, щоб бути обізнаним про законність опрацювання та перевірити її. Це включає право суб'єктів даних мати доступ до даних, що стосуються їхнього здоров'я, наприклад даних у їхніх медичних записах, що містять інформацію, таку як діагнози, результати обстеження, оцінювань, які проводять лікарі-куратори, і будь-які інше надане лікування або втручання. Кожен суб'єкт даних повинен, таким чином, мати право знати і отримувати інформацію, зокрема про цілі, для яких опрацьовують персональні дані; за можливості, період, протягом якого опрацьовують персональні дані; одержувачів персональних даних; логіку, що обумовлює будь-яке автоматизоване опрацювання персональних даних, і принаймні, що базується на профайлінгу; наслідки такого опрацювання. За можливості, контролер повинен бути спроможним надавати віддалений доступ до системи безпеки, яка б забезпечила суб'єкту даних прямий доступ до своїх персональних даних. Таке право не повинно негативно впливати на права чи свободи інших осіб, у тому числі комерційні таємниці чи інтелектуальну власність та, зокрема, авторське право в галузі захисту програмного забезпечення. Проте наслідком таких обговорень не повинна бути відмова надати усю інформацію суб'єкту даних. Якщо контролер опрацьовує великі обсяги інформації про суб'єкта даних, він повинен мати можливість надіслати запит про те, щоб до моменту надсилання інформації суб'єкт даних вказав інформацію або види опрацювання даних, яких стосується запит.

(63) A data subject should have the right of access to personal data which have been collected concerning him or her, and to exercise that right easily and at reasonable intervals, in order to be aware of, and verify, the lawfulness of the processing. This includes the right for data subjects to have access to data concerning their health, for example the data in their medical records containing information such as diagnoses, examination results, assessments by treating physicians and any treatment or interventions provided. Every data subject should therefore have the right to know and obtain communication in particular with regard to the purposes for which the personal data are processed, where possible the period for which the personal data are processed, the recipients of the personal data, the logic involved in any automatic personal data processing and, at least when based on profiling, the consequences of such processing. Where possible, the controller should be able to provide remote access to a secure system which would provide the data subject with direct access to his or her personal data. That right should not adversely affect the rights or freedoms of others, including trade secrets or intellectual property and in particular the copyright protecting the software. However, the result of those considerations should not be a refusal to provide all information to the data subject. Where the controller processes a large quantity of information concerning the data subject, the controller should be able to request that, before the information is delivered, the data subject specify the information or processing activities to which the request relates.

Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
[js-disqus]