Навігація
GDPR > Стаття 95. Взаємозв'язок із Директивою 2002/58/ЄС
Завантажити в PDF

Стаття 95 GDPR. Взаємозв'язок із Директивою 2002/58/ЄС

Article 95 GDPR. Relationship with Directive 2002/58/EC

Регламент не покладає додаткових обов’язків на фізичних або юридичних осіб у зв’язку з опрацюванням у сфері постачання послуг електронного зв’язку, що є публічно доступними, в комунікаційних мережах загального доступу в Союзі щодо питань, за якими вони підлягають виконанню конкретних обов’язків з тією самою метою, встановленою в Директиві 2002/58/ЄС.

This Regulation shall not impose additional obligations on natural or legal persons in relation to processing in connection with the provision of publicly available electronic communications services in public communication networks in the Union in relation to matters for which they are subject to specific obligations with the same objective set out in Directive 2002/58/EC.

Преамбули Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
Преамбули

(173) Цей Регламент необхідно застосовувати до усіх питань, що стосуються захисту фундаментальних прав і свобод у зв'язку з опрацюванням персональних даних, що не є предметом конкретних зобов'язань з тією самою метою, яку визначено в Директиві Європейського Парламенту і Ради 2002/58/ЄС [18], у тому числі зобов'язань, покладених на контролера, і прав фізичних осіб. Для того, щоб роз'яснити взаємозв'язок між цим Регламентом і Директивою 2002/58/ЄС, необхідно внести відповідні зміни та доповнення до зазначеної Директиви. Після ухвалення цього Регламенту, Директиву 2002/58/ЄС необхідно переглянути, зокрема, з метою забезпечення її відповідності цьому Регламенту,

(173) This Regulation should apply to all matters concerning the protection of fundamental rights and freedoms vis-à-vis the processing of personal data which are not subject to specific obligations with the same objective set out in Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council [18], including the obligations on the controller and the rights of natural persons. In order to clarify the relationship between this Regulation and Directive 2002/58/EC, that Directive should be amended accordingly. Once this Regulation is adopted, Directive 2002/58/EC should be reviewed in particular in order to ensure consistency with this Regulation,

[18] Директива Європейського Парламенту і Ради 2002/58/ЄС від 12 липня 2002 року щодо опрацювання персональних даних і захисту приватності в секторі електронних комунікацій (Директива про приватність та електронні комунікації) (OB L 201, 31.07.2002, с. 37). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2002:201:TOC

[18] Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications) (OJ L 201, 31.7.2002, p. 37). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2002:201:TOC

Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
[js-disqus]