Навігація
GDPR > Стаття 56. Компетенція керівного наглядового органу
Завантажити в PDF

Стаття 56 GDPR. Компетенція керівного наглядового органу

Article 56 GDPR. Competence of the lead supervisory authority

1. Без обмеження статті 55, наглядовий орган за головним осідком або єдиним осідком контролера або оператора має компетенцію діяти як керівний наглядовий орган для транскордонного опрацювання, що здійснює контролер або оператор відповідно до процедури, передбаченої у статті 60.

1. Without prejudice to Article 55, the supervisory authority of the main establishment or of the single establishment of the controller or processor shall be competent to act as lead supervisory authority for the cross-border processing carried out by that controller or processor in accordance with the procedure provided in Article 60.

Пов'язані норми

2. Відступаючи від параграфа 1, кожний наглядовий орган має компетенцію розглядати скаргу, подану до нього, або можливе порушення положень цього Регламенту, якщо предмет стосується лише осідку в його державі-члені чи істотно впливає на суб’єктів даних лише в його державі-члені.

2. By derogation from paragraph 1, each supervisory authority shall be competent to handle a complaint lodged with it or a possible infringement of this Regulation, if the subject matter relates only to an establishment in its Member State or substantially affects data subjects only in its Member State.

3. У випадках, вказаних у параграфі 2 цієї статті, наглядовий орган повідомляє керівний наглядовий орган без затримки про таке питання. Протягом тритижневого періоду з дати отримання повідомлення керівний наглядовий орган повинен вирішити, чи розглядатиме справу згідно з процедурою, передбаченою в статті 60, зважаючи на те, чи знаходиться осідок контролера або оператора в державі-члені, з якої наглядовий орган повідомив про це.

3. In the cases referred to in paragraph 2 of this Article, the supervisory authority shall inform the lead supervisory authority without delay on that matter. Within a period of three weeks after being informed the lead supervisory authority shall decide whether or not it will handle the case in accordance with the procedure provided in Article 60, taking into account whether or not there is an establishment of the controller or processor in the Member State of which the supervisory authority informed it.

Пов'язані норми

4. Якщо керівний наглядовий орган вирішує розглядати справу, застосовують процедуру, передбачену в статті 60. Наглядовий орган, який повідомив керівний наглядовий орган, може подати керівному наглядовому органу проект рішення. Керівний наглядовий орган звертає максимальну увагу на такий проект під час підготування проекту рішення, вказаного в статті 60(3).

4. Where the lead supervisory authority decides to handle the case, the procedure provided in Article 60 shall apply. The supervisory authority which informed the lead supervisory authority may submit to the lead supervisory authority a draft for a decision. The lead supervisory authority shall take utmost account of that draft when preparing the draft decision referred to in Article 60(3).

Пов'язані норми

5. Якщо наглядовий орган вирішує не розглядати справу, наглядовий орган, який повідомив керівний наглядовий орган, повинен розглянути її відповідно до статей 61 і 62.

5. Where the lead supervisory authority decides not to handle the case, the supervisory authority which informed the lead supervisory authority shall handle it according to Articles 61 and 62.

6. Керівний наглядовий орган є єдиним посередником контролера або оператора в транскордонному опрацюванні, яке здійснює такий контролер або оператор.

6. The lead supervisory authority shall be the sole interlocutor of the controller or processor for the cross-border processing carried out by that controller or processor.

Преамбули Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
Преамбули

(36) Головним осідком контролера в Союзі має бути місце розташування його центральної адміністрації в Союзі, за винятком прийняття рішень про цілі та засоби опрацювання в іншому осідку контролера в Союзі, у такому разі такий інший осідок необхідно вважати головним осідком. Головний осідок контролера в Союзі необхідно визначати за об'єктивними критеріями з огляду на результативну та фактичну управлінську діяльність, у ході якої ухвалюють ключові рішення щодо цілей та засобів опрацювання на основі стабільних домовленостей. Цей критерій не повинен залежати від того, чи здійснюють опрацювання персональних даних у такому місці. Наявність та використання технічних засобів та технологій опрацювання персональних даних або опрацювання даних не становлять як такі головний осідок та, відповідно, не є вирішальними критеріями для головного осідку. Головним осідком оператора повинно бути місце розташування його центральної адміністрації в Союзі або, якщо немає його центральної адміністрації в Союзі, місце, де виконують основні види опрацювання даних в Союзі. У випадках залучення і контролера, і оператора, компетентний головний наглядовий орган повинен залишатися наглядовим органом держави-члена, де має осідок контролер, але наглядовий орган оператора необхідно вважати відповідним наглядовим органом, і такий наглядовий орган повинен брати участь у процедурі співпраці, передбаченій цим Регламентом. У будь-якому разі наглядові органи держави-члена або держав-членів, у яких оператор має одне або декілька осідків, не можна вважати відповідними наглядовими органами, якщо проект рішення стосується лише контролера. Якщо опрацювання здійснює група підприємств, головний осідок підприємства, що здійснює контроль, необхідно вважати головним осідком групи підприємств, за винятком, якщо цілі та засоби опрацювання визначено іншим підприємством.

(36) The main establishment of a controller in the Union should be the place of its central administration in the Union, unless the decisions on the purposes and means of the processing of personal data are taken in another establishment of the controller in the Union, in which case that other establishment should be considered to be the main establishment. The main establishment of a controller in the Union should be determined according to objective criteria and should imply the effective and real exercise of management activities determining the main decisions as to the purposes and means of processing through stable arrangements. That criterion should not depend on whether the processing of personal data is carried out at that location. The presence and use of technical means and technologies for processing personal data or processing activities do not, in themselves, constitute a main establishment and are therefore not determining criteria for a main establishment. The main establishment of the processor should be the place of its central administration in the Union or, if it has no central administration in the Union, the place where the main processing activities take place in the Union. In cases involving both the controller and the processor, the competent lead supervisory authority should remain the supervisory authority of the Member State where the controller has its main establishment, but the supervisory authority of the processor should be considered to be a supervisory authority concerned and that supervisory authority should participate in the cooperation procedure provided for by this Regulation. In any case, the supervisory authorities of the Member State or Member States where the processor has one or more establishments should not be considered to be supervisory authorities concerned where the draft decision concerns only the controller. Where the processing is carried out by a group of undertakings, the main establishment of the controlling undertaking should be considered to be the main establishment of the group of undertakings, except where the purposes and means of processing are determined by another undertaking.

(124) Якщо опрацювання персональних даних відбувається в контексті діяльності осідку контролера або оператора в Союзі, а контролер або оператор мають осідки в більше ніж одній державі-члені, або якщо опрацювання, що відбувається в контексті діяльності єдиного осідку контролера або оператора в Союзі, істотно впливає чи ймовірно істотно вплине на суб'єктів даних у більш, ніж одній державі-члені, наглядовий орган за головним осідком контролера або оператора чи за єдиним осідком контролера чи оператора повинен діяти як керівний орган. Він повинен співпрацювати з іншими відповідними органами, оскільки контролер або оператор має осідок на території їхньої держави-члена, оскільки суб'єкти даних, що проживають на їхній території, зазнають істотного впливу або тому, що до них було подано скаргу. Також, якщо суб'єкт даних, який не проживає в цій державі-члені, подав скаргу, наглядовий орган, до якого було подано таку скаргу, повинен також діяти як відповідний наглядовий орган. У межах своїх завдань щодо видання настанов з будь-якого питання, що охоплює застосування цього Регламенту, рада повинна мати можливість видавати настанови, зокрема, щодо критеріїв, які необхідно враховувати для того, щоб переконатися, чи має відповідне опрацювання істотний вплив на суб'єктів даних у декількох державах-членах, а також - щодо того, що становить відповідне та обґрунтоване заперечення.

(124) Where the processing of personal data takes place in the context of the activities of an establishment of a controller or a processor in the Union and the controller or processor is established in more than one Member State, or where processing taking place in the context of the activities of a single establishment of a controller or processor in the Union substantially affects or is likely to substantially affect data subjects in more than one Member State, the supervisory authority for the main establishment of the controller or processor or for the single establishment of the controller or processor should act as lead authority. It should cooperate with the other authorities concerned, because the controller or processor has an establishment on the territory of their Member State, because data subjects residing on their territory are substantially affected, or because a complaint has been lodged with them. Also where a data subject not residing in that Member State has lodged a complaint, the supervisory authority with which such complaint has been lodged should also be a supervisory authority concerned. Within its tasks to issue guidelines on any question covering the application of this Regulation, the Board should be able to issue guidelines in particular on the criteria to be taken into account in order to ascertain whether the processing in question substantially affects data subjects in more than one Member State and on what constitutes a relevant and reasoned objection.

(125) Керівний орган повинен бути компетентним в ухваленні зобов'язальних рішень щодо заходів із застосування повноважень, покладених на нього згідно з цим Регламентом. Як керівний орган, наглядовий орган повинен активно залучати та координувати наглядові органи, залучені в процесі вироблення й ухвалення рішень. Якщо рішення полягає у відхиленні скарги, поданої суб'єктом даних, повністю або частково, таке рішення повинен ухвалити наглядовий орган, до якого було подано скаргу.

(125) The lead authority should be competent to adopt binding decisions regarding measures applying the powers conferred on it in accordance with this Regulation. In its capacity as lead authority, the supervisory authority should closely involve and coordinate the supervisory authorities concerned in the decision-making process. Where the decision is to reject the complaint by the data subject in whole or in part, that decision should be adopted by the supervisory authority with which the complaint has been lodged.

Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
[js-disqus]