Навігація
GDPR > Стаття 2. Матеріальна сфера дії
Завантажити в PDF

Стаття 2 GDPR. Матеріальна сфера дії

Article 2 GDPR. Material scope

1. Цей Регламент поширюється на опрацювання персональних даних повністю чи частково із застосуванням автоматизованих засобів та до опрацювання персональних даних із застосуванням неавтоматизованих засобів, які формують частину картотеки або призначені для внесення до картотеки.

1. This Regulation applies to the processing of personal data wholly or partly by automated means and to the processing other than by automated means of personal data which form part of a filing system or are intended to form part of a filing system.

Коментар експерта

(EN) This article limits the scope of the GDPR. The European legislators have decided not to burden the majority of the population with numerous rules in the household and private life. They removed from the Regulation the processes of processing that do not pose a big threat (not automated processing where personal data is not collected in the system).

The combination “automated means” covers primarily…

(EN) […]


to read the full text

(EN) Author
Siarhei Varankevich
(EN) Siarhei Varankevich CIPP/E, CIPM, CIPT, MBA, FIP
FIP_IAPP
(EN) Co-Founder & CEO of Data Privacy Office LLC. Data Protection Trainer and Principal Consultant
Керівництво та прецедентне право Преамбули

(15) Для запобігання виникненню серйозного ризику правопорушення, захист фізичних осіб повинен бути технологічно нейтральним і незалежним від методів, які використовують. Захист фізичних осіб застосовують до опрацювання персональних даних за допомогою автоматизованих і ручних засобів, якщо персональні дані містяться або призначення для внесення до картотеки. На файли або групи файлів, а також їхні титульні сторінки, які не структуровано за спеціальними критеріями, дія цього Регламенту не поширюється.

(15) In order to prevent creating a serious risk of circumvention, the protection of natural persons should be technologically neutral and should not depend on the techniques used. The protection of natural persons should apply to the processing of personal data by automated means, as well as to manual processing, if the personal data are contained or are intended to be contained in a filing system. Files or sets of files, as well as their cover pages, which are not structured according to specific criteria should not fall within the scope of this Regulation.

2. Цей Регламент не застосовують до опрацювання персональних даних:

2. This Regulation does not apply to the processing of personal data:

(a) в ході діяльності, що виходить за межі дії права Союзу;

(a) in the course of an activity which falls outside the scope of Union law;

Преамбули

(16) Цей Регламент не застосовують до питань захисту фундаментальних прав і свобод або вільного потоку персональних даних, пов'язаних з діяльністю поза межами законодавства Союзу, наприклад, діяльністю щодо національної безпеки. Цей Регламент не застосовують до опрацювання персональних даних державами-членами у ході діяльності щодо спільної зовнішньої та безпекової політики Союзу.

(16) This Regulation does not apply to issues of protection of fundamental rights and freedoms or the free flow of personal data related to activities which fall outside the scope of Union law, such as activities concerning national security. This Regulation does not apply to the processing of personal data by the Member States when carrying out activities in relation to the common foreign and security policy of the Union.

(b) державами-членами під час реалізації діяльності, що виходить за межі глави 2 розділу V Договору про ЄС;

(b) by the Member States when carrying out activities which fall within the scope of Chapter 2 of Title V of the TEU;

(c) фізичною особою під час задоволення особистих або побутових потреб;

(c) by a natural person in the course of a purely personal or household activity;

Керівництво та прецедентне право Преамбули

(18) Цей Регламент не застосовують до опрацювання персональних даних фізичною особою у ході суто особистої або побутової діяльності, а, отже, жодним чином не пов'язаної з професійною або комерційною діяльністю. Особисту або побутову діяльність може становити ведення кореспонденції та зберігання адрес, або ведення соціальних мереж і онлайн-діяльності, розпочатої у контексті такої діяльності. Проте цей Регламент застосовують до контролерів і операторів, які надають засоби для опрацювання персональних даних для такої особистої або побутової діяльності.

(18) This Regulation does not apply to the processing of personal data by a natural person in the course of a purely personal or household activity and thus with no connection to a professional or commercial activity. Personal or household activities could include correspondence and the holding of addresses, or social networking and online activity undertaken within the context of such activities. However, this Regulation applies to controllers or processors which provide the means for processing personal data for such personal or household activities.

(d) компетентними органами для цілей запобігання, розслідування, виявлення або переслідування за вчинення кримінальних злочинів або для виконання кримінальних покарань, у тому числі, для захисту від загроз громадській безпеці або запобігання таким загрозам.

(d) by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, including the safeguarding against and the prevention of threats to public security.

Преамбули

(19) На захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних компетентними органами для цілей запобігання, розслідування, виявлення або переслідування за скоєння кримінальних злочинів або для виконання кримінальних покарань, у тому числі захисту від або запобігання загрозам громадській безпеці та вільному руху таких даних, поширюється застосування спеціального нормативно-правового акта Союзу. Відповідно, цей Регламент не можна застосовувати до опрацювання даних для таких цілей. Проте питання щодо опрацювання персональних даних, яке здійснюють органи публічної влади згідно з цим Регламентом, у разі їх використання для таких цілей, підлягає врегулюванню уточненим спеціальним нормативно-правовим актом Союзу, зокрема Директивою Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/680 [7]. Держави-члени можуть доручити компетентним органам у значенні Директиви (ЄС) 2016/680 завдання, які необов'язково виконують для цілей запобігання, розслідування, виявлення або переслідування за скоєння кримінальних злочинів або для виконання кримінальних покарань, у тому числі захисту від або запобігання загрозам громадській безпеці, тому на опрацювання персональних даних для таких інших цілей, в частині, що стосується сфери застосування законодавства Союзу, поширюється дія цього Регламенту.

(19) The protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, including the safeguarding against and the prevention of threats to public security and the free movement of such data, is the subject of a specific Union legal act. This Regulation should not, therefore, apply to processing activities for those purposes. However, personal data processed by public authorities under this Regulation should, when used for those purposes, be governed by a more specific Union legal act, namely Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council [7]. Member States may entrust competent authorities within the meaning of Directive (EU) 2016/680 with tasks which are not necessarily carried out for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, including the safeguarding against and prevention of threats to public security, so that the processing of personal data for those other purposes, in so far as it is within the scope of Union law, falls within the scope of this Regulation.

У сфері опрацювання персональних даних такими компетентними органами для цілей, на які поширюється сфера застосування цього Регламенту, державам-членам необхідно дозволити мати або вводити більш уточнені положення для адаптації застосування норм цього Регламенту. Такими положеннями можна більш чітко визначити спеціальні вимоги до опрацювання персональних даних такими компетентними органами для зазначених інших цілей з огляду на конституційну, організаційну та адміністративну структуру відповідної держави-члени. Якщо на опрацювання персональних даних приватними органами поширюється сфера застосування цього Регламенту, у такому разі цей Регламент повинен надавати державам-членам можливість за особливих обставин вводити обмеження на законодавчому рівні щодо деяких обов'язків та прав у разі, якщо таке обмеження є необхідним і пропорційним заходом для захисту особливих важливих інтересів в демократичному суспільстві, зокрема для громадської безпеки та запобігання, виявлення чи переслідування за скоєння кримінальних злочинів або виконання кримінальних покарань, у тому числі захисту від або запобігання загрозам громадській безпеці. Це є доцільним наприклад у контексті боротьби проти відмивання грошей або діяльності лабораторій судових експертиз.

With regard to the processing of personal data by those competent authorities for purposes falling within scope of this Regulation, Member States should be able to maintain or introduce more specific provisions to adapt the application of the rules of this Regulation. Such provisions may determine more precisely specific requirements for the processing of personal data by those competent authorities for those other purposes, taking into account the constitutional, organisational and administrative structure of the respective Member State. When the processing of personal data by private bodies falls within the scope of this Regulation, this Regulation should provide for the possibility for Member States under specific conditions to restrict by law certain obligations and rights when such a restriction constitutes a necessary and proportionate measure in a democratic society to safeguard specific important interests including public security and the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, including the safeguarding against and the prevention of threats to public security. This is relevant for instance in the framework of anti-money laundering or the activities of forensic laboratories.

[7] Директива Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/680 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних компетентними органами для цілей запобігання, розслідування, виявлення або переслідування за вчинення кримінальних злочинів або виконання кримінальних покарань і про вільний рух таких даних, а також скасування Рамкового рішення Ради 2008/977/JHA (див. с. 89 цього Офіційного вісника).

[7] Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and the free movement of such data and repealing Council Framework Decision 2008/977/JHA (see page 89 of this Official Journal).

3. До опрацювання персональних даних установами, органами, службами та агенціями Союзу застосовують Регламент (ЄС) N 45/2001. Регламент (ЄС) N 45/2001 та інші нормативно-правові акти Союзу, що застосовні до такого опрацювання персональних даних, необхідно адаптувати до принципів і правил цього Регламенту відповідно до статті 98.

3. For the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies, Regulation (EC) No 45/2001 applies. Regulation (EC) No 45/2001 and other Union legal acts applicable to such processing of personal data shall be adapted to the principles and rules of this Regulation in accordance with Article 98.

Преамбули

(17) Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) N 45/2001 застосовують до опрацювання персональних даних установами, органами, офісами та агентствами Союзу. Регламент (ЄС) N 45/2001 [6] та інші нормативно-правові акти Союзу, застосовні до такого опрацювання персональних даних, необхідно адаптувати до принципів і норм, встановлених цим Регламентом та застосовних у зв'язку з ним. Для забезпечення міцних та узгоджених засад щодо захисту даних у Союзі, необхідно здійснити адаптацію Регламенту (ЄС) N 45/2001 після адаптації цього Регламенту, що дозволяє його застосування одночасно із застосуванням цього Регламенту.

(17) Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council [6] applies to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies. Regulation (EC) No 45/2001 and other Union legal acts applicable to such processing of personal data should be adapted to the principles and rules established in this Regulation and applied in the light of this Regulation. In order to provide a strong and coherent data protection framework in the Union, the necessary adaptations of Regulation (EC) No 45/2001 should follow after the adoption of this Regulation, in order to allow application at the same time as this Regulation.

[6] Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) N 45/2001 від 18 грудня 2000 року про захист осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних установами та органами Співтовариства і про вільний рух таких даних (OB L 8, 12.01.2001, с. 1). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2001:008:TOC

[6] Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data (OJ L 8, 12.1.2001, p. 1). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2001:008:TOC

(172) З Європейським інспектором із захисту даних було проведено консультацію згідно зі статтею 28(2) Регламенту (ЄС) N 45/2001, він надав висновок від 7 березня 2012 року [17].

(172) The European Data Protection Supervisor was consulted in accordance with Article 28(2) of Regulation (EC) No 45/2001 and delivered an opinion on 7 March 2012 [17].

4. Цей Регламент не перешкоджає застосуванню Директиви 2000/31/ЄС, зокрема, норм щодо відповідальності надавачів послуг, передбачених у статтях 12 – 15 зазначеної Директиви.

4. This Regulation shall be without prejudice to the application of Directive 2000/31/EC, in particular of the liability rules of intermediary service providers in Articles 12 to 15 of that Directive.

Преамбули

(21) Цим Регламентом дотримано застосування Директиви Європейського Парламенту і Ради 2000/31/ЄС [8], зокрема норм статей 12 - 15 зазначеної Директиви про відповідальність надавачів посередницьких послуг. Зазначену Директиву спрямовано на сприяння належному функціонуванню внутрішнього ринку шляхом забезпечення вільного руху надання послуг інформаційного суспільства між державами-членами.

(21) This Regulation is without prejudice to the application of Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council [8], in particular of the liability rules of intermediary service providers in Articles 12 to 15 of that Directive. That Directive seeks to contribute to the proper functioning of the internal market by ensuring the free movement of information society services between Member States.

[8] Директива Європейського Парламенту і Ради 2000/31/ЄС від 8 червня 2000 року про деякі правові аспекти послуг інформаційного суспільства, зокрема електронної комерції, на внутрішньому ринку ("Директива про електронну комерцію") (OB L 178, 17.07.2000, с. 1). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2000:178:TOC

[8] Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (‘Directive on electronic commerce’) (OJ L 178, 17.7.2000, p. 1). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2000:178:TOC

Коментар експерта Преамбули Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
Коментар експерта

(EN)

Article 2 of the GDPR limits its scope and excludes many common situations from the obligation to comply with the law. European legislators decided not to impose numerous rules on most individuals within their household and private lives. They excluded …

(EN) […]


to read the full text

Siarhei Varankevich
(EN) Siarhei Varankevich CIPP/E, CIPM, CIPT, MBA, FIP
FIP_IAPP
(EN) Co-Founder & CEO of Data Privacy Office LLC. Data Protection Trainer and Principal Consultant
Преамбули

(14) Захист, передбачений цим Регламентом, поширюється на фізичних осіб, незалежно від їхнього громадянства чи місця проживання, під час опрацювання їхніх персональних даних. Цей Регламент не поширюється на опрацювання персональних даних юридичних осіб та, зокрема, підприємств, заснованих як юридичні особи, які містять інформацію про найменування, організаційно-правову форму юридичної особи і контактну інформацію юридичної особи.

(14) The protection afforded by this Regulation should apply to natural persons, whatever their nationality or place of residence, in relation to the processing of their personal data. This Regulation does not cover the processing of personal data which concerns legal persons and in particular undertakings established as legal persons, including the name and the form of the legal person and the contact details of the legal person.

(15) Для запобігання виникненню серйозного ризику правопорушення, захист фізичних осіб повинен бути технологічно нейтральним і незалежним від методів, які використовують. Захист фізичних осіб застосовують до опрацювання персональних даних за допомогою автоматизованих і ручних засобів, якщо персональні дані містяться або призначення для внесення до картотеки. На файли або групи файлів, а також їхні титульні сторінки, які не структуровано за спеціальними критеріями, дія цього Регламенту не поширюється.

(15) In order to prevent creating a serious risk of circumvention, the protection of natural persons should be technologically neutral and should not depend on the techniques used. The protection of natural persons should apply to the processing of personal data by automated means, as well as to manual processing, if the personal data are contained or are intended to be contained in a filing system. Files or sets of files, as well as their cover pages, which are not structured according to specific criteria should not fall within the scope of this Regulation.

(16) Цей Регламент не застосовують до питань захисту фундаментальних прав і свобод або вільного потоку персональних даних, пов'язаних з діяльністю поза межами законодавства Союзу, наприклад, діяльністю щодо національної безпеки. Цей Регламент не застосовують до опрацювання персональних даних державами-членами у ході діяльності щодо спільної зовнішньої та безпекової політики Союзу.

(16) This Regulation does not apply to issues of protection of fundamental rights and freedoms or the free flow of personal data related to activities which fall outside the scope of Union law, such as activities concerning national security. This Regulation does not apply to the processing of personal data by the Member States when carrying out activities in relation to the common foreign and security policy of the Union.

(17) Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) N 45/2001 застосовують до опрацювання персональних даних установами, органами, офісами та агентствами Союзу. Регламент (ЄС) N 45/2001 [6] та інші нормативно-правові акти Союзу, застосовні до такого опрацювання персональних даних, необхідно адаптувати до принципів і норм, встановлених цим Регламентом та застосовних у зв'язку з ним. Для забезпечення міцних та узгоджених засад щодо захисту даних у Союзі, необхідно здійснити адаптацію Регламенту (ЄС) N 45/2001 після адаптації цього Регламенту, що дозволяє його застосування одночасно із застосуванням цього Регламенту.

(17) Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council [6] applies to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies. Regulation (EC) No 45/2001 and other Union legal acts applicable to such processing of personal data should be adapted to the principles and rules established in this Regulation and applied in the light of this Regulation. In order to provide a strong and coherent data protection framework in the Union, the necessary adaptations of Regulation (EC) No 45/2001 should follow after the adoption of this Regulation, in order to allow application at the same time as this Regulation.

[6] Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) N 45/2001 від 18 грудня 2000 року про захист осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних установами та органами Співтовариства і про вільний рух таких даних (OB L 8, 12.01.2001, с. 1). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2001:008:TOC

[6] Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data (OJ L 8, 12.1.2001, p. 1). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2001:008:TOC

(18) Цей Регламент не застосовують до опрацювання персональних даних фізичною особою у ході суто особистої або побутової діяльності, а, отже, жодним чином не пов'язаної з професійною або комерційною діяльністю. Особисту або побутову діяльність може становити ведення кореспонденції та зберігання адрес, або ведення соціальних мереж і онлайн-діяльності, розпочатої у контексті такої діяльності. Проте цей Регламент застосовують до контролерів і операторів, які надають засоби для опрацювання персональних даних для такої особистої або побутової діяльності.

(18) This Regulation does not apply to the processing of personal data by a natural person in the course of a purely personal or household activity and thus with no connection to a professional or commercial activity. Personal or household activities could include correspondence and the holding of addresses, or social networking and online activity undertaken within the context of such activities. However, this Regulation applies to controllers or processors which provide the means for processing personal data for such personal or household activities.

(19) На захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних компетентними органами для цілей запобігання, розслідування, виявлення або переслідування за скоєння кримінальних злочинів або для виконання кримінальних покарань, у тому числі захисту від або запобігання загрозам громадській безпеці та вільному руху таких даних, поширюється застосування спеціального нормативно-правового акта Союзу. Відповідно, цей Регламент не можна застосовувати до опрацювання даних для таких цілей. Проте питання щодо опрацювання персональних даних, яке здійснюють органи публічної влади згідно з цим Регламентом, у разі їх використання для таких цілей, підлягає врегулюванню уточненим спеціальним нормативно-правовим актом Союзу, зокрема Директивою Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/680 [7]. Держави-члени можуть доручити компетентним органам у значенні Директиви (ЄС) 2016/680 завдання, які необов'язково виконують для цілей запобігання, розслідування, виявлення або переслідування за скоєння кримінальних злочинів або для виконання кримінальних покарань, у тому числі захисту від або запобігання загрозам громадській безпеці, тому на опрацювання персональних даних для таких інших цілей, в частині, що стосується сфери застосування законодавства Союзу, поширюється дія цього Регламенту.

(19) The protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, including the safeguarding against and the prevention of threats to public security and the free movement of such data, is the subject of a specific Union legal act. This Regulation should not, therefore, apply to processing activities for those purposes. However, personal data processed by public authorities under this Regulation should, when used for those purposes, be governed by a more specific Union legal act, namely Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council [7]. Member States may entrust competent authorities within the meaning of Directive (EU) 2016/680 with tasks which are not necessarily carried out for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, including the safeguarding against and prevention of threats to public security, so that the processing of personal data for those other purposes, in so far as it is within the scope of Union law, falls within the scope of this Regulation.

У сфері опрацювання персональних даних такими компетентними органами для цілей, на які поширюється сфера застосування цього Регламенту, державам-членам необхідно дозволити мати або вводити більш уточнені положення для адаптації застосування норм цього Регламенту. Такими положеннями можна більш чітко визначити спеціальні вимоги до опрацювання персональних даних такими компетентними органами для зазначених інших цілей з огляду на конституційну, організаційну та адміністративну структуру відповідної держави-члени. Якщо на опрацювання персональних даних приватними органами поширюється сфера застосування цього Регламенту, у такому разі цей Регламент повинен надавати державам-членам можливість за особливих обставин вводити обмеження на законодавчому рівні щодо деяких обов'язків та прав у разі, якщо таке обмеження є необхідним і пропорційним заходом для захисту особливих важливих інтересів в демократичному суспільстві, зокрема для громадської безпеки та запобігання, виявлення чи переслідування за скоєння кримінальних злочинів або виконання кримінальних покарань, у тому числі захисту від або запобігання загрозам громадській безпеці. Це є доцільним наприклад у контексті боротьби проти відмивання грошей або діяльності лабораторій судових експертиз.

With regard to the processing of personal data by those competent authorities for purposes falling within scope of this Regulation, Member States should be able to maintain or introduce more specific provisions to adapt the application of the rules of this Regulation. Such provisions may determine more precisely specific requirements for the processing of personal data by those competent authorities for those other purposes, taking into account the constitutional, organisational and administrative structure of the respective Member State. When the processing of personal data by private bodies falls within the scope of this Regulation, this Regulation should provide for the possibility for Member States under specific conditions to restrict by law certain obligations and rights when such a restriction constitutes a necessary and proportionate measure in a democratic society to safeguard specific important interests including public security and the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, including the safeguarding against and the prevention of threats to public security. This is relevant for instance in the framework of anti-money laundering or the activities of forensic laboratories.

[7] Директива Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/680 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних компетентними органами для цілей запобігання, розслідування, виявлення або переслідування за вчинення кримінальних злочинів або виконання кримінальних покарань і про вільний рух таких даних, а також скасування Рамкового рішення Ради 2008/977/JHA (див. с. 89 цього Офіційного вісника).

[7] Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and the free movement of such data and repealing Council Framework Decision 2008/977/JHA (see page 89 of this Official Journal).

(20) Оскільки дія цього Регламенту поширюється, між іншим, на діяльність судів і інших судових органів, у законодавстві Союзу або держав-членів можна чітко визначити операції і процедури опрацювання, пов'язані з опрацюванням персональних даних судами та іншими судовими органами. Компетенція наглядових органів не повинна поширюватися на опрацювання персональних даних у ситуаціях, коли суди діють як судові органи, для збереження їхньої незалежності у ході виконання ними судових функцій, у тому числі в процесі вироблення й ухвалення рішень. Необхідно надати можливість покладання обов'язків з нагляду за операціями опрацювання таких даних на спеціальні органи в рамках судової системи держави-члена, які повинні, зокрема, забезпечувати дотримання норм цього Регламенту, підвищувати інформованість представників судових органів про їхні обов'язки за цим Регламентом і розглядати скарги у зв'язку з операціями опрацювання таких даних.

(20) While this Regulation applies, inter alia, to the activities of courts and other judicial authorities, Union or Member State law could specify the processing operations and processing procedures in relation to the processing of personal data by courts and other judicial authorities. The competence of the supervisory authorities should not cover the processing of personal data when courts are acting in their judicial capacity, in order to safeguard the independence of the judiciary in the performance of its judicial tasks, including decision-making. It should be possible to entrust supervision of such data processing operations to specific bodies within the judicial system of the Member State, which should, in particular ensure compliance with the rules of this Regulation, enhance awareness among members of the judiciary of their obligations under this Regulation and handle complaints in relation to such data processing operations.

(21) Цим Регламентом дотримано застосування Директиви Європейського Парламенту і Ради 2000/31/ЄС [8], зокрема норм статей 12 - 15 зазначеної Директиви про відповідальність надавачів посередницьких послуг. Зазначену Директиву спрямовано на сприяння належному функціонуванню внутрішнього ринку шляхом забезпечення вільного руху надання послуг інформаційного суспільства між державами-членами.

(21) This Regulation is without prejudice to the application of Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council [8], in particular of the liability rules of intermediary service providers in Articles 12 to 15 of that Directive. That Directive seeks to contribute to the proper functioning of the internal market by ensuring the free movement of information society services between Member States.

[8] Директива Європейського Парламенту і Ради 2000/31/ЄС від 8 червня 2000 року про деякі правові аспекти послуг інформаційного суспільства, зокрема електронної комерції, на внутрішньому ринку ("Директива про електронну комерцію") (OB L 178, 17.07.2000, с. 1). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2000:178:TOC

[8] Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (‘Directive on electronic commerce’) (OJ L 178, 17.7.2000, p. 1). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2000:178:TOC

Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
[js-disqus]