Навігація
GDPR > Стаття 37. Призначення співробітника з питань захисту даних
Завантажити в PDF

Стаття 37 GDPR. Призначення співробітника з питань захисту даних

Article 37 GDPR. Designation of the data protection officer

1. Контролер і оператор призначають співробітника з питань захисту даних у будь-якому з наведених нижче випадків:

1. The controller and the processor shall designate a data protection officer in any case where:

(a) опрацювання здійснює публічний орган або установа, за винятком судів, що діють як судові інстанції;

(a) the processing is carried out by a public authority or body, except for courts acting in their judicial capacity;

Пов'язані норми

(b) основні види діяльності контролера або оператора становлять операції опрацювання, які, в силу їхньої специфіки, обсягів та/чи цілей, вимагають регулярного, систематичного і широкомасштабного моніторингу суб’єктів даних; або

(b) the core activities of the controller or the processor consist of processing operations which, by virtue of their nature, their scope and/or their purposes, require regular and systematic monitoring of data subjects on a large scale; or

Пов'язані норми

(c) основні види діяльності контролера або оператора становлять широкомасштабне опрацювання спеціальних категорій даних відповідно до статті 9 та персональних даних про судимості і кримінальні злочини, вказані в статті 10.

(c) the core activities of the controller or the processor consist of processing on a large scale of special categories of data pursuant to Article 9 or personal data relating to criminal convictions and offences referred to in Article 10.

Пов'язані норми

2. Група підприємств може призначити єдиного співробітника з питань захисту даних за умови, що в кожному осідку існує доступ до співробітника з питань захисту даних.

2. A group of undertakings may appoint a single data protection officer provided that a data protection officer is easily accessible from each establishment.

Пов'язані норми

3. Якщо контролер або оператор є публічним органом або установою, єдиного співробітника з питань захисту даних можна призначати для декількох таких органів або установ, з урахуванням їхньої організаційної структури та розміру.

3. Where the controller or the processor is a public authority or body, a single data protection officer may be designated for several such authorities or bodies, taking account of their organisational structure and size.

Пов'язані норми

4. У ситуаціях, відмінних від тих, що вказано в параграфі 1, контролер або оператор чи асоціації та інші органи, що представляють категорії контролерів або операторів можуть або, відповідно до вимог законодавства Союзу або держави-члена, повинні призначити співробітника з питань захисту даних. Співробітник з питань захисту даних може працювати на такі асоціації та інші органи, що представляють контролерів або операторів.

4. In cases other than those referred to in paragraph 1, the controller or processor or associations and other bodies representing categories of controllers or processors may or, where required by Union or Member State law shall, designate a data protection officer. The data protection officer may act for such associations and other bodies representing controllers or processors.

5. Співробітника з питань захисту даних призначають на підставі професійних якостей і, зокрема, експертних знань із права та практики захисту даних, а також здатності виконувати завдання, вказані в статті 39.

5. The data protection officer shall be designated on the basis of professional qualities and, in particular, expert knowledge of data protection law and practices and the ability to fulfil the tasks referred to in Article 39.

Пов'язані норми

6. Співробітник з питань захисту даних може бути членом персоналу контролера або оператора, або виконувати завдання на підставі договору про надання послуг.

6. The data protection officer may be a staff member of the controller or processor, or fulfil the tasks on the basis of a service contract.

7. Контролер або оператор повинен опублікувати контактні дані співробітника з питань захисту даних і повідомити їх наглядовому органу.

7. The controller or the processor shall publish the contact details of the data protection officer and communicate them to the supervisory authority.

Коментар експерта ISO 27701 Преамбули Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
Коментар експерта

(EN) The article explains when and under what conditions a Data Protection Officer (DPO) should be appointed or hired. In most cases, at least one of the following conditions is sufficient for the company to be required to have a DPO:

  • if data processing is performed by state authorities (except for courts)

(EN) […]


to read the full text

ISO 27701

(EN) ISO/IEC 27701, adopted in 2019, added a requirement additional to ISO/IEC 27002, section 6.1.1.

Here is the relevant paragraph to article 37 GDPR:

6.3.1.1 Information security roles and responsibilities

Implementation guidance

The organization should designate a point of contact for use by the customer regarding the processing of PII. When the organization is a PII controller, designate a point of contact for PII principals regarding the processing of their PII (see 7.3.2).

(EN) […]


to read the full text

Преамбули

(97) Якщо опрацювання здійснює орган публічної влади, окрім судів або незалежних судових органів, що діють як судові органи, якщо, в приватному секторі, опрацювання здійснює контролер, основні види діяльності якого становлять операції опрацювання, які вимагають регулярного, систематичного і широкомасштабного моніторингу суб'єктів даних, або якщо основні види діяльності контролера або оператора становлять широкомасштабне опрацювання спеціальних категорій персональних даних і даних про судимості і кримінальні злочини, у проведенні моніторингу внутрішньої відповідності цьому Регламенту контролеру або оператору повинна надавати допомогу особа, що володіє експертними знаннями законодавства і процесуальних норм щодо захисту даних. У приватному секторі, основні види діяльності контролера пов'язані з його первинними видами діяльності та не пов'язані з опрацюванням персональних даних як допоміжним видом діяльності. Необхідно визначити необхідний рівень експертних знань, зокрема, відповідно до здійснюваних операцій опрацювання та необхідного захисту для опрацювання персональних даних контролером або оператором. Такі фахівці з питань захисту даних, незалежно від того, чи є вони працівниками контролера, повинні мати можливість виконувати свої обов'язки та завдання у незалежний спосіб.

(97) Where the processing is carried out by a public authority, except for courts or independent judicial authorities when acting in their judicial capacity, where, in the private sector, processing is carried out by a controller whose core activities consist of processing operations that require regular and systematic monitoring of the data subjects on a large scale, or where the core activities of the controller or the processor consist of processing on a large scale of special categories of personal data and data relating to criminal convictions and offences, a person with expert knowledge of data protection law and practices should assist the controller or processor to monitor internal compliance with this Regulation. In the private sector, the core activities of a controller relate to its primary activities and do not relate to the processing of personal data as ancillary activities. The necessary level of expert knowledge should be determined in particular according to the data processing operations carried out and the protection required for the personal data processed by the controller or the processor. Such data protection officers, whether or not they are an employee of the controller, should be in a position to perform their duties and tasks in an independent manner.

Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
[js-disqus]