Навігація
GDPR > Стаття 88. Опрацювання в контексті зайнятості
Завантажити в PDF

Стаття 88 GDPR. Опрацювання в контексті зайнятості

Article 88 GDPR. Processing in the context of employment

1. Держави-члени можуть, за допомогою закону чи колективних угод, передбачати спеціальні норми для забезпечення захисту прав і свобод щодо опрацювання персональних даних працівників у контексті зайнятості, зокрема для цілей працевлаштування, виконання трудового договору, в тому числі, виконання обов’язків, установлених законом або колективними угодами, управління, планування та організацію праці, рівність та різноманітність на робочому місці, здоров’я та безпеку на робочому місці, для цілей реалізації і користування, індивідуально чи колективно, правами та перевагами, пов’язаними із зайнятістю, та для цілей припинення трудових відносин.

1. Member States may, by law or by collective agreements, provide for more specific rules to ensure the protection of the rights and freedoms in respect of the processing of employees’ personal data in the employment context, in particular for the purposes of the recruitment, the performance of the contract of employment, including discharge of obligations laid down by law or by collective agreements, management, planning and organisation of work, equality and diversity in the workplace, health and safety at work, protection of employer’s or customer’s property and for the purposes of the exercise and enjoyment, on an individual or collective basis, of rights and benefits related to employment, and for the purpose of the termination of the employment relationship.

Пов'язані норми

2. Такі норми повинні включати відповідні і спеціальні заходи для захисту людської гідності суб’єкта даних, законних інтересів і фундаментальних прав, з особливим урахуванням прозорості опрацювання, передавання персональних даних у межах групи підприємств або групи підприємств, що здійснюють спільну господарську діяльність, та систем моніторингу на робочому місці.

2. Those rules shall include suitable and specific measures to safeguard the data subject’s human dignity, legitimate interests and fundamental rights, with particular regard to the transparency of processing, the transfer of personal data within a group of undertakings, or a group of enterprises engaged in a joint economic activity and monitoring systems at the work place.

Пов'язані норми

3. Кожна держава-член повідомляє Комісію про такі положення свого закону, який вона ухвалює відповідно до параграфа 1, до 25 травня 2018 року та, без затримки, про будь-які подальші зміни і доповнення, що на них впливають.

3. Each Member State shall notify to the Commission those provisions of its law which it adopts pursuant to paragraph 1, by 25 May 2018 and, without delay, any subsequent amendment affecting them.

Преамбули Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
Преамбули

(155) У законодавстві держави-члена чи колективних угодах, в тому числі "трудових договорах", може бути передбачені спеціальні норми щодо опрацювання персональних даних працівників у контексті зайнятості, зокрема, умови, за яких персональні дані в контексті зайнятості можна опрацьовувати на підставі згоди працівника, цілі працевлаштування, виконання трудового договору, в тому числі виконання обов'язків, установлених законом або колективними угодами, управління, планування та організацію праці, рівність та різноманітність на робочому місці, здоров'я та безпеку на робочому місці, для цілей реалізації та користування, індивідуально чи колективно, правами та перевагами, пов'язаними із зайнятістю, та для цілей припинення трудових відносин.

(155) Member State law or collective agreements, including ‘works agreements’, may provide for specific rules on the processing of employees' personal data in the employment context, in particular for the conditions under which personal data in the employment context may be processed on the basis of the consent of the employee, the purposes of the recruitment, the performance of the contract of employment, including discharge of obligations laid down by law or by collective agreements, management, planning and organisation of work, equality and diversity in the workplace, health and safety at work, and for the purposes of the exercise and enjoyment, on an individual or collective basis, of rights and benefits related to employment, and for the purpose of the termination of the employment relationship.

Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
[js-disqus]