Навігація
GDPR > Стаття 80. Представництво суб'єктів даних
Завантажити в PDF

Стаття 80 GDPR. Представництво суб'єктів даних

Article 80 GDPR. Representation of data subjects

1. Суб’єкт має право уповноважити неприбутковий орган, організацію чи асоціацію, засновану належним чином відповідно до законодавства держави-члена, яка має статутні цілі в рамках суспільного інтересу та активно діє в сфері захисту прав і свобод суб’єктів даних щодо захисту їхніх персональних даних, подати від його або її імені скаргу до наглядового органу, реалізовувати права, вказані в статтях 77, 78 і 79 від його або її імені, та реалізовувати право на отримання відшкодування, вказане в статті 82, від його або її імені, як це передбачено законодавством держави-члена.

1. The data subject shall have the right to mandate a not-for-profit body, organisation or association which has been properly constituted in accordance with the law of a Member State, has statutory objectives which are in the public interest, and is active in the field of the protection of data subjects’ rights and freedoms with regard to the protection of their personal data to lodge the complaint on his or her behalf, to exercise the rights referred to in Articles 77, 78 and 79 on his or her behalf, and to exercise the right to receive compensation referred to in Article 82 on his or her behalf where provided for by Member State law.

Пов'язані норми

2. Держави-члени можуть передбачити, щоб будь-який орган, організація чи асоціація, вказані в параграфі 1 цієї статті, мали право подати скаргу в такій державі-члені, до наглядового органу, що є компетентним відповідно до статті 77, і реалізовувати права, вказані в статтях 78 і 79, якщо вважає, що права суб’єкта даних за цим Регламентом було порушено в результаті опрацювання.

2. Member States may provide that any body, organisation or association referred to in paragraph 1 of this Article, independently of a data subject’s mandate, has the right to lodge, in that Member State, a complaint with the supervisory authority which is competent pursuant to Article 77 and to exercise the rights referred to in Articles 78 and 79 if it considers that the rights of a data subject under this Regulation have been infringed as a result of the processing.

Пов'язані норми
Преамбули Залишити коментар
Преамбули

(142) Якщо суб'єкт даних вважає, що його або її права за цим Регламентом порушено, він або вона повинні мати право уповноважити неприбутковий орган, організацію чи асоціацію, засновані за законодавством держави-члена, які мають статутні цілі у сфері суспільних інтересів та здійснюють активну діяльність в сфері захисту персональних даних, подати до наглядового органу скаргу від його або її імені, реалізувати право на засоби судового захисту від імені суб'єктів даних або, якщо це передбачено законодавством держави-члена, реалізувати право на отримання відшкодування від імені суб'єктів даних. Держава-член може надати такому органу, організації чи асоціації право подати скаргу в такій державі-члені, незалежно від мандату суб'єкта даних, і право на дієві засоби судового захисту, якщо вона має підстави вважати, що права суб'єкта даних було порушено в результаті опрацювання персональних даних з порушенням положень цього Регламенту. Такий орган, організація чи асоціація не можуть вимагати компенсації від імені суб'єкта даних незалежно від мандату суб'єкта даних.

(142) Where a data subject considers that his or her rights under this Regulation are infringed, he or she should have the right to mandate a not-for-profit body, organisation or association which is constituted in accordance with the law of a Member State, has statutory objectives which are in the public interest and is active in the field of the protection of personal data to lodge a complaint on his or her behalf with a supervisory authority, exercise the right to a judicial remedy on behalf of data subjects or, if provided for in Member State law, exercise the right to receive compensation on behalf of data subjects. A Member State may provide for such a body, organisation or association to have the right to lodge a complaint in that Member State, independently of a data subject's mandate, and the right to an effective judicial remedy where it has reasons to consider that the rights of a data subject have been infringed as a result of the processing of personal data which infringes this Regulation. That body, organisation or association may not be allowed to claim compensation on a data subject's behalf independently of the data subject's mandate.

Залишити коментар
[js-disqus]