Навігація
GDPR > Стаття 66. Екстрена процедура
Завантажити в PDF

Стаття 66 GDPR. Екстрена процедура

Article 66 GDPR. Urgency procedure

1. За виняткових обставин, якщо залучений наглядовий орган вважає, що існує нагальна потреба вжити дії для захисту інтересів суб’єктів даних, він може, шляхом застосування відступу від механізму послідовності, вказаного в статтях 63, 64 і 65, або процедури, вказаної в статті 60, негайно вжити тимчасових заходів, спрямованих на породження юридичних наслідків на своїй власній території з уточненим строком дійсності, що не перевищує три місяці. Наглядовий орган повинен, без затримки, повідомити про такі заходи та причини їх прийняття іншим відповідним наглядовим органам, Раді та Комісії.

1. In exceptional circumstances, where a supervisory authority concerned considers that there is an urgent need to act in order to protect the rights and freedoms of data subjects, it may, by way of derogation from the consistency mechanism referred to in Articles 63, 64 and 65 or the procedure referred to in Article 60, immediately adopt provisional measures intended to produce legal effects on its own territory with a specified period of validity which shall not exceed three months. The supervisory authority shall, without delay, communicate those measures and the reasons for adopting them to the other supervisory authorities concerned, to the Board and to the Commission.

Пов'язані норми

2. Якщо наглядовий орган вжив захід відповідно до параграфа 1 та вважає, що необхідно негайно ухвалити остаточні інструменти, він може направити запит на отримання від Ради термінового висновку чи ухвалення термінового зобов’язального рішення, надаючи інформацію про причини для запиту на такий висновок чи рішення.

2. Where a supervisory authority has taken a measure pursuant to paragraph 1 and considers that final measures need urgently be adopted, it may request an urgent opinion or an urgent binding decision from the Board, giving reasons for requesting such opinion or decision.

3. Будь-який наглядовий орган може направляти запит на отримання від Ради термінового висновку чи ухвалення термінового зобов’язального рішення, залежно від обставин, якщо компетентний наглядовий орган не вжив необхідного заходу в ситуації, де є нагальна потреба діяти, для того, щоб захистити права та свободи суб’єктів даних, надаючи інформацію про причини для запиту на такий висновок чи рішення, в тому числі, для нагальної потреби діяти.

3. Any supervisory authority may request an urgent opinion or an urgent binding decision, as the case may be, from the Board where a competent supervisory authority has not taken an appropriate measure in a situation where there is an urgent need to act, in order to protect the rights and freedoms of data subjects, giving reasons for requesting such opinion or decision, including for the urgent need to act.

4. Відступаючи від статті 64(3) і статті 65(2), терміновий висновок чи термінове зобов’язальне рішення, вказані в параграфах 2 і 3 цієї статті, ухвалюють протягом двох тижнів простою більшістю голосів членів Ради.

4. By derogation from Article 64(3) and Article 65(2), an urgent opinion or an urgent binding decision referred to in paragraphs 2 and 3 of this Article shall be adopted within two weeks by simple majority of the members of the Board.

Пов'язані норми
Преамбули Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
Преамбули

(137) Може виникнути нагальна потреба діяти з метою захисту прав та свобод суб'єктів даних, зокрема якщо існує загроза того, що реалізація права суб'єкта даних може бути істотно ускладненою. Наглядовий орган повинен, таким чином, бути спроможним ухвалювати застосування належним чином обґрунтованих тимчасових інструментів на своїй території з визначеним строком дії, що не повинен перевищувати три місяці.

(137) There may be an urgent need to act in order to protect the rights and freedoms of data subjects, in particular when the danger exists that the enforcement of a right of a data subject could be considerably impeded. A supervisory authority should therefore be able to adopt duly justified provisional measures on its territory with a specified period of validity which should not exceed three months.

Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
[js-disqus]