Навігація
GDPR > Стаття 35. Оцінювання впливу на захист даних
Завантажити в PDF

Стаття 35 GDPR. Оцінювання впливу на захист даних

Article 35 GDPR. Data protection impact assessment

1. Якщо тип опрацювання, зокрема з використанням нових технологій, і зважаючи на специфіку, обсяг, контекст і цілі опрацювання, ймовірно призведе до виникнення високого ризику для прав і свобод фізичних осіб, контролер, до здійснення опрацювання, повинен провести оцінювання впливу передбачених операцій опрацювання на захист персональних даних. Єдине оцінювання може стосуватися низки подібних операцій опрацювання, що становлять подібні високі ризики.

1. Where a type of processing in particular using new technologies, and taking into account the nature, scope, context and purposes of the processing, is likely to result in a high risk to the rights and freedoms of natural persons, the controller shall, prior to the processing, carry out an assessment of the impact of the envisaged processing operations on the protection of personal data. A single assessment may address a set of similar processing operations that present similar high risks.

ISO 27701

(EN) ISO/IEC 27701, adopted in 2019, added additional ISO/IEC 27002 guidance for PII processors.

Here is the relevant paragraph to articles 35(1) GDPR:

8.2.1 Customer agreement

Control

The organization should ensure, where relevant, that the contract to process PII addresses the organization’s role in providing assistance with the customer’s obligations (taking into account the nature of processing and the information available to the organization).

Implementation guidance

The contract between the organization and the customer should include the following wherever relevant, and depending on the customer’s role (PII controller or PII processor) (this list is neither definitive nor exhaustive):

(EN) […]


to read the full text

Пов'язані норми

2. Контролер повинен звернутися за рекомендаціями до співробітника з питань захисту даних, якщо його призначено, у ході проведення оцінювання впливу на захист даних.

2. The controller shall seek the advice of the data protection officer, where designated, when carrying out a data protection impact assessment.

3. Оцінювання впливу на захист даних, вказане в параграфі 1, є необхідним, зокрема, у випадку:

3. A data protection impact assessment referred to in paragraph 1 shall in particular be required in the case of:

(a) систематичного та масштабного оцінювання персональних аспектів, що стосуються фізичних осіб, яке ґрунтується на автоматизованому опрацюванні, в тому числі, профайлінгу, та на якому ґрунтуються рішення, що мають юридичні наслідки щодо фізичної особи чи подібним чином істотно впливають на фізичну особу;

(a) a systematic and extensive evaluation of personal aspects relating to natural persons which is based on automated processing, including profiling, and on which decisions are based that produce legal effects concerning the natural person or similarly significantly affect the natural person;

(b) широкомасштабного опрацювання спеціальних категорій даних, вказаних у статті 9(1), та персональних даних про судимості і кримінальні злочини, вказані в статті 10; або

(b) processing on a large scale of special categories of data referred to in Article 9(1), or of personal data relating to criminal convictions and offences referred to in Article 10; or

Пов'язані норми

(c) систематичного та широкомасштабного моніторингу зони, що знаходиться у відкритому доступі.

(c) a systematic monitoring of a publicly accessible area on a large scale.

4. Наглядовий орган повинен розробити і оприлюднити перелік операцій опрацювання, на які поширюється вимога проведення оцінювання впливу на захист даних відповідно до параграфа 1. Наглядовий орган повідомляє Раду про такі переліки, як вказано в статті 68.

4. The supervisory authority shall establish and make public a list of the kind of processing operations which are subject to the requirement for a data protection impact assessment pursuant to paragraph 1. The supervisory authority shall communicate those lists to the Board referred to in Article 68.

Пов'язані норми

5. Наглядовий орган може також розробляти і оприлюднювати перелік операцій опрацювання, на які не поширюється вимога проведення оцінювання впливу на захист даних. Наглядовий орган повинен повідомляти Раду про такі переліки.

5. The supervisory authority may also establish and make public a list of the kind of processing operations for which no data protection impact assessment is required. The supervisory authority shall communicate those lists to the Board.

6. До ухвалення переліків, вказаних у параграфах 4 і 5, компетентний наглядовий орган повинен застосовувати механізм послідовності, вказаний у статті 63, якщо такі переліки включають опрацювання даних, пов’язане з пропонуванням товарів або послуг суб’єктам даних або моніторингом їхньої поведінки в декількох державах-членах, або можуть істотно впливати на вільний рух персональних даних у межах Союзу.

6. Prior to the adoption of the lists referred to in paragraphs 4 and 5, the competent supervisory authority shall apply the consistency mechanism referred to in Article 63 where such lists involve processing activities which are related to the offering of goods or services to data subjects or to the monitoring of their behaviour in several Member States, or may substantially affect the free movement of personal data within the Union.

Пов'язані норми

7. Оцінювання повинне містити принаймні:

7. The assessment shall contain at least:

(a) систематичний опис передбачених операцій опрацювання та цілі опрацювання, в тому числі, за необхідності, законний інтерес контролера;

(a) a systematic description of the envisaged processing operations and the purposes of the processing, including, where applicable, the legitimate interest pursued by the controller;

(b) оцінювання необхідності та пропорційності операцій опрацювання щодо цілей;

(b) an assessment of the necessity and proportionality of the processing operations in relation to the purposes;

(c) оцінювання ризиків для прав і свобод суб’єктів даних, вказаних у параграфі 1; та

(c) an assessment of the risks to the rights and freedoms of data subjects referred to in paragraph 1; and

(d) заходи, передбачені для боротьби з ризиками, в тому числі, гарантії, заходи безпеки та механізми забезпечення захисту персональних даних та доведення відповідності цьому Регламенту, з урахуванням прав і законних інтересів суб’єктів даних та інших залучених осіб.

(d) the measures envisaged to address the risks, including safeguards, security measures and mechanisms to ensure the protection of personal data and to demonstrate compliance with this Regulation taking into account the rights and legitimate interests of data subjects and other persons concerned.

8. Необхідно належним чином враховувати дотримання відповідними контролерами або операторами затверджених кодексів поведінки, вказаних у статті 40, під час оцінювання впливу операцій опрацювання, які здійснюють такі контролери або оператори, зокрема, для цілей оцінювання впливу на захист даних.

8. Compliance with approved codes of conduct referred to in Article 40 by the relevant controllers or processors shall be taken into due account in assessing the impact of the processing operations performed by such controllers or processors, in particular for the purposes of a data protection impact assessment.

9. У разі необхідності, контролер повинен ознайомитися з думками суб’єктів даних або їхніх представників щодо запланованого опрацювання, без обмеження захисту комерційних або суспільних інтересів або безпеки операцій опрацювання.

9. Where appropriate, the controller shall seek the views of data subjects or their representatives on the intended processing, without prejudice to the protection of commercial or public interests or the security of processing operations.

ISO 27701

(EN) ISO/IEC 27701, adopted in 2019, added a requirement additional to ISO/IEC 27001, section 4.2.

Here is the relevant paragraph to article 35(9) GDPR:

5.2.2 Understanding the needs and expectations of interested parties

The organization shall include among its interested parties (see ISO/IEC 27001:2013, 4.2), those parties having interests or responsibilities associated with the processing of PII, including the PII principals.

(EN) […]


to read the full text

10. Якщо опрацювання відповідно пункту (c) або (e) статті 6(1) має законодавчу базу відповідно до законодавства Союзу або законодавства держави-члена, яке поширюється на контролера, таке законодавство регулює конкретну операцію опрацювання чи відповідну низку операцій, і якщо оцінювання впливу на захист даних вже було проведено як частину загального оцінювання впливу в контексті ухвалення такої законодавчої бази, параграфи 1 – 7 не застосовують, за винятком, якщо держави-члени вважають за необхідне провести таке оцінювання до здійснення опрацювання даних.

10. Where processing pursuant to point (c) or (e) of Article 6(1) has a legal basis in Union law or in the law of the Member State to which the controller is subject, that law regulates the specific processing operation or set of operations in question, and a data protection impact assessment has already been carried out as part of a general impact assessment in the context of the adoption of that legal basis, paragraphs 1 to 7 shall not apply unless Member States deem it to be necessary to carry out such an assessment prior to processing activities.

Пов'язані норми

11. У разі необхідності, контролер повинен провести перевірку, щоб пересвідчитися, чи здійснюють опрацювання з урахуванням оцінювання впливу на захист даних, принаймні – у разі зміни ризику, який становлять операції опрацювання.

11. Where necessary, the controller shall carry out a review to assess if processing is performed in accordance with the data protection impact assessment at least when there is a change of the risk represented by processing operations.

ISO 27701 Преамбули Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
ISO 27701

(EN) ISO/IEC 27701, adopted in 2019, added additional ISO/IEC 27002 guidance for PII controllers.

Here is the relevant paragraph to article 35 GDPR:

7.2.5 Privacy impact assessment

Control

The organization should assess the need for, and implement where appropriate, a privacy impact assessment whenever new processing of PII or changes to existing processing of PII is planned.

Implementation guidance

PII processing generates risks for PII principals. These risks should be assessed through a privacy impact assessment.

(EN) […]


to read the full text

Преамбули

(75) Ризик для прав і свобод фізичних осіб, різної ймовірності та тяжкості, може стати результатом опрацювання персональних даних, що може призвести до фізичної, матеріальної та нематеріальної шкоди, зокрема: коли опрацювання може спричинити дискримінацію, крадіжку персональних даних або шахрайство, фінансові втрати, шкоду репутації, втрату конфіденційності персональних даних, що захищають як особисту таємницю, несанкціоноване скасування використання псевдонімів або будь-яку іншу істотну економічну або соціальну шкоду; коли суб’єкти даних можуть бути позбавлені своїх прав та свобод або можливості здійснювати контроль над своїми персональними даними; коли опрацьовують персональні дані, що розкривають расову або етнічну приналежність, політичні переконання, релігію або філософські переконання, членство в професійних союзах, і опрацьовують генетичні дані, дані стосовно стану здоров’я або дані щодо сексуального життя або судимостей та кримінальних злочинів або пов’язаних заходів безпеки; коли оцінюють персональні аспекти, особливо із аналізом або передбаченням аспектів, що стосуються продуктивності на роботі, економічної ситуації, здоров’я, особистих переваг або інтересів, надійності або поведінки, місцезнаходження або пересування, для створення або використання особистих профілів; коли опрацьовують персональні дані вразливих категорій фізичних осіб, зокрема дітей; або коли опрацювання передбачає використання великих обсягів персональних даних та впливає на велику кількість суб’єктів даних.

(75) The risk to the rights and freedoms of natural persons, of varying likelihood and severity, may result from personal data processing which could lead to physical, material or non-material damage, in particular: where the processing may give rise to discrimination, identity theft or fraud, financial loss, damage to the reputation, loss of confidentiality of personal data protected by professional secrecy, unauthorised reversal of pseudonymisation, or any other significant economic or social disadvantage; where data subjects might be deprived of their rights and freedoms or prevented from exercising control over their personal data; where personal data are processed which reveal racial or ethnic origin, political opinions, religion or philosophical beliefs, trade union membership, and the processing of genetic data, data concerning health or data concerning sex life or criminal convictions and offences or related security measures; where personal aspects are evaluated, in particular analysing or predicting aspects concerning performance at work, economic situation, health, personal preferences or interests, reliability or behaviour, location or movements, in order to create or use personal profiles; where personal data of vulnerable natural persons, in particular of children, are processed; or where processing involves a large amount of personal data and affects a large number of data subjects.

(84) Для посилення ступеня відповідності цьому Регламенту в ситуаціях, коли операції опрацювання ймовірно спричиняють високий ризик для прав і свобод фізичних осіб, контролер повинен нести відповідальність за проведення оцінювання впливу на захист даних з метою визначення, зокрема, походження, специфіки, особливості та ступеня тяжкості такого ризику. Необхідно враховувати результати оцінювання під час визначення належних заходів, яких необхідно вжити для підтвердження того, що опрацювання персональних даних відповідає цьому Регламенту. Якщо оцінка впливу на захист даних вказує на те, що операції опрацювання містять високий ризик, який контролер не може знизити належними засобами, зважаючи на наявну технологію та витрати на їхню реалізацію, в такому разі до початку опрацювання необхідно провести консультацію для наглядового органу.

(84) In order to enhance compliance with this Regulation where processing operations are likely to result in a high risk to the rights and freedoms of natural persons, the controller should be responsible for the carrying-out of a data protection impact assessment to evaluate, in particular, the origin, nature, particularity and severity of that risk. The outcome of the assessment should be taken into account when determining the appropriate measures to be taken in order to demonstrate that the processing of personal data complies with this Regulation. Where a data-protection impact assessment indicates that processing operations involve a high risk which the controller cannot mitigate by appropriate measures in terms of available technology and costs of implementation, a consultation of the supervisory authority should take place prior to the processing.

(89) Директивою 95/46/ЄС передбачено загальний обов'язок повідомляти наглядові органи про опрацювання персональних даних. Незважаючи на те, що цей обов'язок породжує адміністративний та фінансовий тягарі, він необов'язково сприяв покращенню у сфері захисту персональних даних. Тому, такі недискримінаційні загальні обов'язки щодо надання повідомлення необхідно скасувати та замінити дієвими процедурами і механізмами, що, натомість, зосереджуються на тих типах операцій опрацювання, які ймовірно створять високий ризик для прав і свобод фізичних осіб в силу їхньої специфіки, масштабу, контексту та цілей. Такими типами операцій опрацювання можуть бути операції, які, зокрема, передбачають використання нових технологій або є новими і такими, щодо яких контролер раніше не проводив жодного оцінювання впливу на захист даних, або такими, що стають необхідними в аспекті часу, що минув з моменту первинного опрацювання.

(89) Directive 95/46/EC provided for a general obligation to notify the processing of personal data to the supervisory authorities. While that obligation produces administrative and financial burdens, it did not in all cases contribute to improving the protection of personal data. Such indiscriminate general notification obligations should therefore be abolished, and replaced by effective procedures and mechanisms which focus instead on those types of processing operations which are likely to result in a high risk to the rights and freedoms of natural persons by virtue of their nature, scope, context and purposes. Such types of processing operations may be those which in, particular, involve using new technologies, or are of a new kind and where no data protection impact assessment has been carried out before by the controller, or where they become necessary in the light of the time that has elapsed since the initial processing.

(90) У таких випадках контролер повинен провести оцінювання впливу на захист даних до моменту опрацювання для того, щоб визначити конкретну ймовірність і ступінь тяжкості високого ризику, враховуючи специфіку, обсяг, контекст і цілі опрацювання та джерела ризику. У такій оцінці необхідно вказати, зокрема, заходи, гарантії та механізми, передбачені для зниження такого ризику, які забезпечують захист персональних даних і підтверджують відповідність цьому Регламенту.

(90) In such cases, a data protection impact assessment should be carried out by the controller prior to the processing in order to assess the particular likelihood and severity of the high risk, taking into account the nature, scope, context and purposes of the processing and the sources of the risk. That impact assessment should include, in particular, the measures, safeguards and mechanisms envisaged for mitigating that risk, ensuring the protection of personal data and demonstrating compliance with this Regulation.

(91) Це, зокрема, необхідно застосовувати до широкомасштабних операцій опрацювання, спрямованих на опрацювання значних обсягів персональних даних на регіональному, національному чи наднаціональному рівні, які можуть вплинути на велику кількість суб'єктів даних і ймовірно створити високий ризик, наприклад враховуючи їхню чутливість, у ході якого широкомасштабно використовують нову технологію відповідно до досягнутого стану технологічних знань, а також до інших операцій опрацювання, що створюють високий ризик для прав і свобод суб'єктів даних, зокрема, якщо такі операції ускладнюють реалізацію суб'єктами даних їхніх прав. Оцінювання впливу на захист даних також необхідно проводити, якщо персональні дані опрацьовують з метою ухвалення рішень щодо певних фізичних осіб після будь-якого систематичного та всебічного оцінювання персональних аспектів, що стосуються фізичних осіб, на підставі профайлінгу таких даних чи після опрацювання спеціальних категорій персональних даних, біометричних даних або даних про судимості і кримінальні злочини або пов'язані заходи безпеки. Оцінювання впливу на захист даних є однаково необхідним для всебічного моніторингу загальнодоступних територій, особливо під час застосування оптико-електронних приладів або для будь-яких інших операцій, у ході виконання яких компетентний наглядовий орган вважає, що опрацювання ймовірно створить високий ризик для прав і свобод суб'єктів даних, зокрема, тому, що вони заважають суб'єктам даних реалізовувати право або користуватися послугою чи договором, або тому, що їх здійснюють систематично та широкомасштабно. Опрацювання персональних даних не можна вважати широкомасштабним, якщо опрацювання стосується персональних даних пацієнтів або клієнтів, які надає персональний лікар, інший медичний працівник або юрист. У таких випадках проведення оцінювання впливу на захист даних є необов'язковим.

(91) This should in particular apply to large-scale processing operations which aim to process a considerable amount of personal data at regional, national or supranational level and which could affect a large number of data subjects and which are likely to result in a high risk, for example, on account of their sensitivity, where in accordance with the achieved state of technological knowledge a new technology is used on a large scale as well as to other processing operations which result in a high risk to the rights and freedoms of data subjects, in particular where those operations render it more difficult for data subjects to exercise their rights. A data protection impact assessment should also be made where personal data are processed for taking decisions regarding specific natural persons following any systematic and extensive evaluation of personal aspects relating to natural persons based on profiling those data or following the processing of special categories of personal data, biometric data, or data on criminal convictions and offences or related security measures. A data protection impact assessment is equally required for monitoring publicly accessible areas on a large scale, especially when using optic-electronic devices or for any other operations where the competent supervisory authority considers that the processing is likely to result in a high risk to the rights and freedoms of data subjects, in particular because they prevent data subjects from exercising a right or using a service or a contract, or because they are carried out systematically on a large scale. The processing of personal data should not be considered to be on a large scale if the processing concerns personal data from patients or clients by an individual physician, other health care professional or lawyer. In such cases, a data protection impact assessment should not be mandatory.

(92) За деяких обставин, доцільним і раціональним для предмету оцінювання впливу на захист даних постає більш широке охоплення, аніж окремий проект, наприклад, коли органи публічної влади чи організації мають намір запровадити платформу єдиного застосування чи опрацювання, або коли декілька контролерів планують створити єдине середовище застосування чи опрацювання в межах сектору чи сегменту промисловості або для горизонтальної діяльності широкої сфери застосування.

(92) There are circumstances under which it may be reasonable and economical for the subject of a data protection impact assessment to be broader than a single project, for example where public authorities or bodies intend to establish a common application or processing platform or where several controllers plan to introduce a common application or processing environment across an industry sector or segment or for a widely used horizontal activity.

(93) У контексті ухвалення нормативно-правового акту держави-члена, що слугує основою для виконання завдань органом публічної влади і регулює конкретну операцію опрацювання чи низку відповідних операцій, держава-член може вважати за необхідне провести таке оцінювання до початку опрацювання даних.

(93) In the context of the adoption of the Member State law on which the performance of the tasks of the public authority or public body is based and which regulates the specific processing operation or set of operations in question, Member States may deem it necessary to carry out such assessment prior to the processing activities.

Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
[js-disqus]