Навігація
GDPR > Стаття 61. Взаємна допомога
Завантажити в PDF

Стаття 61 GDPR. Взаємна допомога

Article 61 GDPR. Mutual assistance

1. Наглядові органи надають один одному відповідну інформацію і взаємну допомогу з метою імплементації та послідовного застосування цього Регламенту та вживають заходів для результативної співпраці один з одним. Взаємна допомога охоплює, зокрема, інформаційні запити та заходи щодо нагляду, такі як запити на видачу попередніх дозволів і проведення попередніх консультацій, інспекцій і розслідувань.

1. Supervisory authorities shall provide each other with relevant information and mutual assistance in order to implement and apply this Regulation in a consistent manner, and shall put in place measures for effective cooperation with one another. Mutual assistance shall cover, in particular, information requests and supervisory measures, such as requests to carry out prior authorisations and consultations, inspections and investigations.

2. Кожний наглядовий орган вживає всіх необхідних заходів, необхідних для відповіді на запит іншого наглядового органу без необґрунтованої затримки та не пізніше одного місяця після отримання запиту. Такі заходи можуть включати, зокрема, передавання відповідної інформації щодо проведення розслідування.

2. Each supervisory authority shall take all appropriate measures required to reply to a request of another supervisory authority without undue delay and no later than one month after receiving the request. Such measures may include, in particular, the transmission of relevant information on the conduct of an investigation.

3. Запити на надання допомоги містять усю необхідну інформацію, в тому числі, про цілі та причини запиту. Інформацію, якою обмінюються, необхідно використовувати лише відповідно до цілі, для якої надавали запит.

3. Requests for assistance shall contain all the necessary information, including the purpose of and reasons for the request. Information exchanged shall be used only for the purpose for which it was requested.

4. Наглядовий орган, якому надійшов запит, не повинен відмовляти в задоволенні запиту за винятком тих випадків, коли:

4. The requested supervisory authority shall not refuse to comply with the request unless:

(a) він володіє компетенцією щодо предмету запиту чи заходів, на вжиття яких надіслано запит; або

(a) it is not competent for the subject-matter of the request or for the measures it is requested to execute; or

(b) задоволення запиту може порушити положення цього Регламенту або законодавства Союзу чи держави-члена, яке поширюється на наглядовий орган, до якого надійшов запит.

(b) compliance with the request would infringe this Regulation or Union or Member State law to which the supervisory authority receiving the request is subject.

5. Наглядовий орган, до якого надійшов запит, повідомляє наглядовий орган, який надіслав запит, про результати чи, залежно від обставин, прогрес заходів, вжитих для відповіді на запит. Наглядовий орган, до якого надійшов запит, повинен надати інформацію про причини будь-якої відмови в задоволенні запиту відповідно до параграфа 4.

5. The requested supervisory authority shall inform the requesting supervisory authority of the results or, as the case may be, of the progress of the measures taken in order to respond to the request. The requested supervisory authority shall provide reasons for any refusal to comply with a request pursuant to paragraph 4.

6. Наглядові органи, які отримали запити, надають, як правило, інформацію, на яку запитують інші наглядові органи, електронними засобами, з використанням стандартного формату.

6. Requested supervisory authorities shall, as a rule, supply the information requested by other supervisory authorities by electronic means, using a standardised format.

7. Наглядові органи, яким надійшли запити, не стягують плати за будь-яку дію, яку вони застосовують згідно із запитом на взаємну допомогу. Наглядові органи можуть узгоджувати правила для відшкодування один одному за окремі витрати, що випливають з надання взаємної допомоги за виняткових обставин.

7. Requested supervisory authorities shall not charge a fee for any action taken by them pursuant to a request for mutual assistance. Supervisory authorities may agree on rules to indemnify each other for specific expenditure arising from the provision of mutual assistance in exceptional circumstances.

8. Якщо наглядовий орган не надає інформацію, вказану в параграфі 5 цієї статті, протягом одного місяця з дати отримання запиту іншого наглядового органу, наглядовий орган, який надіслав запит, може вжити тимчасового заходу на території своєї держави-члена згідно зі статтею 55(1). У такому разі, передбачається, що негайну потребу діяти згідно зі статтею 66(1) задоволено, що вимагає ухвалення негайного зобов’язального рішення Ради згідно зі статтею 66(2).

8. Where a supervisory authority does not provide the information referred to in paragraph 5 of this Article within one month of receiving the request of another supervisory authority, the requesting supervisory authority may adopt a provisional measure on the territory of its Member State in accordance with Article 55(1). In that case, the urgent need to act under Article 66(1) shall be presumed to be met and require an urgent binding decision from the Board pursuant to Article 66(2).

Пов'язані норми

9. Комісія може, шляхом ухвалення імплементаційних актів, визначити формат і процедури взаємної допомоги, вказаної в цій статті, та домовленості для обміну інформацією електронними засобами між наглядовими органами та між наглядовими органами та Радою, зокрема стандартний формат, вказаний у параграфі 6 цієї статті. Такі імплементаційні акти ухвалюють відповідно до експертної процедури, вказаної в статті 93(2).

9. The Commission may, by means of implementing acts, specify the format and procedures for mutual assistance referred to in this Article and the arrangements for the exchange of information by electronic means between supervisory authorities, and between supervisory authorities and the Board, in particular the standardised format referred to in paragraph 6 of this Article. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 93(2).

Пов'язані норми
Преамбули Залишити коментар
Преамбули

(133) Наглядові органи повинні сприяти один одному у виконанні своїх завдань та надавати взаємну допомогу для того, щоб забезпечити послідовне застосування та виконання цього Регламенту на внутрішньому ринку. Наглядовий орган, що надсилає запит про взаємну допомогу, може ухвалювати застосування тимчасового інструменту, якщо не отримує відповіді на запит про взаємну допомогу протягом одного місяця з дати отримання такого запиту іншим наглядовим органом.

(133) The supervisory authorities should assist each other in performing their tasks and provide mutual assistance, so as to ensure the consistent application and enforcement of this Regulation in the internal market. A supervisory authority requesting mutual assistance may adopt a provisional measure if it receives no response to a request for mutual assistance within one month of the receipt of that request by the other supervisory authority.

Залишити коментар
[js-disqus]