Navigacija
GDPR > Članak 64.. Mišljenje Odbora
Preuzmite PDF

Članak 64. GDPR. Mišljenje Odbora

Article 64 GDPR. Opinion of the Board

1. Odbor daje mišljenje kada nadležno nadzorno tijelo namjerava donijeti bilo koju od mjera navedenih dalje u tekstu. Nadležno nadzorno tijelo u tu svrhu obavješćuje Odbor o nacrtu odluke ako ona:

1. The Board shall issue an opinion where a competent supervisory authority intends to adopt any of the measures below. To that end, the competent supervisory authority shall communicate the draft decision to the Board, when it:

(a) ima za cilj donijeti popis postupaka obrade na koje se primjenjuje zahtjev procjene učinka na zaštitu podataka u skladu s člankom 35. stavkom 4.;

(a) aims to adopt a list of the processing operations subject to the requirement for a data protection impact assessment pursuant to Article 35(4);

Vezani tekstovi

(b) odnosi se na pitanje u skladu s člankom 40. stavkom 7. o tome jesu li nacrt kodeksa ponašanja ili izmjena ili dopuna kodeksa ponašanja usklađeni s ovom Uredbom;

(b) concerns a matter pursuant to Article 40(7) whether a draft code of conduct or an amendment or extension to a code of conduct complies with this Regulation;

Vezani tekstovi

(c) ima za cilj odobriti kriterije za akreditaciju tijela na temelju članka 41. stavka 3. ili certifikacijskog tijela na temelju članka 43. stavka 3.;

(c) aims to approve the requirements for accreditation of a body pursuant to Article 41(3), of a certification body pursuant to Article 43(3) or the criteria for certification referred to in Article 42(5);

Vezani tekstovi

(d) ima za cilj odrediti standardne klauzule zaštite podataka iz članka 46. stavka 2. točke (d) i iz članka 28. stavka 8.;

(d) aims to determine standard data protection clauses referred to in point (d) of Article 46(2) and in Article 28(8);

Vezani tekstovi

(e) ima za cilj odobriti ugovorne klauzule iz članka 46. stavka 3. točke (a); ili

(e) aims to authorise contractual clauses referred to in point (a) of Article 46(3); or

Vezani tekstovi

(f) ima za cilj odobriti obvezujuća korporativna pravila u smislu članka 47.

(f) aims to approve binding corporate rules within the meaning of Article 47.

Vezani tekstovi

2. Svako nadzorno tijelo, predsjednik Odbora ili Komisija mogu zatražiti da svaki predmet opće primjene ili s učincima u više od jedne države članice pregleda Odbor kako bi on dao mišljenje, posebno ako nadležno nadzorno tijelo ne poštuje obveze o uzajamnoj pomoći u skladu s člankom 61. ili o zajedničkim operacijama u skladu s člankom 62.

2. Any supervisory authority, the Chair of the Board or the Commission may request that any matter of general application or producing effects in more than one Member State be examined by the Board with a view to obtaining an opinion, in particular where a competent supervisory authority does not comply with the obligations for mutual assistance in accordance with Article 61 or for joint operations in accordance with Article 62.

Vezani tekstovi

3. U slučajevima koji se navode u stavcima 1. i 2. Odbor daje mišljenje o predmetu koji je zaprimio ako već nije dao mišljenje o istoj stvari. To mišljenje usvaja se u roku od osam tjedana natpolovičnom većinom članova Odbora. Taj se rok može produžiti za dodatnih šest tjedana, uzimajući u obzir složenost predmeta. S obzirom na nacrt odluke iz stavka 1. koja se članovima Odbora dostavlja u skladu sa stavkom 5. smatra se da se član koji nije uložio prigovor u razumnom roku koji je odredio predsjednik slaže s nacrtom odluke.

3. In the cases referred to in paragraphs 1 and 2, the Board shall issue an opinion on the matter submitted to it provided that it has not already issued an opinion on the same matter. That opinion shall be adopted within eight weeks by simple majority of the members of the Board. That period may be extended by a further six weeks, taking into account the complexity of the subject matter. Regarding the draft decision referred to in paragraph 1 circulated to the members of the Board in accordance with paragraph 5, a member which has not objected within a reasonable period indicated by the Chair, shall be deemed to be in agreement with the draft decision.

4. Nadzorna tijela i Komisija bez nepotrebnog odgađanja elektroničkim putem priopćuju Odboru, upotrebljavajući standardizirani format, sve bitne informacije, uključujući, ovisno o slučaju, i sažetak činjenica, nacrt odluke, razloge zbog kojih je poduzimanje takve mjere neophodno i mišljenja drugih predmetnih nadzornih tijela.

4. Supervisory authorities and the Commission shall, without undue delay, communicate by electronic means to the Board, using a standardised format any relevant information, including as the case may be a summary of the facts, the draft decision, the grounds which make the enactment of such measure necessary, and the views of other supervisory authorities concerned.

5. Predsjednik Odbora bez nepotrebnog odgađanja elektroničkim putem izvješćuje:

5. The Chair of the Board shall, without undue, delay inform by electronic means:

(a) članove Odbora i Komisiju o svim bitnim informacijama koje su mu priopćene upotrebljavajući standardizirani format. Tajništvo Odbora prema potrebi omogućuje prijevode bitnih informacija; i

(a) the members of the Board and the Commission of any relevant information which has been communicated to it using a standardised format. The secretariat of the Board shall, where necessary, provide translations of relevant information; and

(b) nadzorno tijelo iz stavaka 1. i 2., ovisno o slučaju, i Komisiju o mišljenju i objavljuje ga.

(b) the supervisory authority referred to, as the case may be, in paragraphs 1 and 2, and the Commission of the opinion and make it public.

6. Nadležno nadzorno tijelo ne donosi svoj nacrt odluke iz stavka 1. tijekom roka iz stavka 3.

6. The competent supervisory authority referred to in paragraph 1 shall not adopt its draft decision referred to in paragraph 1 within the period referred to in paragraph 3.

7. Nadzorno tijelo iz stavka 1. osobito uvažava mišljenje Odbora i u roku od dva tjedna od zaprimanja mišljenja elektroničkim putem obavješćuje predsjednika Odbora o tome zadržava li ili mijenja svoj nacrt odluke, te izmijenjeni nacrt odluke, ako ga ima, dostavlja u standardiziranom formatu.

7. The competent supervisory authority referred to in paragraph 1 shall take utmost account of the opinion of the Board and shall, within two weeks after receiving the opinion, communicate to the Chair of the Board by electronic means whether it will maintain or amend its draft decision and, if any, the amended draft decision, using a standardised format.

8. Ako predmetno nadzorno tijelo obavijesti predsjednika Odbora u roku navedenom u stavku 7. ovog članka da ne namjerava u obzir uzeti mišljenje Odbora, u cijelosti ili djelomično, uz relevantno obrazloženje, primjenjuje se članak 65. stavak 1.

8. Where the competent supervisory authority referred to in paragraph 1 informs the Chair of the Board within the period referred to in paragraph 7 of this Article that it does not intend to follow the opinion of the Board, in whole or in part, providing the relevant grounds, Article 65(1) shall apply.

Vezani tekstovi
Uvodne izjave Ostavite komentar
Uvodne izjave

(136) Primjenjujući mehanizam konzistentnosti, Odbor bi trebao u određenom vremenskom roku dati mišljenje, ako većina njegovih članova tako odluči ili ako to zatraži bilo koje predmetno nadzorno tijelo ili Komisija. Odbor bi također trebao biti ovlašten za donošenje pravno obvezujućih odluka u slučaju sporova između nadzornih tijela. U tu svrhu trebao bi izdati, u načelu dvotrećinskom većinom svojih članova, pravno obvezujuće odluke u jasno određenim slučajevima u kojima postoje sukobljena stajališta među nadzornim tijelima posebno u mehanizmu za suradnju između vodećeg nadzornog tijela i predmetnog nadzornog tijela o meritumu predmeta, osobito o tome je li došlo do kršenja ove Uredbe.

(136) In applying the consistency mechanism, the Board should, within a determined period of time, issue an opinion, if a majority of its members so decides or if so requested by any supervisory authority concerned or the Commission. The Board should also be empowered to adopt legally binding decisions where there are disputes between supervisory authorities. For that purpose, it should issue, in principle by a two-thirds majority of its members, legally binding decisions in clearly specified cases where there are conflicting views among supervisory authorities, in particular in the cooperation mechanism between the lead supervisory authority and supervisory authorities concerned on the merits of the case, in particular whether there is an infringement of this Regulation.

Ostavite komentar
[js-disqus]