Навігація
GDPR > Стаття 70. Завдання Ради
Завантажити в PDF

Стаття 70 GDPR. Завдання Ради

Article 70 GDPR. Tasks of the Board

1. Рада забезпечує послідовне застосування цього Регламенту. З цією метою Рада, за власною ініціативою, або, за необхідності, на запит Комісії, зокрема:

1. The Board shall ensure the consistent application of this Regulation. To that end, the Board shall, on its own initiative or, where relevant, at the request of the Commission, in particular:

(a) здійснює моніторинг і забезпечує правильне застосування цього Регламенту у випадках, передбачених статтями 64 і 65, без обмеження завдань національних наглядових органів;

(a) monitor and ensure the correct application of this Regulation in the cases provided for in Articles 64 and 65 without prejudice to the tasks of national supervisory authorities;

Пов'язані норми

(b) консультує Комісію з будь-якого питання, пов’язаного з захистом персональних даних у Союзі, в тому числі, з будь-яких змін і доповнень, які запропоновано внести до цього Регламенту;

(b) advise the Commission on any issue related to the protection of personal data in the Union, including on any proposed amendment of this Regulation;

(c) консультує Комісію щодо формату і процедур для обміну інформацією між контролерами, операторами та наглядовими органами щодо зобов’язальних корпоративних правил;

(c) advise the Commission on the format and procedures for the exchange of information between controllers, processors and supervisory authorities for binding corporate rules;

(d) видає настанови, рекомендації та інформацію про кращу практику щодо процедур для стирання посилань, копій чи накладів персональних даних із загальнодоступних послуг зв’язку, вказаних у статті 17(2);

(d) issue guidelines, recommendations, and best practices on procedures for erasing links, copies or replications of personal data from publicly available communication services as referred to in Article 17(2);

Пов'язані норми

(e) розглядає, за власною ініціативою, на запит одного з її членів або на запит Комісії, будь-яке питання, що охоплює застосування цього Регламенту та видає настанови, рекомендації та інформацію про кращу практику для того, щоб заохотити послідовне застосування цього Регламенту;

(e) examine, on its own initiative, on request of one of its members or on request of the Commission, any question covering the application of this Regulation and issue guidelines, recommendations and best practices in order to encourage consistent application of this Regulation;

(f) видає настанови, рекомендації та інформацію про кращу практику згідно з пунктом (e) цього параграфа для подальшого визначення критеріїв і умов для рішень, що ґрунтуються на профайлінгу відповідно до статті 22(2);

(f) issue guidelines, recommendations and best practices in accordance with point (e) of this paragraph for further specifying the criteria and conditions for decisions based on profiling pursuant to Article 22(2);

Пов'язані норми

(g) видає настанови, рекомендації та інформацію про кращу практику згідно з пунктом (e) цього параграфа для встановлення порушень захисту персональних даних і визначення неналежної затримки, вказаної в статті 33(1) і (2), та для конкретних обставин, за яких необхідно, щоб контролер або оператор повідомляли про порушення захисту персональних даних;

(g) issue guidelines, recommendations and best practices in accordance with point (e) of this paragraph for establishing the personal data breaches and determining the undue delay referred to in Article 33(1) and (2) and for the particular circumstances in which a controller or a processor is required to notify the personal data breach;

Пов'язані норми

(h) видає настанови, рекомендації та інформацію про кращу практику згідно з пунктом (e) цього параграфа щодо обставин, за яких порушення захисту персональних даних ймовірно створюватиме високий ризик для прав і свобод фізичних осіб, вказаних у статті 34(1).

(h) issue guidelines, recommendations and best practices in accordance with point (e) of this paragraph as to the circumstances in which a personal data breach is likely to result in a high risk to the rights and freedoms of the natural persons referred to in Article 34(1).

Пов'язані норми

(i) видає настанови, рекомендації та інформацію про кращу практику згідно з пунктом (e) цього параграфа з метою подальшого визначення критеріїв і вимог для передавання персональних даних на підставі зобов’язальних корпоративних правил, яких дотримуються контролери, і зобов’язальних корпоративних правил, яких дотримуються оператори, а також подальших вимог, необхідних для забезпечення захисту персональних даних залучених суб’єктів даних, вказаних у статті 47;

(i) issue guidelines, recommendations and best practices in accordance with point (e) of this paragraph for the purpose of further specifying the criteria and requirements for personal data transfers based on binding corporate rules adhered to by controllers and binding corporate rules adhered to by processors and on further necessary requirements to ensure the protection of personal data of the data subjects concerned referred to in Article 47;

Пов'язані норми

(j) видає настанови, рекомендації та інформацію про кращу практику згідно з пунктом (e) цього параграфа для подальшого уточнення критеріїв і вимог для передавання персональних даних на підставі статті 49(1);

(j) issue guidelines, recommendations and best practices in accordance with point (e) of this paragraph for the purpose of further specifying the criteria and requirements for the personal data transfers on the basis of Article 49(1);

Пов'язані норми

(k) розробляє настанови для наглядових органів щодо застосування заходів, вказаних у статті 58(1), (2) і (3), та встановлення адміністративних штрафів відповідно до статті 83;

(k) draw up guidelines for supervisory authorities concerning the application of measures referred to in Article 58(1), (2) and (3) and the setting of administrative fines pursuant to Article 83;

Пов'язані норми

(l) переглядає практичне застосування настанов, рекомендацій і прикладів кращої практики, вказаних у пунктах (e) і (f);

(l) review the practical application of the guidelines, recommendations and best practices;

(m) видає настанови, рекомендації та інформацію про кращу практику згідно з пунктом (e) цього параграфа для запровадження спільних процедур через звітування фізичними особами про порушення цього Регламенту згідно зі статтею 54(2);

(m) issue guidelines, recommendations and best practices in accordance with point (e) of this paragraph for establishing common procedures for reporting by natural persons of infringements of this Regulation pursuant to Article 54(2);

Пов'язані норми

(n) заохочує розроблення кодексів поведінки та запровадження механізмів сертифікації захисту даних та штампів і знаків захисту даних згідно зі статтями 40 і 42;

(n) encourage the drawing-up of codes of conduct and the establishment of data protection certification mechanisms and data protection seals and marks pursuant to Articles 40 and 42;

Пов'язані норми

(o) проводить акредитацію органів сертифікації, здійснює періодичний перегляд відповідно до статті 43, веде публічний реєстр акредитованих органів відповідно до статті 43(6) та акредитованих контролерів або операторів, які мають свої осідки в третіх країнах згідно зі статтею 42(7);

(o) approve the criteria of certification pursuant to Article 42(5) and maintain a public register of certification mechanisms and data protection seals and marks pursuant to Article 42(8) and of the certified controllers or processors established in third countries pursuant to Article 42(7);

Пов'язані норми

(p) визначає вимоги, вказані в статті 43(3), для акредитації органів сертифікації згідно зі статтею 42;

(p) approve the requirements referred to in Article 43(3) with a view to the accreditation of certification bodies referred to in Article 43;

Пов'язані норми

(q) надає Комісії висновок щодо вимог до сертифікації, вказаних у статті 43(8);

(q) provide the Commission with an opinion on the certification requirements referred to in Article 43(8);

Пов'язані норми

(r) надає Комісії висновок щодо іконок, вказаних у статті 12(7);

(r) provide the Commission with an opinion on the icons referred to in Article 12(7);

Пов'язані норми

(s) надає Комісії висновок для оцінювання належного рівня захисту в третій країні чи міжнародній організації, в тому числі для оцінювання, чи не забезпечує більше третя країна, територія чи один або декілька визначених секторів у межах третьої країни, чи міжнародна організація належний рівень захисту даних. З цією метою, Комісія надає Раді всю необхідну документацію, в тому числі кореспонденцію з урядом третьої країни, щодо такої третьої країни, території чи визначеного сектору, чи з міжнародною організацією.

(s) provide the Commission with an opinion for the assessment of the adequacy of the level of protection in a third country or international organisation, including for the assessment whether a third country, a territory or one or more specified sectors within that third country, or an international organisation no longer ensures an adequate level of protection. To that end, the Commission shall provide the Board with all necessary documentation, including correspondence with the government of the third country, with regard to that third country, territory or specified sector, or with the international organisation.

(t) видає висновки щодо проектів рішень наглядових органів відповідно до механізму послідовності, вказаного в статті 64(1), щодо питань, поданих відповідно до статті 64(2), та видає зобов’язальні рішення відповідно до статті 65, у тому числі у випадках, вказаних у статті 66;

(t) issue opinions on draft decisions of supervisory authorities pursuant to the consistency mechanism referred to in Article 64(1), on matters submitted pursuant to Article 64(2) and to issue binding decisions pursuant to Article 65, including in cases referred to in Article 66;

Пов'язані норми

(u) заохочує співпрацю та ефективний двосторонній і багатосторонній обмін інформацією та кращою практикою між наглядовими органами;

(u) promote the cooperation and the effective bilateral and multilateral exchange of information and best practices between the supervisory authorities;

(v) сприяє спільним навчальним програмам і забезпечує можливість обмінів персоналом між наглядовими органами та, за необхідності, з наглядовими органами третіх країн або з міжнародними організаціями;

(v) promote common training programmes and facilitate personnel exchanges between the supervisory authorities and, where appropriate, with the supervisory authorities of third countries or with international organisations;

(w) сприяє обміну знаннями та документацією щодо законодавства із захисту даних і практикою з органами нагляду за захистом даних у всьому світі;

(w) promote the exchange of knowledge and documentation on data protection legislation and practice with data protection supervisory authorities worldwide.

(x) видає висновки щодо кодексів поведінки, розроблених на рівні Союзу відповідно до статті 40(9); і

(x) issue opinions on codes of conduct drawn up at Union level pursuant to Article 40(9); and

Пов'язані норми

(y) веде загальнодоступний електронний реєстр рішень, ухвалених наглядовими органами та судами щодо питань, які розглядали за механізмом послідовності.

(y) maintain a publicly accessible electronic register of decisions taken by supervisory authorities and courts on issues handled in the consistency mechanism.

2. Якщо Комісія надає запит на консультацію Ради, вона може вказати часове обмеження, беручи до уваги терміновий характер питання.

2. Where the Commission requests advice from the Board, it may indicate a time limit, taking into account the urgency of the matter.

3. Рада передає свої висновки, настанови, рекомендації та інформацію про кращу практику Комісії та комітету, вказаному в статті 93, і опубліковує їх.

3. The Board shall forward its opinions, guidelines, recommendations, and best practices to the Commission and to the committee referred to in Article 93 and make them public.

Пов'язані норми

4. Рада, за необхідності, консультує відповідні сторони та забезпечує їх можливістю надавати коментарі у розумний строк. Рада, без обмеження статті 76, оприлюднює результати процедури консультації.

4. The Board shall, where appropriate, consult interested parties and give them the opportunity to comment within a reasonable period. The Board shall, without prejudice to Article 76, make the results of the consultation procedure publicly available.

Пов'язані норми