Навігація
GDPR > Стаття 84. Санкції
Завантажити в PDF

Стаття 84 GDPR. Санкції

Article 84 GDPR. Penalties

1. Держави-члени встановлюють правила щодо інших санкцій, застосовних до порушень цього Регламенту, зокрема, за порушення, що не підлягають накладенню адміністративних штрафів відповідно до статті 83, і вживають усіх заходів, необхідних для забезпечення їхньої реалізації. Такі санкції повинні бути дієвими, пропорційними та стримувальними.

1. Member States shall lay down the rules on other penalties applicable to infringements of this Regulation in particular for infringements which are not subject to administrative fines pursuant to Article 83, and shall take all measures necessary to ensure that they are implemented. Such penalties shall be effective, proportionate and dissuasive.

Пов'язані норми

2. Кожна держава-член повідомляє Комісію про положення свого закону, який вона ухвалює відповідно до параграфа 1, до 25 травня 2018 року та, без затримки, про будь-які подальші зміни і доповнення, що на них впливають.

2. Each Member State shall notify to the Commission the provisions of its law which it adopts pursuant to paragraph 1, by 25 May 2018 and, without delay, any subsequent amendment affecting them.

Преамбули Залишити коментар
Преамбули

(149) Держави-члени повинні мати можливість встановлювати норми щодо кримінальних покарань за порушення цього Регламенту, в тому числі за порушення національних норм, ухвалених відповідно до та з урахуванням обмежень цього Регламенту. Такі кримінальні покарання можуть також допускати позбавлення переваг, отриманих внаслідок порушення цього Регламенту. Проте призначення кримінальних покарань за порушення таких національних правил та адміністративних санкцій не повинні призводити до порушення принципу ne bis in idem, як його тлумачить Суд.

(149) Member States should be able to lay down the rules on criminal penalties for infringements of this Regulation, including for infringements of national rules adopted pursuant to and within the limits of this Regulation. Those criminal penalties may also allow for the deprivation of the profits obtained through infringements of this Regulation. However, the imposition of criminal penalties for infringements of such national rules and of administrative penalties should not lead to a breach of the principle of ne bis in idem, as interpreted by the Court of Justice.

(152) Якщо цей Регламент не гармонізує адміністративні санкції чи, за необхідності в інших випадках, наприклад, у разі серйозних порушень цього Регламенту, держави-члени повинні забезпечувати застосування системи, що передбачає дієві, пропорційні та стримувальні санкції. Сутність таких санкцій, кримінальних чи адміністративних, повинно визначати законодавство держави-члена.

(152) Where this Regulation does not harmonise administrative penalties or where necessary in other cases, for example in cases of serious infringements of this Regulation, Member States should implement a system which provides for effective, proportionate and dissuasive penalties. The nature of such penalties, criminal or administrative, should be determined by Member State law.

Залишити коментар
[js-disqus]