Навігація
GDPR > Стаття 41. Моніторинг затверджених кодексів поведінки
Завантажити в PDF

Стаття 41 GDPR. Моніторинг затверджених кодексів поведінки

Article 41 GDPR. Monitoring of approved codes of conduct

1. Без обмеження завдань і повноважень компетентного наглядового органу за статтями 57 і 58, моніторинг дотримання кодексу поведінки відповідно до статті 40 може здійснювати орган, що володіє належним рівнем експертних знань в сфері предмету кодексу та акредитований для такої цілі компетентним наглядовим органом.

1. Without prejudice to the tasks and powers of the competent supervisory authority under Articles 57 and 58, the monitoring of compliance with a code of conduct pursuant to Article 40 may be carried out by a body which has an appropriate level of expertise in relation to the subject-matter of the code and is accredited for that purpose by the competent supervisory authority.

2. Орган, як вказано в параграфі 1, може бути акредитований для моніторингу дотримання кодексу поведінки, якщо такий орган:

2. A body as referred to in paragraph 1 may be accredited to monitor compliance with a code of conduct where that body has:

(a) довів свою незалежність та експертні знання в сфері предмету кодексу за повного виконання вимог компетентного наглядового органу;

(a) demonstrated its independence and expertise in relation to the subject-matter of the code to the satisfaction of the competent supervisory authority;

(b) запровадив процедури, що дозволяють йому проводити оцінювання правоздатності залучених контролерів і операторів для застосування кодексу, моніторингу дотримання ними його положень та періодичного перегляду його дії;

(b) established procedures which allow it to assess the eligibility of controllers and processors concerned to apply the code, to monitor their compliance with its provisions and to periodically review its operation;

(c) запровадив процедури та структури для розгляду скарг щодо порушень кодексу чи способу, у який було застосовано кодекс або який застосовує контролер або оператор, та надання таким процедурам і структурам прозорості для суб’єктів даних і громадськості; та

(c) established procedures and structures to handle complaints about infringements of the code or the manner in which the code has been, or is being, implemented by a controller or processor, and to make those procedures and structures transparent to data subjects and the public; and

(d) довів за повного виконання вимог компетентного наглядового органу, що його завдання та обов’язки не призводять до конфлікту інтересів.

(d) demonstrated to the satisfaction of the competent supervisory authority that its tasks and duties do not result in a conflict of interests.

3. Компетентний наглядовий орган подає проект критеріїв для акредитації органу, як вказано в параграфі 1 цієї статті, до Ради відповідно до механізму послідовності, вказаного в статті 63.

3. The competent supervisory authority shall submit the draft requirements for accreditation of a body as referred to in paragraph 1 of this Article to the Board pursuant to the consistency mechanism referred to in Article 63.

Пов'язані норми

4. Без порушення завдань і повноважень компетентного наглядового органу та положень глави VIII, орган, як вказано в параграфі 1 цієї статті, з урахуванням належних гарантій, вживає необхідних дій у випадках порушення кодексу контролером або оператором, у тому числі призупинення роботи чи виключення залученого контролера або оператора з кодексу. Він повідомляє компетентний наглядовий орган про такі дії та причини їх вжиття.

4. Without prejudice to the tasks and powers of the competent supervisory authority and the provisions of Chapter VIII, a body as referred to in paragraph 1 of this Article shall, subject to appropriate safeguards, take appropriate action in cases of infringement of the code by a controller or processor, including suspension or exclusion of the controller or processor concerned from the code. It shall inform the competent supervisory authority of such actions and the reasons for taking them.

5. Компетентний наглядовий орган відкликає акредитацію органу, як вказано в параграфі 1, якщо умови для акредитації не виконано чи більше не виконують, або якщо дії, яких вживає орган, порушують цей Регламент.

5. The competent supervisory authority shall revoke the accreditation of a body as referred to in paragraph 1 if the requirements for accreditation are not, or are no longer, met or where actions taken by the body infringe this Regulation.

6. Цю статтю не застосовують до опрацювання, яке здійснюють публічні органи.

6. This Article shall not apply to processing carried out by public authorities and bodies.

ISO 27701 Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
ISO 27701

(EN) ISO/IEC 27701, adopted in 2019, added a requirement additional to ISO/IEC 27001, section 4.1.

Here is the relevant paragraph to article 41 GDPR:

5.2.1 Understanding the organization and its context

The organization shall include among its interested parties (see ISO/IEC 27001:2013, 4.2), those parties having interests or responsibilities associated with the processing of PII, including the PII principals.

(EN) […]


to read the full text

Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
[js-disqus]