Навігація
GDPR > Стаття 53. Загальні умови для членів наглядового органу
Завантажити в PDF

Стаття 53 GDPR. Загальні умови для членів наглядового органу

Article 53 GDPR. General conditions for the members of the supervisory authority

1. Держави-члени забезпечують, щоб кожного члена їхніх наглядових органів було призначено у порядку прозорої процедури:

1. Member States shall provide for each member of their supervisory authorities to be appointed by means of a transparent procedure by:

– їхній парламент;

— their parliament;

– їхній уряд;

— their government;

– їхній голова держави; або

— their head of State; or

– незалежний орган, якому доручено здійснити призначення згідно з законодавством держави-члена.

— an independent body entrusted with the appointment under Member State law.

2. Кожний член повинен мати кваліфікації, досвід і вміння, зокрема, в сфері захисту персональних даних, які є необхідними для виконання його обов’язків та здійснення повноважень.

2. Each member shall have the qualifications, experience and skills, in particular in the area of the protection of personal data, required to perform its duties and exercise its powers.

3. Обов’язки члена припиняються в разі закінчення строку повноваження, відставки чи обов’язкового виходу на пенсію згідно з законодавством відповідної держави-члена.

3. The duties of a member shall end in the event of the expiry of the term of office, resignation or compulsory retirement, in accordance with the law of the Member State concerned.

4. Член підлягає звільненню лише у випадках серйозного проступку або якщо член більше не дотримується умов, необхідних для виконання обов’язків.

4. A member shall be dismissed only in cases of serious misconduct or if the member no longer fulfils the conditions required for the performance of the duties.

Преамбули Залишити коментар
Преамбули

(121) Загальні умови для члена чи членів наглядового органу необхідно встановлювати у законодавчому порядку в кожній державі-члені; зокрема, вони повинні гарантувати призначення таких членів на основі прозорої процедури, парламентом, урядом або главою держави в державі-члені на підставі пропозиції, внесеної урядом, членом уряду, парламентом або палатою парламенту, або незалежним органом, наділеним такими повноваженнями відповідно до законодавства держави-члена. Для забезпечення незалежності наглядового органу, член або члени повинні діяти добросовісно, утримуватися від будь-якої дії, що є несумісною з іншими їхніми обов'язками, та не повинні, протягом строку їхніх повноважень, займатися будь-якою несумісною діяльністю, прибутковою чи ні. Наглядовий орган повинен мати свій власний персонал, відібраний наглядовим органом або незалежним органом, заснованим за законодавством держави-члена, який повинен підпорядковуватися безпосередньому керівництву члена чи членів наглядового органу.

(121) The general conditions for the member or members of the supervisory authority should be laid down by law in each Member State and should in particular provide that those members are to be appointed, by means of a transparent procedure, either by the parliament, government or the head of State of the Member State on the basis of a proposal from the government, a member of the government, the parliament or a chamber of the parliament, or by an independent body entrusted under Member State law. In order to ensure the independence of the supervisory authority, the member or members should act with integrity, refrain from any action that is incompatible with their duties and should not, during their term of office, engage in any incompatible occupation, whether gainful or not. The supervisory authority should have its own staff, chosen by the supervisory authority or an independent body established by Member State law, which should be subject to the exclusive direction of the member or members of the supervisory authority.

Залишити коментар
[js-disqus]