Навігація
GDPR > Стаття 65. Врегулювання спорів Радою
Завантажити в PDF

Стаття 65 GDPR. Врегулювання спорів Радою

Article 65 GDPR. Dispute resolution by the Board

1. Для того, щоб забезпечити точне і послідовне застосування цього Регламенту в індивідуальних випадках, Рада ухвалює зобов’язальне рішення в таких випадках:

1. In order to ensure the correct and consistent application of this Regulation in individual cases, the Board shall adopt a binding decision in the following cases:

(a) якщо, в ситуації, вказаній в статті 60(4), відповідний наглядовий орган висунув належне і обґрунтоване заперечення щодо проекту рішення керівного органу, або якщо керівний орган відхилив таке заперечення як неналежне чи необгрунтоване. Зобов’язальне рішення стосується всіх питань, що є предметом належного та обґрунтованого заперечення, зокрема того, чи існують порушення цього Регламенту;

(a) where, in a case referred to in Article 60(4), a supervisory authority concerned has raised a relevant and reasoned objection to a draft decision of the lead supervisory authority and the lead supervisory authority has not followed the objection or has rejected such an objection as being not relevant or reasoned. The binding decision shall concern all the matters which are the subject of the relevant and reasoned objection, in particular whether there is an infringement of this Regulation;

Пов'язані норми

(b) у разі виникнення розбіжностей щодо того, який із відповідних наглядових органів є компетентним для цілей головного осідку;

(b) where there are conflicting views on which of the supervisory authorities concerned is competent for the main establishment;

(c) якщо компетентний наглядовий орган не запитує висновок Ради у ситуаціях, вказаних у статті 64(1), або не враховує висновок Ради, ухвалений згідно зі статтею 64. У такому разі, будь-який відповідний наглядовий орган або Комісія може направити питання на розгляд Раді.

(c) where a competent supervisory authority does not request the opinion of the Board in the cases referred to in Article 64(1), or does not follow the opinion of the Board issued under Article 64. In that case, any supervisory authority concerned or the Commission may communicate the matter to the Board.

Пов'язані норми

2. Рішення, зазначене в параграфі 1, ухвалюють протягом одного місяця з дати направлення предмету більшістю в дві третини голосів членів Ради. Цей період може бути подовжено на наступний місяць, зважаючи на складність суті питання. Рішення, вказане в параграфі 1, повинно бути вмотивованим і адресованим до керівного наглядового органу та всіх відповідних наглядових органів та бути зобов’язальним для них.

2. The decision referred to in paragraph 1 shall be adopted within one month from the referral of the subject-matter by a two-thirds majority of the members of the Board. That period may be extended by a further month on account of the complexity of the subject-matter. The decision referred to in paragraph 1 shall be reasoned and addressed to the lead supervisory authority and all the supervisory authorities concerned and binding on them.

3. Якщо Рада не змогла ухвалити рішення протягом періодів, вказаних у параграфі 2, вона повинна ухвалити своє рішення протягом двох тижнів після закінчення другого місяця, вказаного в параграфі 2, простою більшістю голосів членів Ради. У разі виникнення розбіжностей серед членів Ради, рішення ухвалює Голова.

3. Where the Board has been unable to adopt a decision within the periods referred to in paragraph 2, it shall adopt its decision within two weeks following the expiration of the second month referred to in paragraph 2 by a simple majority of the members of the Board. Where the members of the Board are split, the decision shall by adopted by the vote of its Chair.

4. Відповідні наглядові органи не повинні ухвалювати рішення щодо питання, поданого на розгляд до Ради згідно з параграфом 1, протягом періодів, вказаних у параграфах 2 і 3.

4. The supervisory authorities concerned shall not adopt a decision on the subject matter submitted to the Board under paragraph 1 during the periods referred to in paragraphs 2 and 3.

5. Голова Ради повідомляє, без необґрунтованої затримки, рішення, вказане в параграфі 1, відповідні наглядові органи. Він інформує про це Комісію. Рішення опубліковують на сторінці Ради в мережі Інтернет без затримки після того, як наглядовий орган повідомив остаточне рішення, зазначене в параграфі 6.

5. The Chair of the Board shall notify, without undue delay, the decision referred to in paragraph 1 to the supervisory authorities concerned. It shall inform the Commission thereof. The decision shall be published on the website of the Board without delay after the supervisory authority has notified the final decision referred to in paragraph 6.

6. Керівний наглядовий орган або, залежно від ситуації, наглядовий орган, до якого було подано скаргу, ухвалює своє остаточне рішення на підставі рішення, вказаного в параграфі 1 цієї статті, без необґрунтованої затримки та щонайменше протягом одного місяця після того, як Рада повідомила про своє рішення. Керівний наглядовий орган або, залежно від ситуації, наглядовий орган, до якого було подано скаргу, інформує Раду про дату, коли його остаточне рішення повідомлено, відповідно, контролеру або оператору та суб’єкту даних. Остаточне рішення відповідних наглядових органів ухвалюють на умовах статті 60(7), (8) і (9). Остаточне рішення повинно базуватися на рішенні, вказаному в параграфі 1 цієї статті, та уточнювати, що рішення, вказане в тому параграфі, буде опубліковано на сторінці Ради в мережі Інтернет відповідно до параграфа 5 цієї статті. Остаточне рішення додають до рішення, вказаного в параграфі 1 цієї статті.

6. The lead supervisory authority or, as the case may be, the supervisory authority with which the complaint has been lodged shall adopt its final decision on the basis of the decision referred to in paragraph 1 of this Article, without undue delay and at the latest by one month after the Board has notified its decision. The lead supervisory authority or, as the case may be, the supervisory authority with which the complaint has been lodged, shall inform the Board of the date when its final decision is notified respectively to the controller or the processor and to the data subject. The final decision of the supervisory authorities concerned shall be adopted under the terms of Article 60(7), (8) and (9). The final decision shall refer to the decision referred to in paragraph 1 of this Article and shall specify that the decision referred to in that paragraph will be published on the website of the Board in accordance with paragraph 5 of this Article. The final decision shall attach the decision referred to in paragraph 1 of this Article.

Пов'язані норми
Преамбули Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
Преамбули

(136) Застосовуючи механізм послідовності, рада повинна, протягом визначеного періоду часу, ухвалити висновок, якщо так вирішить більшість її членів або якщо існує запит відповідного наглядового органу чи Комісії. Рада повинна також мати повноваження ухвалювати юридично зобов'язальні рішення в разі суперечок між наглядовими органами. З цією метою вона повинна ухвалювати, як правило, більшістю в дві третини голосів її членів, юридично зобов'язальні рішення в чітко визначених ситуаціях, якщо є суперечливі думки наглядових органів, зокрема, в механізмі послідовності між керівним наглядовим органом і відповідними наглядовими органами по суті справи, зокрема щодо наявності порушення цього Регламенту.

(136) In applying the consistency mechanism, the Board should, within a determined period of time, issue an opinion, if a majority of its members so decides or if so requested by any supervisory authority concerned or the Commission. The Board should also be empowered to adopt legally binding decisions where there are disputes between supervisory authorities. For that purpose, it should issue, in principle by a two-thirds majority of its members, legally binding decisions in clearly specified cases where there are conflicting views among supervisory authorities, in particular in the cooperation mechanism between the lead supervisory authority and supervisory authorities concerned on the merits of the case, in particular whether there is an infringement of this Regulation.

Керівництво та прецедентне право Залишити коментар
[js-disqus]