Навігація
GDPR > Стаття 52. Незалежність
Завантажити в PDF

Стаття 52 GDPR. Незалежність

Article 52 GDPR. Independence

1. Кожний наглядовий орган діє абсолютно незалежно під час виконання своїх завдань та здійснення своїх повноважень згідно з цим Регламентом.

1. Each supervisory authority shall act with complete independence in performing its tasks and exercising its powers in accordance with this Regulation.

2. Член або члени кожного наглядового органу, під час виконання своїх завдань та здійснення своїх повноважень згідно з цим Регламентом, повинні залишатися вільними від зовнішнього впливу, прямого чи опосередкованого, та не повинні запитувати чи приймати вказівки від будь-якої особи.

2. The member or members of each supervisory authority shall, in the performance of their tasks and exercise of their powers in accordance with this Regulation, remain free from external influence, whether direct or indirect, and shall neither seek nor take instructions from anybody.

3. Член або члени кожного наглядового органу повинні утримуватися від будь-якої дії, що є несумісною з їхніми обов’язками, та не повинні, протягом строку їхніх повноважень, займатися будь-якою несумісною діяльністю, прибутковою чи ні.

3. Member or members of each supervisory authority shall refrain from any action incompatible with their duties and shall not, during their term of office, engage in any incompatible occupation, whether gainful or not.

4. Кожна держава-член забезпечує, щоб кожний наглядовий орган мав у своєму розпорядженні людські, технічні та фінансові ресурси, приміщення та інфраструктуру, необхідну для результативного виконання своїх завдань та здійснення своїх повноважень, у тому числі тих, які здійснюють в контексті взаємної допомоги, співпраці та участі в Раді.

4. Each Member State shall ensure that each supervisory authority is provided with the human, technical and financial resources, premises and infrastructure necessary for the effective performance of its tasks and exercise of its powers, including those to be carried out in the context of mutual assistance, cooperation and participation in the Board.

5. Кожна держава-член забезпечує, щоб кожен наглядовий орган обирав і мав свій власний персонал, що підпорядковується безпосередньому керівництву відповідного члена чи членів наглядового органу.

5. Each Member State shall ensure that each supervisory authority chooses and has its own staff which shall be subject to the exclusive direction of the member or members of the supervisory authority concerned.

6. Кожна держава-член забезпечує, щоб кожний наглядовий орган підлягав фінансовому контролю, що не впливає на його незалежність, і мав окремі, публічні річні бюджети, що може бути частиною загальнодержавного або національного бюджету.

6. Each Member State shall ensure that each supervisory authority is subject to financial control which does not affect its independence and that it has separate, public annual budgets, which may be part of the overall state or national budget.

Преамбули Залишити коментар
Преамбули

(118) Незалежність наглядових органів не повинна означати те, що наглядові органи не можуть підлягати дії механізмів контролю чи моніторингу щодо їхніх фінансових витрат або судовій перевірці.

(118) The independence of supervisory authorities should not mean that the supervisory authorities cannot be subject to control or monitoring mechanisms regarding their financial expenditure or to judicial review.

(120) Кожному наглядовому органу необхідно надати фінансові та людські ресурси, приміщення та інфраструктуру, необхідні для результативного виконання своїх завдань, у тому числі тих, що пов'язані зі взаємною допомогою та співпрацею з іншими наглядовими органами в межах Союзу. Кожний наглядовий орган повинен мати окремий, публічний річний бюджет, що може бути частиною загальнодержавного або національного бюджету.

(120) Each supervisory authority should be provided with the financial and human resources, premises and infrastructure necessary for the effective performance of their tasks, including those related to mutual assistance and cooperation with other supervisory authorities throughout the Union. Each supervisory authority should have a separate, public annual budget, which may be part of the overall state or national budget.

(121) Загальні умови для члена чи членів наглядового органу необхідно встановлювати у законодавчому порядку в кожній державі-члені; зокрема, вони повинні гарантувати призначення таких членів на основі прозорої процедури, парламентом, урядом або главою держави в державі-члені на підставі пропозиції, внесеної урядом, членом уряду, парламентом або палатою парламенту, або незалежним органом, наділеним такими повноваженнями відповідно до законодавства держави-члена. Для забезпечення незалежності наглядового органу, член або члени повинні діяти добросовісно, утримуватися від будь-якої дії, що є несумісною з іншими їхніми обов'язками, та не повинні, протягом строку їхніх повноважень, займатися будь-якою несумісною діяльністю, прибутковою чи ні. Наглядовий орган повинен мати свій власний персонал, відібраний наглядовим органом або незалежним органом, заснованим за законодавством держави-члена, який повинен підпорядковуватися безпосередньому керівництву члена чи членів наглядового органу.

(121) The general conditions for the member or members of the supervisory authority should be laid down by law in each Member State and should in particular provide that those members are to be appointed, by means of a transparent procedure, either by the parliament, government or the head of State of the Member State on the basis of a proposal from the government, a member of the government, the parliament or a chamber of the parliament, or by an independent body entrusted under Member State law. In order to ensure the independence of the supervisory authority, the member or members should act with integrity, refrain from any action that is incompatible with their duties and should not, during their term of office, engage in any incompatible occupation, whether gainful or not. The supervisory authority should have its own staff, chosen by the supervisory authority or an independent body established by Member State law, which should be subject to the exclusive direction of the member or members of the supervisory authority.

Залишити коментар
[js-disqus]